Р Е Ш Е Н И Е

28.02.2011г

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на двадесет и четвърти февруари

Шести наказателен състав

година 2011

 

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

 

Секретар: Л.Б.

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХ дело номер 4139 по описа за 2010 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН.

 

         С наказателно постановление №833 от 10.05.2010г. Началникът на сектор ПП към ОД на МВР-Плевен е наложил на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 пр.1 т.2 от КЗ на “ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ”ЕАД гр.София административно наказание глоба в размер на 2000лв.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя “ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ”ЕАД гр.София, който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

         За въззиваемата страна ОД на МВР Плевен не се явява представител и не изразява становище по съществото на спора.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е основателна.

         Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт № 833 от 16.01.2010г за установяване на административно нарушение от който е видно, че на 22.11.2009г около 14,45часа в гр.Плевен, ул.Дойран №2, като собственик лицето * П.Л. с ЕГН **********, не е сключил задължителна застраховка “Гражданска отговорност” за 2009г на лек автомобил “Хюндай Санта Фе” с рег.№СА 7575 ВМ.

Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитания актосъставител Г.Д.И. и свидетеля С.П. *, чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие с приложените по делото писмени доказателства. От показанията на актосъставителя И. се установява, че при извършена проверка от органите за контрол и регулиране на движението на автомобил „Хюндай” модел „Санта Фе” с рег.№СА 7575 ВМ е установено, че водачът управлява автомобила без сключена застраховка „Гражданска отговорност” и без поставен обезопасителен колан, за които нарушения му е съставен АУАН. Според показанията на актосъставителя И. впоследствие бил съставен и АУАН №833/16.01.2010г, по повод на който е издадено обжалваното НП. Според актосъставителя И. на представляващия  „Хюндай Лизинг”ЕАД * П.Л. била изпратена призовка да се яви на 11.03.2010г в 10,30часа в сградата на Отдел ПП намираща се в гр.София №33 ет.4 и да носи свидетелство за управление на ПС, лична карата и застраховка „Гражданска отговорност” на л.а. „Хюндай” модел „Санта Фе” с рег.№СА 7575 ВМ. На посочената дата жалбоподателят не се е явил и не представил изисканите документи.    

При така приетото за установено от фактическа страна законосъобразно и обосновано административно-наказващият орган е приел, че с действията си жалбоподателят “ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ”ЕАД е извършил нарушение по чл.259 ал.1 т.1 от КЗ. Към жалбата подадена от жалбоподателя на основание чл.59 и сл. от ЗАНН против НП №833 от 10.05.2010г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР-Плевен е представено заверено копие от застрахователна полица „Гражданска отговорност” на автомобилистите №091090000766/0100-09-0511-1. Съгласно тази полица, издадена на 10.07.2009г от „ХДИ Застраховане”АД в полза на „Хюндай Лизинг”ЕАД, собственикът на процесният автомобил е сключил договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за срок от една година – от 11.07.2009г до 10.07.2010г, следователно към момента на посоченото в АУАН и НП извършване на нарушението – 22.11.2009г собственикът на автомобил „Хюндай” модел „Санта Фе” с рег.№СА 7575 ВМ е имал сключен и действащ договор за гражданска отговорност. По делото е приета като писмено доказателство посочената застрахователна полица в оригинал. От нея по категоричен начин се установява, че собственикът на автомобила към момента на проверката е имал валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Следователно отговорността на жалбоподателя по чл.315 ал.1 т.2 от КЗ не следва да бъде ангажирана. 

Съдът счита, че следва да бъде отменено обжалваното наказателно постановление относно наложеното административно наказание по чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 пр.1 т.2 от КЗ, като незаконосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление №833 от 10.05.2010г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР-Плевен, с което е наложено на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315 ал.1 пр.1 т.2 от КЗ на “ХЮНДАЙ ЛИЗИНГ”ЕАД гр.София административно наказание глоба в размер на 2000лв, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: