Бюро "Съдимост"

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.
Изисква се при постъпване на работа.

Също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

 

Подаване на заявления за издаване Свидетелство за съдимост

от 8:30 до 17:00 часа в стая 113 на Съдебната палата.

Считано от 28.03.2016г. може да заплатите таксата за издаване на свидетелство за съдимост на ПОС терминално устройство с дебитна или кредитна карта в Бюро "Съдимост" при Районен съд гр. Плевен.


Заявлението трябва да съдържа следната информация:
Трите имена и адреса на молителя
Гражданство
Единен граждански номер
Трите имена на майката и бащата на молителя
Дата на раждане
Място на раждане
Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за работа).

Заедно със заявлението задължително се представят:
- лична карта
- акт за раждане
- удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина
(Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)
- документ за внесена държавна такса.

 

За да се получи
Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето. Заявлението за издаване на свидетелство може да бъде подадено и чрез районен съд по местоживеене на молителя.

Съдът трябва да издаде свидетелство за съдимост в срок до 3 дни от подаване на молбата. Ако молбата е подадена в съд, различен от съда по месторождение на молителя, срокът е седемдневен

 

Електронно свидетелство за съдимост

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©