СВАЛЕТЕ ОТТУК ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СЪДЕБНА ПРОГРАМА ЗА МЕДИАЦИЯ

 

Що е медиация?

Медиацията е лесен и достъпен алтернативен метод за решаване на правни спорове и за постигане на взаимно изгодно споразумение, в рамките на съдебно производство или извън него. Процедурата по медиация е неформална и поверителна. Ръководи се от медиатор - трето неутрално, безпристрастно и независимо лице, специално обучено да подпомага спорещите страни и да способства за постигане на оптимално решение на спорните въпроси.

 

Предимства на медиацията

-      Лесен и достъпен способ, по-икономична и бърза процедура;

-      Решаването на спор чрез медиация пести време;

-      Страните сами определят интересите и приоритетите си, контролират резултата от процедурата;

-      Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда, в удобно

за страните време.

-      Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни.

-      В процедурата по медиация няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.

 

Правна рамка

НОРМАТИВНА ОСНОВА НА МЕДИАЦИЯТА

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз проявяват последователен и дълготраен интерес към алтернативните способи за разрешаване на спорове и особено към медиацията. Затова нормативната уредба на медиацията в България има наднационална рамка, в съответствие с която е хармонизирано вътрешното ни законодателство.

 

НАДНАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА

1. Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

 2. Резолюция на Европейски парламент от 13.09.2011 относно прилагането в държавите-членки на Директивата относно медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата – 2011/2026(INI)

3. Препоръки на Комитета на Министрите на Съвета на Европа

R (98) 1 относно семейната медиация

R (99) 19 относно медиацията по наказателни въпроси

R (2001) 9 относно медиацията между административни власти и частни лица

R (2002) 10 за медиация по граждански въпроси

4. Директива 2013/11/ЕС  за алтернативно разрешаване на спорове

5. Регламент (ЕО) № 524/2013 относно он-лайн решаване на потребителски спорове

 

НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА

1. Закон за медиацията, приет м. декември 2004, изм. ДВ бр.86/ 24.10.2006 , доп.бр.9/28.01.2011г, изм.и доп.бр.27/01.04.2011

2. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени със Заповед No.ЛС-04-364/17.06.2005 на Министъра на правосъдието, издадена на осн.§ 1 ПЗР на ЗМ

 3. Наредба № 2/15.03.2007 за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори;за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване и отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора

4. Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл.2 от Наредба № 2/15.03.2007г, одобрени със Заповед 20-04-1892/02.11.2012г на Министъра на правосъдието

 

Списък на медиаторите към съдебен окръг Плевен:

 1. ВЕСЕЛКА ИВАНОВА ПОПОВА
 2. ТАНЯ ТОДОРОВА ЛАЗАРОВА РУСЕВА
 3. ГЕОРГИ НЯГОЛОВ НЯГОЛОВ
 4. ИЛИАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ
 5. ВЕНЕЛИНА КОЛЕВА МИТЕВА
 6. АНИТА ВЕНЦИСЛАВОВА ХИНОВА
 7. БОРЯНА АТАНАСОВА МИЛКОВА
 8. НИКОЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
 9. ЕМИЛ ГРОЗДАНОВ ДИМИТРОВ
 10. ДЖУЛИЯ ДИАНОВА ИВАНОВА
 11. БЕТИНА БОГДАНОВА БОШНАКОВА
 12. ТАНЯ ХРИСТОВА КОНОВА
 13. РОСИЦА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

 

 

Лица за контакт в Районен съд гр. Плевен - Анета Йотова / Марияна Колева, телефон 064892972.

 

                                                                                                    Районен съд Плевен 2011©