Служба “Регистратура”

е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа, като например искови молби, жалби и други молби. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.
Документите, които подавате, трябва да са четливо написани и подписани. Те трябва да са и правилно адресирани. Ако документът се отнася по вече образувано дело, посочете неговия номер, година, съда, до когото изпращате документа, отделението и състава. Всички документи се подават в три екземпляра – първият остава за съда, вторият се връчва на ответника заедно с призовката, а третият се връща на Вас.
Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.
В регистратурата можете също така да поискате допълнителна информация за движението на Вашето дело. Когато в даден съд няма регистратура, всички документи се подават в деловодството на съда.
Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на съответния съдия-докладчик или на председателя на съда. Срокът за обработка на документите е тридневен. В рамките на този срок, съдията-докладчик ще насрочи дата на съдебно заседание или, в зависимост от естеството на подадения от Вас документ, съдът ще се произнесе в закрито заседание. Във всички случаи, ще бъдете уведомен от съда за датата на съдебното заседание. Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не разбирате съдържанието или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, моля, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат. Можете да получите допълнителна информация и в деловодството на съда.

 

Служба "Деловодство"

 е мястото, където можете да получите информация за всички висящи дела. Там се организират и съхраняват всички дела. Водят се и следните книги и регистри:
• Азбучник – дава информация за номера на образуваното дело по името на ищеца.
• Описна книга – осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му.
• Срочна книга – дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело.
Тези книги и регистри се съхраняват във всички деловодства. Те се водят по година и вид на делата.
За да получите информация за дадено дело от регистрите или като попитате деловодител, трябва да знаете поне номера на делото, годината, в която е образувано, и състава по делото.
Можете да получите информация за делото целогодишно.
По Ваша молба, деловодителите незабавно дават информация за делата. Можете да получите информация за движението на дадено дело и по телефона.
Ако искате да се запознаете с дадено дело, обикновено делата са на разположение на страните и техните предствители в деня преди съдебното заседание. В Районен съд гр. Плевен има стая (ет. 3), в която Вие или адвокатът Ви можете да се запознаете с делото, по което сте страна.

 

Служба “Архив”


съхраняват всички свършени дела и приключените деловодни книги. За да получите информация за свършено дело, трябва да знаете архивния му номер. Можете да го получите от описната книга. По Ваша молба, службата “Архива” може да издаде копия от съдебни решения или други документи и удостоверения.
Само страните и техните представители имат пълен достъп до съответното дело.
Съдебните служители не дават правни съвети.
Юридическа помощ оказват адвокатите.
Съдиите не приемат граждани и не дават консултации.

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©