Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       гр.Плевен,23.02.2011г.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд в публично заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                              Председател: Венелин Николаев

                                                                Съдебни заседатели:  ........................

                                                                                     Членове:

 

при секретаря И.И. и в присъствието на прокурора … , като разгледа докладваното от съдия Николаев н.а.х.д.№4118 по описа за 2010 год., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление №35-0000890/26.11.2010г. на  Началника на областен отдел “КД-ДАИ” – гр. Плевен, на Б.И. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание на основание чл.103, ал.1 от Закона за автомобилните превози – глоба в размер на 1300,00 лв., за това, че на 12.11.2010г. около 10:00 часа на главен път София-Плевен, разклон НХК, като водач на товарен автомобил МАН с рег. № С 8653 ХН и ремарке с рег. № С 3167 ЕМ, извършва обществен превоз на товари /ADR-опасни товари/ с лицензия № 3138 по маршрут Монтана-Плевен с пътен лист № 752427, като допуска следното нарушение: Водачът превозва лицето К. ***, който не е член на екипажа и няма ADR-удостоверение, с което е нарушил разпоредбата на чл.8б, ал.1, т.3 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. на МТ.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят Б.И. ***, който го обжалва и моли съда да го отмени изцяло като незаконосъобразно.

Ответникът в съдебното производство не се представлява в съдебно заседание. В съпроводително писмо, с което е изпратил административно наказателната преписка в съда, е изразил становище, че жалбата следва да остане без последствие, а наложеното наказание следва да се потвърди.

Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което  се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, същата е   основателна.

Акт за установяване на административно нарушение №111089 е съставен на 12.11.2010г. от К.М.Д. на длъжност мл.инспектор при ОО “КД-ДАИ”-Плевен срещу Б.И. ***, ЕГН ********** за това, че последният на 12.11.2010г. около 10:00 часа на главен път София-Плевен, разклон НХК, като водач на товарен автомобил МАН с рег. № С 8653 ХН и ремарке с рег. № С 3167 ЕМ, извършва обществен превоз на товари /ADR-опасни товари/ с лицензия № 3138 по маршрут Монтана-Плевен с пътен лист № 752427, като допуска следното нарушение: Водачът превозва лицето К. ***, който не е член на екипажа и няма ADR-удостоверение, с което е нарушил разпоредбите на чл.35, т.3 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. на МТ.

Жалбоподателят е подписал акта, без да изложи възражения.

В показанията си  актъсъставителят и свидетел по делото  К.М.Д. твърди, че на отразените в акта дата, на пътен възел –разклон НХК са  спрели за проверка    посочения в акта товарен автомобил, превозващ опасни товари.  Твърди, че жалбоподателят е превозвал в автомобила лице, което не е било член  на екипажа.

Показанията на актосъставителя се потвърждават и от показанията на св. Л. *** Б.., присъствал при установяване на нарушението и при  съставянето на акта.

 Съдът кредитира  показания на свидетелите  *** и Б.  като  обективни, логични и безпристрастни.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Съгласно разпоредбата на чл.42, ал.1,т.5 и чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН както в акта, така и в наказателното постановление следва да бъдат посочени законовите разпоредби, които са нарушени.

В този смисъл е необходимо да е налице правно единство между цифровата квалификация  на нарушението, посочена в акта, и тази, посочена в наказателното постановление.

В настоящия случай в акта, като нарушена е посочена разпоредбата на чл.35, ал.1, т.3 от Наредба №40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилни превоз на опасни товари.

В наказателното постановление, при това за първи път,  се сочи като нарушена разпоредбата на чл.8б, ал.1, т.3 от цитираната по- горе Наредба.

Посочването на различни разпоредби, които са били нарушени в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление създава неяснота относно това,  какво нарушение в крайна сметка е приел наказващия орган, че   е извършил жалбоподателя.

 По този начин се нарушава правото на защита на нарушителя, който има право да узнае, какво точно нарушение е извършил. Допуснатото  нарушение е съществено, тъй като  е ограничило възможността на наказаното лице да прецени какво нарушение е извършил и пълноценно да се защити срещу издаденото наказателно постановление.

Изложеното обосновава извода, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно, и като такова следва  да бъде отменено.

Предвид горното съдът, съдът

 

Р   Е   Ш    И :

 

ОТМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН  т.2 от  наказателно №35-0000890/26.11.2010г. на  Началника на областен отдел “КД-ДАИ” – гр. Плевен, с което на Б.И. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание на основание чл.103, ал.1 от Закона за автомобилните превози – глоба в размер на 1300,00 лв., за това, че на 12.11.2010г. около 10:00 часа на главен път София-Плевен, разклон НХК, като водач на товарен автомобил МАН с рег. № С 8653 ХН и ремарке с рег. № С 3167 ЕМ, извършва обществен превоз на товари /ADR-опасни товари/ с лицензия № 3138 по маршрут Монтана-Плевен с пътен лист № 752427, като допуска следното нарушение: Водачът превозва лицето К. ***, който не е член на екипажа и няма ADR-удостоверение, с което е нарушил разпоредбата на чл.8б, ал.1, т.3 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. на МТ,  като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Плевенски регионален административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: