Р Е Ш Е Н И Е

08.02.2011г.

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на трети февруари

Шести наказателен състав

година 2011

 

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

 

Секретар: Л.Б.

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХ дело номер 4111 по описа за 2010 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН

 

         С наказателно постановление №9520-0127823 от 23.11.2010г И.Д.Директорът на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП-Велико Търново е наложил на основание чл.264 ал.1 вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО на И.М.П. представляващ “ХЕРИТЕДЖ ИМП”ООД гр.Плевен административна санкция глоба в размер на 200лв.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят И.М.П. представляващ на “ХЕРИТЕДЖ ИМП”ООД, който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

         За въззиваемата страна ТД на НАП-Велико Търново, като процесуален представител се явява юрк.*, която изразява становище, че обжалваното постановление е законосъобразно и моли съда да го потвърди като такова.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е неоснователна.

         Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт №0127823 от 09.09.2010г за установяване на административно нарушение от който е видно, че след извършена справка в информационната система на офис Плевен при ТД на НАП-Велико Търново се установило, че жалбоподателят И.М.П. в качеството си на представляващ “ХЕРИТЕДЖ ИМП”ООД с Булстат 114049275 не е подал годишна декларация по чл.92 от ЗКПО в законоустановения срок до 31.03.2010г. На представляващият е изпратена покана за подаване на декларация и съставяне на АУАН с изх.№8653-222/12.08.2010г. Обратната разписка е подписана от получателя на 25.08.2010г. АУАН е съставен по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.

Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитания актосъставител М.В.К. и свидетелите М.Х.Ш. и В.В.Ц., чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие с приложените по делото писмени доказателства. Актосъставителката е категорична, че след извършена справка в информационната система на офис Плевен при ТД на НАП-Велико Търново се установило, че жалбоподателят И.М.П. в качеството си на представляващ “ХЕРИТЕДЖ ИМП”ООД с Булстат 114049275 не е подал годишна декларация по чл.92 от ЗКПО в законоустановения срок до 31.03.2010г, като на представляващият е изпратена покана за подаване на декларация и съставяне на АУАН с изх.№8653-222/12.08.2010г. Обратната разписка е подписана от получателя на 25.08.2010г. В тази насока са и показанията на свидетелите Ш. и Ц.. Съдът кредитира напълно показанията на актосъставителя К. и свидетелите Ш. и Ц., тъй като техните показания са конкретни, ясни и последователни, изясняват в пълнота всички факти и обстоятелства във връзка с възприетите от тях действия на жалбоподателя П.. Освен това няма данни по делото, които да създават съмнения относно обективността и безпристрастността на тези свидетели, или да сочат на наличието на мотив да набедят жалбоподателя П. в нарушение, което не е извършил. От представеното от ТД на НАП офис Плевен извлечение от Търговския регистър по партидата на “ХЕРИТЕДЖ ИМП”ООД и от удостоверение изх.№20110121090823/21.01.2011г на Агенция по вписванията – Плевен по безспорен и категоричен начин се установява, че към момента на извършване на нарушението, което е осъществено чрез бездействие до 31.03.2010г, и към настоящият момент жалбоподателят И.М.П. е управител на “ХЕРИТЕДЖ ИМП”ООД.

При така приетото за установено от фактическа страна законосъобразно и обосновано административно наказващият орган е приел, че жалбоподателят И.М.П. представляващ на “ХЕРИТЕДЖ ИМП”ООД е осъществил състава на административно нарушение по чл.92 ал.2 от ЗКПО и правилно и законосъобразно му е наложил административно наказание на основание чл.264 ал.1 вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО. При определяне размера на наложеното наказание административно наказващият орган законосъобразно и обосновано е преценил тежестта на извършеното нарушение, обстоятелствата при които е извършено и е наложил административно наказание глоба в размер на 200лв.

Съдът не констатира да са допуснати съществени процесуални нарушения, както при съставянето на АУАН, така и при съставяне на обжалваното НП, които да са довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице – жалбоподател в настоящото производство.

Съдът счита, че следва да бъде потвърдено обжалваното наказателно постановление относно наложеното административно наказание по чл.264 ал.1 вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО, като законосъобразно и обосновано.

Водим от горното, съдът

 

           РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №9520-0127823 от 23.11.2010г на И.Д.Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП-Велико Търново, с което е наложено на основание чл.264 ал.1 вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО на И.М.П. представляващ “ХЕРИТЕДЖ ИМП”ООД гр.Плевен административна санкция глоба в размер на 200лв, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ОБОСНОВАНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                           

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: