МОТИВИ ПО НОХД  4047/2010 ГОД. ПО ОПИСА НА ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ХІV-ТИ Н. С.

 

Плевенска районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу подсъдимата С.С.М. *** ЕГН ********** за това, че от неустановена дата до 26.11.2010 година в с. О., Плевенска област сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа посредством многожилен телефонен кабел с черна изолация, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. І от НК. 

 Представителят на РП-Плевен подържа повдигнатото срещу подсъдимата *** обвинение. Взема становище, че обвинението е доказано по категоричен и несъмнен начин, както и че са налице предподтавките на чл. 78а от НК, породи което моли съда да признае подсъдимата М. за виновна по повдигнатото и обвинение, като на осн. чл. 78а от НК я освободи от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – глоба в минимално предвидения от законодателя размер. 

Назначеният на осн. чл. 94, ал. І, т. 2 от НПК служебен защитник на подсъдимата– адв. В. М. от ПлАК взема становище, че подзащитната му е автор на престъплението, за което и е повдигнато обвинение. Пледира при определяне вида и размера на наказанието съдът да приложи разпоредбата на чл. 78А от НК, като освободи подсъдимата С.С.М. от наказателна отговорност и и наложи административно наказание – глоба в размер към минимума, предвиден от законодателя. 

Подсъдимата С.С.М. признава изцяло фактите и обстоятелствата отразени в обвинителния акт и заявява категорично съгласие да не се събират доказателства за тези факти. Поддържа изразеното от защитника и становище. При осигуреното и от съда право на последна дума изразява съжаление към извършеното.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Подсъдимата С.С.М. е родена на *** ***, Плевенска, живее в с. О., Плевенска област, туркиня, българска гражданка, без образование, безработна, омъжена, неосъждана, ЕГН **********.

На 26.11.2010 година служители на „ЧЕЗ Разпределение – България” АД извършили проверки на територията на с. О., Плевенска област с оглед постъпили сигнали за незаконно присъединяване към електроразпределителната мрежа. Служителите посетили дома на подсъдимата М. и установили, че към момента на проверката в домакинството се консумирала електрическа енергия, а по данни на оперативната система на дружеството партидата на този адресат била закрита. Свидетелите В. и С. извършили визуален оглед на къщата на подсъдимата и установили, че към фазовия рекордоманен проводник в близост до конзолата на къщата бил подвързан друг проводник, състоящ се от дванадесет жила, всяко от които със сечение 0,2 кв. мм. Другият край на този проводник бил закачен за фазов проводник от въздушната мрежа, преминаваща зад къщата посредством метална кука. От мястото на свързване към въздушната мрежа проводникът преминавал по въздуха през прозореца на къщата, през коридор и остъкление. По този начин било установено неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, като консумираната електрическа енергия не се отчитала и съответно не се заплащала от потребителя. Служителите на „ЧЕЗ Разпределение – България” АД състовили констативен протокол за извършеното нарушение и сезирали органите на полицията, по повод на което било образувано и проведено досъдебно производство.    

По случая е образувано и проведено досъдебно производство.

Била назначена и изготвена съдебна икономическа експертиза, съгласно заключението по която стойността на съхранявания в дома на подсъдимата дървен материал възлиза на 180,00 лева.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на направеното от подсъдимата самопризнание, което изцяло се подкрепя от приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства, събрани в хода на проведеното досъдебно производство – протокол за оглед на местопроизшествие от 26.11.2010 година, ведно с придружаващия го фотоалбум, протокол за разпит на свидетеля П.Б.С., протокол за разпит на свидетеля В.л.В., Констативен протокол с номер на бланката 3003756 от 26.11.2010 година, разписка от 30.11.2010 година, справка за съдимост рег. №7305 от 14.12.2010 година, издадена от БС при РС-Плевен.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

С оглед тази установеност на фактите, съдът намира, че с деянието си подсъдимата С.С.М. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 234в, ал. 1 от  НК. От обективна страна – от неустановена дата до 26.11.2010 година в с. О., Плевенска област сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа посредством многожилен телефонен кабел с черна изолация, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия. От субективна страна деянието е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. ІІ от НК, тъй като е съзнавала обществеоопасния характер на деянието, предвиждала е и е искала настъпването на общественоопасните последици.

Причини, мотиви и условия за извършване на престъплението, съдът намира в ниската правна култура на подсъдимата и в стремежа и за облагодетелстване по непозволен от закона начин.

 При определяне на вида и размера на наказанието, което следва да наложи на подсъдимата, съдът съобрази обстоятелството, че са налице законните условия за прилагане на чл.78А от НК – чисто съдебно минало на подсъдимата (реабилитирана по право), която не се е ползвала досега от привилегията на чл. 78 А от НК, размерът на наказанието, предвиден в НК за този вид престъпления, липса на причинени от престъплението съставомерни имуществени вреди, поради което освободи от наказателна отговорност подсъдимата С.С.М., като и наложи административно наказание глоба в полза на държавата в минимално предвидения от законодателя размер , а именно 1000,00 /хиляда/ лева.

 Съдът счита така определеното наказание за справедливо и отговарящо в максимална степен на обществената опасност на деянието и дееца.

 

 По изложените по-горе съображения, съдът постанови присъдата си.

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: