Държавни съдебни изпълнители

Ръководител служба ДСИ  - Цветанка Димитрова

 

Набирателна сметка за Съдебно изпълнителна служба - BG72IORT73803334717103


Изпълнителният процес е предназначен да бъде защита и да наложи санкция по повод правен спор. Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях.

Важно!!! Считано от 22.12.2014г., Районен съд Плевен е регистриран по ЗДДС, съгласно чл.3, ал.5, т.1, б.”о” от същият, за услугите предоставяни от Държавен съдебен изпълнител.

При заплащане на всяка държавна такса, събирана от държавен съдебен изпълнител по Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, приета с ПМС № 38 от 27.02.2008г., обн. ДВ, бр.22 от 28.02.2008г., се дължи ДДС. В платежния документ конкретизирате основанието за превод, номер на ИД, задължено лице, наредител, БУЛСТАТ/ЕГН.


Списък на държавните съдебни изпълнители

Цветанка Димитрова

Таня Пенчева

Златка Николова

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©