МОТИВИ по НОХД № 4048/2010 г. по описа на Плевенски РС:

Обвинението е срещу В.П.М., ЕГН ********** *** за това, че на 05.07.2010 г. в гр. Плевен, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у *** от гр. *** с това му причинил имотна вреда в размер на 1050 лв.- престъпление по чл. 209, ал. I от НК.

Съдът на основание чл.370 от НПК е допуснал предварително изслушване на страните като подсъдимият В.П.М. с участието на защитника си адв.Л.Г. от ПлАК е признал изцяло фактическите обстоятелства, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като съобразно разпоредбата на чл.371 т.2 от НПК страните не са направили доказателствени искания.

Съдът с определение на основание чл.372 ал.1У от НПК като е приел, че направените самопризнания се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства е обявил, че при постановяване на присъдата ще се ползва от същите без да събира допълнителни доказателства.

В хода на съдебните прения прокурорът поддържа обвинението. Намира, че същото е доказано по несъмнен начин, а фактическата обстановка очертана в ОА - потвърдена. Представителят на Районна прокуратура - Плевен намира, приобщените по делото доказателства подкрепят напълно обвинителната теза и пледира при определяне на наказанието същото да бъде индивидуализирано към минимума при отчитане на чистото съдебно минало и добро процесуално поведение на В.М.. Счита че така определеното наказание лишаване от свобода няма пречка да бъде отложено с подходящ изпитателен срок.

Защитникът адв. Л.Г. от ПлАК се солидаризира със становището на РП - Плевен досежно обстоятелството, че очертаната в ОА фактическа обстановка е безспорно установена, като досежно наказанието-лишаване от свобода счита че следва да бъде по вид лишаване от свобода, но по размер намира предложеният такъв от РП-Плевен за завишен. Счита също така че същото не следва бъде търпяно ефективно. Моли съда при определянето му да съобрази като смекчаващи отговорността обстоятелсва доброто процесуално поведение на подзащитият му, направените самопризнания и проявеното критично отношение към извършеното.

Подсъдимият В.П.М. се явява в съдебно заседание като признава вината си. Изразява критично отношение към извършеното, като без да отправя искане досежно вида и размера на наказанието, се съгласява с посоченото от защитника му.

В наказателното производство няма предявен граждански иск и конституиран граждански ищец и частен обвинител.


Съдът, като съобрази становищата на страните, събраните по делото гласни и писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият В.П.М. е роден на *** ***, живее в с. Буковлък, обл. Плевен, българин, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН **********.

Подсъдимият В.П.М. бил безработен и изпитвал необходимост от парични средства. Решил да си ги набави по неправомерен начин и да получи имотна облага, като извърши измамливи действия. В изпълнение на престъпните си намерения на 05.07.2010 г. се установил, заедно с още две неустановени лица от ромски произход, на паркинг пред хипермаркет БИЛЛА-1 в гр.Плевен като предлагал за продажба евтини цигари, поставени в багажник на лек автомобил „Опел Астра". На посочената по-горе дата, св.***, заедно с двамата си синове - ***, всички от гр.**о, били в гр.**. Решили да отидат до кооперативния пазар в града, за да си закупят евтини цигари. Срещнали неустановено по делото лице, което им дало телефонен номер на мобилен телефон, чрез който свидетелят да се свърже с продавач на такива. ***в се обадил на посочения телефон и си уредил среща с продавача на паркинга на хипермаркет БИЛЛА-1. По телефона двамата се разбрали св.** да закупи един бокс цигари „Виктори" на обща цена 1050 лв. При пристигане на място свидетелят установил лек автомобил „Опел Астра" тъмнозелен металик, с плевенска регистрация, в който имало две лица от ромски произход. От колата слязъл подс.М., приближил се към свидетеля и го извикал. Отворил багажника на колата, където имало един запечатан кашон без надпис. Подсъдимият казал на свидетеля да си прехвърли кашона. *** взел кашона с цигарите от колата и дал парите на подсъдимия, който без да ги преброи се качил се в колата и тръгнал. Св.***, заедно със синовете му отворили кашона, където установили стекове от цигари, запечатани със станиол. Когато започнали да отварят стековете констатирали, че вместо цигари вътре имало стиропор. На дъното на кашона имало тухла „четворка" и нито една кутия цигари. Св.***веднага позвънил на телефона, който му бил даден за връзка с подсъдимия, но се включила гласова поща. От този момент на татък телефона бил изключен.

Свидетелят *** сезирал с надлежна жалба органите на полицията, повод на която било образувано и проведено настоящото досъдебно производство.

Горната фактическа обстановка се установява от депозираните в хода на досъдебното производство обяснения на подсъдимия В.П.


М., показанията на свидетелите ***,**, и ***, всичките кредитирани от съда поради тяхната обективност и логичност, направеното от подсъдимият В.П.М. признание на фактическите обстоятелства, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, както и останалите писмени доказателства приложени към досъдебно производство № Д-2116/2010г. по описа на Районна прокуратура - Плевен и приобщени към делото по реда на чл.283 от НПК - протокол за разпозване на лица и предмети от 19.10.2010 г. с приложен към него фотоалбум на л. 22 и св-во за съдимост.

Направените от подсъдимия В.П.М. самопризнания са обективни, логични и подкрепени от възприетата от съда доказателствена основа.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че по несъмнен начин беше установено, че подсъдимия В.П.М. ЕГН ********** *** на 05.07.2010 г. в гр. Плевен, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у *** от гр. *** и с това му причинил имотна вреда в размер на 1050 лв.- престъпление по чл. 209, ал. I от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия при форма на вина пряк умисъл като същият е съзнавал общественоопасния характер на същото, предвиждал е неизбежното настъпване на общественоопасните последици, които именно последици е целял.

Причина за извършване на престъплението е незачитането от страна на подсъдимия на установения в страната правов ред, неизграденото му правно съзнание и желанието за облагодетелстване по неправомерен начин.

При определянето на наказанието съдът съобрази като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало на подсъдимия и проявеното критично отношение. За отегчаващо вината обстоятелство съдът възприе невъзстановяването на причинените от подсъдимия вреди.

Ето защо и като съобрази императивното приложение на чл.373 ал.2 от НПК съдът намери, че следва на подсъдимий В.М. да бъде определено наказание при условията на чл. 58а, ал. 1, вр. чл. 209, ал. I от НК в размер на една година лишаване от свобода което да бъде намалено с една трета и така М. да бъде осъден на наказание осем месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК отложи изтърпяването на наложеното наказание с тригодишен изпитателен срок.

По гореизложените съображения съдът постанови присъдата си.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: