ПРОТОКОЛ

 

година 2011                                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН СЪД                                                        седми наказателен състав

 

на двадесет и първи февруари през две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ***

2. ***

секретар Д.Т.

прокурор ***

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЦОНЕВА

НОХД № 4050 по описа за 2010 година

На именното повикване в 9:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ А. *** редовно призован, доведен от затвора Плевен, явява се лично

СВИДЕТЕЛИТЕ К.Ц. И В.М. редовно призовани, явяват се лично

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН редовно призована, представлява се от прокурора *** с разпореждане № 232 на Административен ръководител – районен прокурор ***

 

По даване ход на делото СЪДЪТ докладва депозирана в днешно съдебно заседание молба от подсъдимия. Моли делото да бъде отложено с 3 месеца, тъй като се намира на лечение в затвора Плевен, моли за назначаване на служебен защитник предвид влошеното му психично състояние.

ПОДСЪДИМИЯТ: Поддържам си молбата. Трябва ми тройна психиатрична експертиза. Ще възстановя щетите като изляза, не знам кога ще изляза. Искам служебен защитник и да приключим днес.

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Всичко ми е възстановено от подсъдимия и заявявам, че нямам претенции към него.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че с оглед изразеното становище от страна на подсъдимия на същия следва да бъде осигурен служебен защитник. В този смисъл следва да бъде изпратено писмо до Адвокатска колегия – Плевен.

Водим от горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗПРАТИ писмо до Адвокатска колегия – Плевен за определяне служебен защитник на подсъдимия на основание чл. 94 ал. ІІІ от НПК.

ПРЕКЪСВА съдебното заседание.

На именното повикване в 9:20 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ А. ***

СВИДЕТЕЛИТЕ Ц. И М.

*** се представлява от прокурора ***

ЯВЯВА СЕ адвокат ***, определен от Адвокатска колегия – Плевен за служебен защитник на подсъдимия

ПОДСЪДИМИЯТ: Съгласен съм с определения ми защитник.

АДВ. ***: Запознат съм с материалите по делото, ще поема защитата на подсъдимия.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че преди извършване процесуални действия по даване ход на делото следва да бъде назначена адвокат *** за служебен защитник на подсъдимия, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 94 ал. ІІІ от НПК назначава адвокат *** за служебен защитник на подсъдимия А. ***.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. ***: Да се даде ход на делото. С представителя на Районна прокуратура – Плевен постигнахме споразумение, което моля да разгледате.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че няма процесуални пречки за даване ход на делото и разглеждане на постигнатото споразумение. В този смисъл разпит на явилите се свидетели не следва да бъде извършван и същите следва да бъдат освободени от участие в съдебно заседание.

Водим от горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОСВОБОЖДАВА явилите се свидетели от участие в съдебно заседание.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯ

А.Г. *** роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, не женен, не работи, осъждан, ЕГН **********

На страните се разясняват правата по чл. 274 и чл. 275 от НПК, както и останалите им процесуални права.

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи, нямам други искания.

АДВ. ***: Не правя отводи, нямам искания по доказателствата.

 

СЪДЪТ НАМЕРИ, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване на споразумението

АДВ. ***: С представителя на Районна прокуратура – Плевен се споразумяхме относно следното:

Подсъдимият А.Г. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 06.08.2010 година, в село Згалево, Плевенска област, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи – 1 брой мобилен телефон марка „Нокия 2600” на стойност 66 лева; СИМ карта на Виваком на стойност 6 лева; 1 брой мъжка кожена чанта на стойност 9 лева; 8 броя секретни ключове на стойност 12 лева. 1 брой ключодържател марка „Карлсберг” на стойност 4 лева; контактен ключ за лек автомобил на стойност 6 лева и 1 брой дистанционно за лек автомобил на стойност 18 лева, всички вещи на обща стойност 121 лева, от владението на В.А.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196 ал. І т. 1 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 29 ал. І букви А и Б от НК.

Споразумяхме се на подсъдимия А. *** да бъде определено и наложено наказание на основание чл. 196 ал. І т. 1 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 29 ал. І букви А и Б от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 1 от НК – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се търпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам споразумението в този му вид. Същото не противоречи на закона и морала и моля, да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, доброволно го подписах, отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПОДСЪДИМ:                                           ПРОКУРОР:

         /Ат. ***/                                           /В. ***/

 

 

ЗАЩИТНИК:

         /адв. Н. ***/

 

 

СЪДЪТ НАМИРА, че преди пристъпване към одобряване на споразумението следва да бъдат присъединени към доказателствата по делото писмените материали по проведеното досъдебно производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 283 от НПК присъединява към доказателствата по делото писмените материали по досъдебно производство № 2307 от 2010 година по описа на Районна прокуратура – Плевен.

 

СЪДЪТ НАМИРА, че така постигнатото по реда на чл. 384 ал. І във вр. с чл. 381 ал. V от НПК споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимия А. *** е допустимо. Същото съдържа всички реквизити визирани в разпоредбата на чл. 381 ал. V от НПК и не противоречи на закона и морала. СЪДЪТ прие така определеното от страните наказание на подсъдимия за законосъобразно и отговарящо на целите на наказанието, визирани в разпоредбата на чл. 36 НК. Така представеното споразумение следва да бъде одобрено.

Наказателното производство по делото следва да бъде прекратено предвид постигнатото между страните споразумение.

Водим от горното и на основание чл. 382 ал. VІІ във вр. с чл. 381 ал. V от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурора *** и адвокат *** като защитник на подсъдимия А. *** относно следното:

Подсъдимият А.Г. ***, ЕГН ********** се признава за виновен в това, че на 06.08.2010 година, в село Згалево, Плевенска област, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи – 1 брой мобилен телефон марка „Нокия 2600” на стойност 66 лева; СИМ карта на Виваком на стойност 6 лева; 1 брой мъжка кожена чанта на стойност 9 лева; 8 броя секретни ключове на стойност 12 лева. 1 брой ключодържател марка „Карлсберг” на стойност 4 лева; контактен ключ за лек автомобил на стойност 6 лева и 1 брой дистанционно за лек автомобил на стойност 18 лева, всички вещи на обща стойност 121 лева, от владението на В.А.М. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196 ал. І т. 1 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 29 ал. І букви А и Б от НК.

По силата на постигнатото споразумение на подсъдимия А. *** се определя и налага наказание на основание чл. 196 ал. І т. 1 във вр. с чл. 194 ал. І във вр. с чл. 29 ал. І букви А и Б от НК във вр. с чл. 55 ал. І т. 1 от НК – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да се търпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 189 ал. ІІІ от НПК ОСЪЖДА подсъдимия *** да заплати сумата от 35 лева, представляваща направените в досъдебната фаза на процеса разноски за вещо лице в полза на ОД на МВР - Плевен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 4050 от 2010 година по описа на Плевенски районен съд предвид постигнатото споразумение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 9:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                 2.