Гражданско отделение

В гражданската колегия при Районен съд - Плевен се разглеждат граждански дела като първа инстанция. Делата се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати. В колегията работят седем съдии. Ръководи се от заместник председател, който разпределя делата по съдии- докладчици посредством програма за случайно разпределение на делата. Магистратите в отделението са с голям професионален опит. Всички те работят с голямо желание, амбиция и стремеж към постоянно усъвършенстване.
Деловодството на гражданската колегия е в състав от девет служителки.
В колегията е въведено седмично дежурство на съдиите, изготвяно в края на предходния месец. Дежурния съдия се произнася по молбите за теглене на детски влог. В гражданската колегия се приемат и молбите за отказ от наследство и приемане наследство по опис, които се разглеждат от дежурния съдия. Удостоверенията в тази връзка се издават след резолюция на съдията.
Деловодството се намира в Съдебната палата, ет.1, стая № 114 и стая № 115. Обособено е и Заповедно деловодство в стая № 104 на първия етаж от Съдебната палата. Работното време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от 08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят от дежурния секретар в стая 210.Наказателно отделение

В наказателната колегия при Плевенски районен съд работят единадесет съдии, а ръководството се осъществява от заместник председател на съда. В него се разглеждат първоинстанционни наказателни дела по постъпилите от Районна прокуратура - Плевен обвинителни актове, споразумения, бързи производства, дела по чл.78 а от НК. Подсъдни на Районен съд - Плевен са също така и делата от частен характер, които се образуват по желание на пострадалото лице. Всички дела се разглеждат в открити съдебни заседания, освен когато по закон е предвидено разглеждането им при закрити врати.
В отделението е въведено дежурство на наказателните съдии, които разглеждат дела по УБДХ, бързи производства, извършват се разпити пред съдия, разрешаване на претърсвания и изземвания, взима мерки за неотклонение и др.
В деловодството на наказателната колегия работят десет служителки, които са с продължителен стаж в съдебната система.
Деловодството се намира в Съдебната палата, ет. 1, стая №107 и стая №112. Работна време с физически и юридически лица е от 08.30ч. до 17.00ч., като за периода от 08:30ч. - 09:30ч. и 16:00ч. - 17:00ч. справки по дела се правят от дежурния секретар в стая №210.

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©