Съдебната власт защитава правата и законните интереси на  гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е  независима. Тази независимост придава стабилност,  ненакърнимост и справедливост на съдебните актове. Целият  процес от момента на сезирането на съда до влизането на акта в  сила протича под единствената диктовка на съда и чрез  съобразяване единствено със законосъобразността и  собственото съдийско убеждение.

Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд.


       

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©