ПРОТОКОЛ

 

 

2011 година                                                                           град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН  СЪД ПЛЕВЕН                              ХІV наказателен състав

На  втори февруари          през две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                               СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

***

1. ***

2. ***

 

секретар:    Ц.Д.

прокурор:   ***

 

сложи за разглеждане докладвано от  съдия  ***

 

НОХД № 4112 по описа за 2010 година

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ М.М.Н., редовно призован, доведен от затвора Плевен, се явява в залата.

ПОДСЪДИМИЯТ С.А.Е., редовно призован, явява се.

СТРАНА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН, редовно призована, представлява се от прокурор ***

, опреден с разпореждане № 151 на адм. ръководител на РП Плевен.

ЗА АД “Славяна” – гр. Славяново, редовно призовано, не се представлява.

СВИДЕТЕЛЯТ С.Б.Б., редовно призован, явява се.

СВИДЕТЕЛЯТ Т.Н.Т., нередовно призован, явява се.

СВИДЕТЕЛЯТ П.Х.П., редовно призован, явява се.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.Д.П., редовно призован, явява се.

В залата присъства адв. Ц.Ц. *** – назначен за служебен защитник на подсъдимия М.М.Н. от досъдебното производство.

СЪДЪТ намира, че преди решаване въпроса по даване ход на делото следва да бъде назначен на основание чл. 94 ал. 1 т. 6 от НПК за служебен защитник на подсъдимия М.М.Н. адв. Ц.Ц. ***.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.– Съгласен съм адв. Ц. да ме защитава.

СЪДЪТ, 

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА на основание чл. 94 ал. 1 т. 6 от НПК за служебен защитник на подсъдимия М.М.Н. адв. Ц.Ц. ***.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ. Ц. -  Да се даде ход. Моля да бъде прекратено настоящото производство на основание чл. 288 т. 1 от НПК, тъй като от материалите по делото се вижда, че подсъдимите в досъдебното производство са имали противоречиви интереси, единият от тях е имал назначен служебен защитник, другия не е имал такъв и никъде не е заявил ,че не желае да му бъде назначен или да упълномощи. с оглед на това считам че са нарушени разпоредбите на чл. 94 ал. 1 т. 5 и ал. 2 от същия член с оглед моля да прекратите и върнете делото за отстраняване на коментираното процесуално нарушение.

ПОДСЪДИМИЯТ Н.–Поддържам казаното от защитника ми

ПОДСЪДИМИЯТ Е. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че в  хода на досъдебното производство е допуснато процесуално нарушение, водещо до ограничаване на правата на подсъдимия С.Е.. Относно същото съдът с разпореждане № 6884 от 21.10.2010 г. е прекратил делото на основание чл. 249, ал. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 248, ал. 1, т. 3  от НПК и е върнал делото на РП Плевен за отстраняване на допуснатото отстранимо процесуално нарушение, изразяващо се в нарушаване правото на защита на обвиняемия С.Е..

В хода на досъдебното производство обвиняемите М.М.Н. и С.А.  Е. са имали противоречиви интереси доколкото обвиняемият С.Е. е заявил, че се признава за виновен и желае да сключи споразумение, а обвиняемия М.Н. не се признал за виновен и се е възползвал от процесуалното си право да не дава обяснения.

Съобразно разпоредбата на чл. 94 ал. 1 т. 5 от НПК наличието на противоречиви интереси между обвиняемите и факта, че единият от тях М.Н. е бил защитаван от служебен защитник адв. Ц. ***, налагат безусловно задължителна защита за обвиняемия С.А.Е., поради което и с оглед липсата на изрично заявено съгласие от обвиняемия С.Е. по смисъла на чл. 94 ал. 2 от НПК, то неговите процесуални права се явяват съществено нарушение. След като констатира горното, както и факта, че наблюдаващият прокурор не е изпълнил указанията на съдията-докладчик, дадени с разпореждане № 7427/2010 г., установено по нохд № 2815/2010 г. и на основание чл. 288 т. 1 от НПК, намира, че съдебното производство по нохд № 4112/2010 г. на РС Плевен следва да бъде прекратено и върнато на РП Плевен за отстраняване на допуснатото отстранимо процесуално нарушение.

Следва на вещото лице А.Д.П. да се изплати възнаграждение в размер на 15.00 лева за явяване.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на възнаграждение на вещото лице А.Д.П. в размер на 15.00 лева за явяване.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 288 т. 1 от НПК съдебното производство по нохд № 4112/2010 г. на РС Плевен и връща делото на РП Плевен за отстраняване на допуснати отстраними съществени процесуални нарушения.

Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7-мо дневен срок от днес.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з., което приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1...........................

 

                                                                           2………………..