Р Е Ш Е Н И Е

гр.Плевен, 07.02.2011  г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Плевенският районен съд, ХІV-ти наказателен състав в публично заседание на втори февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                 Председател: РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА

          Членове:

 

При секретаря Ц.Д. и в присъствието на Прокурора……………………като разгледа докладваното от съдията ГЕРГИЧАНОВА НАХД № 4114 по описа за 2010 г. и за да се произнесе съобрази следното:

 

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ. 59  ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 35-0000406/23.07.2010 година на Началника на ОО „”КД – ДАИ” – гр. Плевен, определен от Министъра на транспорта за длъжностно лице по реда на чл. 92, ал. ІІ от ЗАвП, с което на Ц.С.Ц. *** са наложени следните административни наказания: 1.) на осн. чл. 93, ал. І, т. 1 от ЗАвтП - глоба в размер на 650,00 лв. за извършено нарушение по чл. 31, ал. І, т. 1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 год. на МТ и 2.) на осн. чл. 93, ал. І, т. 1 от ЗАвтП - глоба в размер на 650,00 лв. за извършено нарушение по чл. 31, ал. І, т. 5 от Наредба № 34 от 06.12.1999 год. на МТ.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ –  редовно призован, се явява лично в съдебно заседание. Моли съда да постанови решение, с което да намали размера на наложените с атакуваното наказателно постановление административни наказания – глоба.   

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата – редовно призован, не се представлява в съдебно заседание. В придружаващото административната преписка писмо посочва, че атакуваното наказателно постановление е съобразено с материалните и процесуалните правила при издаването му, поради което моли да бъде потвърдено от съда.

СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, намира за установено следното:

ЖАЛБАТА е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.

ПО ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата, СЪДЪТ намери за установено следното:

На 11.06.2010 год. около 21:05 часа Б.П. *** – мр. автоконтрольор към ОД на МВР-Плевен в присъствието на свидетеля И.А.М. *** по посока ул. „Д. Попов” извършили проверка на лек таксиметров автомобил с поставена табела „такси”, марка „Шевролет Калос” с рег № ***, управляван от Ц.С.Ц., при която установили, че водачът не представя разрешително за извършване на таксиметрова дейност и пътна книжка, издадена от превозвача.

  Горната фактическа обстановка е отразена в АУАН № 711/11.06.2010 год., възпроизведена е в атакуваното по съдебен ред наказателно постановление и се подкрепя от ангажираните в хода на съдебното производство гласни доказателства чрез разпит на свидетелите Б.П.Д. и И.А.М., чиито показания съдът приема с доверие, като логични инепротиворечиви. Не се оспорва  по същество и от жалбоподателя. Въз основа на така изложената фактическа обстановка, наказващият орган е приел, че жалбоподателят е осъществил административно нарушение по чл. 31, ал. І, т. 1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 год. на МТ и административно нарушение по чл. 31, ал. І, т. 5 от Наредба № 34 от 06.12.1999 год. на МТ и с атакуваното наказателно постановление е санкционирал нарушителя на осн. чл. 93, ал. І, т. 1 от ЗАвтП с глоба в размер на 650,00 лв. за всяко от визираните нарушения.

  Настоящият съдебен състав намира, че за описаните в АУАН нарушения е приложима разпоредбата на чл. 93, ал. 2 от ЗАП, която предвижда наказание глоба до 50 лева и че наказващият орган, позовавайки се на нормата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАП е санкционирал жалбоподателя с административно наказание, предвидени за друго нарушение, каквото не е констатирано в съставения АУАН и в издаденото наказателно постановление.

  С оглед на установеното нарушение на процесуални правила в административно-наказателното производство, съдът приема че е ограничено правото на защита на наказаното лице, което представлява съществено процесуално нарушение и е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, без да е необходимо да се формират правни изводи относно наличието или не на доказателства, установяващи извършване на нарушенията, за които жалбоподателят е санкциониран.

  Дори да се приеме, че жалбоподателят не е представил разрешително за извършване на таксиметрова дейност и пътна книжка, издадена от  превозвача през времето от съставяне на АУАН до и по време на образуваното съдебно производство е неотносимо към разглеждания спор, доколкото предмет на съдебен контрол е образуваното административнонаказателно производство и издаденото в резултат наказателно постановление, а не обстоятелства, свързани с определено поведение на наказаното лице, осъществено след датата на констатиране на административно нарушение.

  По изложените съображения съдът намира, че Наказателно постановление № 35-0000406/23.07.2010 година на Началника на ОО „”КД – ДАИ” – гр. Плевен, определен от Министъра на транспорта за длъжностно лице по реда на чл. 92, ал. ІІ от ЗАвП, с което на Ц.С.Ц. *** са наложени следните административни наказания: 1.) на осн. чл. 93, ал. І, т. 1 от ЗАвтП - глоба в размер на 650,00 лв. за извършено нарушение по чл. 31, ал. І, т. 1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 год. на МТ и 2.) на осн. чл. 93, ал. І, т. 1 от ЗАвтП - глоба в размер на 650,00 лв. за извършено нарушение по чл. 31, ал. І, т. 5 от Наредба № 34 от 06.12.1999 год. на МТ следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

 

  Водим от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, СЪДЪТ

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35-0000406/23.07.2010 година на Началника на ОО „”КД – ДАИ” – гр. Плевен, определен от Министъра на транспорта за длъжностно лице по реда на чл. 92, ал. ІІ от ЗАвП, с което на Ц.С.Ц. *** са наложени следните административни наказания: 1.) на осн. чл. 93, ал. І, т. 1 от ЗАвтП - глоба в размер на 650,00 лв. за извършено нарушение по чл. 31, ал. І, т. 1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 год. на МТ и 2.) на осн. чл. 93, ал. І, т. 1 от ЗАвтП - глоба в размер на 650,00 лв. за извършено нарушение по чл. 31, ал. І, т. 5 от Наредба № 34 от 06.12.1999 год. на МТ.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Регионален административен съд - Плевен.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: