Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

03.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАЛОЯН ГЕРГОВ

 

            При секретаря С.Ц. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Гергов НАХД № 4109 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Постъпила е жалба от В.Б.Ц. ***, ЕГН ********** против НП №10013-0061059/09.12.2010г. на И.Д.Директор на дирекция “Контрол” при ТД на НАП Велико Търново, офис Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.92, ал.2 от ЗКПО и на основание чл.53 във връзка с чл.27, и чл.3, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания и на основание чл.264, ал.1 във връзка с чл.261, ал.1 от ЗКПО e наложено административно наказание: глоба в размер на 200,00 лв. Твърди, че не е извършвал дейност чрез “Медицински център Софилаб” ООД от самото му основаване поради липса на контакт със съуправителя като моли за отмяна на НП.

            В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и ангажира становище, че издаденото НП е неправилно и незаконосъобразно.

            Ответникът по жалбата – И.Д.Директор на дирекция “Контрол” при ТД на НАП Велико Търново, офис Плевен, редовно призован, представлява се от юрк. *** с пълномощно по делото ангажира становище, че издаденото НП следва да бъде потвърдено.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи,събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  основателна.

 

            След извършена проверка на 12.08.2010 г. в информационната система на ТД на НАП Велико Търново, офис Плевен било установено от св.Ц.А., че в качеството си на представляващ “Медицински център Софилаб” ООД с Булстат 114566529 жалбоподателя В.Б.Ц.  не е спазил законоустановения срок до 31.03.2010 г. за подаване на годишна данъчна декларация по чл.92, ал.2 от ЗКПО за 2009 год. по регистрация на данъчно задълженото лице. По повод горното била изпратена покана изх. № 8653-606-2 от 01.10.2010 год. за подаване на декларация и съставяне на АУАН като при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН на жалбоподателя бил съставен  АУАН № 0061059/25.10.2010г., с който на В.Б.Ц. било вменено нарушение на чл.92, ал.2 от ЗКПО и на основание чл.53 във връзка с чл.27, и чл.3, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания и на основание чл.264, ал.1 във връзка с чл.261, ал.1 от ЗКПО било издадено процесното НП.       

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите Ц.А.,Б.Т. и Н.Д. които съдът кредитира напълно като обективни и кореспондиращи с възприетата от него доказателствена основа и от приложеното към делото писмено ДС – АУАН № 0061059/25.10.2010г.

Всъщност страните не спорят,че изискуемата декларация по чл.92, ал.2 от ЗКПО не е била подадена – в този смисъл е и процесуалната позиция на жалбоподателя.Обстоятелството,че същия разполага с представителна власт се установява от приобщеното по делото удостоверение за актуално състояние.  “Медицински център Софилаб” ООД с Булстат 114566529 се представлява съобразно същото от жалбоподателя и съуправителя *** – заедно и поотделно  като неуредиците между съдружниците не водят до отпадане на отговорността.В този смисъл нарушението на материалния закон е безспорно установено независимо от обстоятелството,че може да се ангажира отговорността на всеки от управителите.Административнонаказателното производство е протекло обаче при съществено нарушение на процесуалните правила т.к.  АУАН № 0061059/25.10.2010г.  е съставен в отсъствие на жалбоподателя и липсват доказателства за изпълнение на процедурата допускаща изготвяне на АУАН при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН.По делото няма ангажирани доказателства от процесуалния представител на ответника по жалбата,че  В.Б.Ц.      е бил уведомен за започналото спрямо него АНП като същия в обяснението си отрича да е получавал съобщение в тази насока.  Вписаният адрес на жалбоподателя по покана изх.№ 8653-606-2/1.10.2010г. не отговаря на адреса на жалбоподателя по удостоверение за актуалност,а същия не е призоваван и на адреса на дружеството.Впрочем адреса на представляваното от жалбоподателя дружество     по удостоверение за актуалност не кореспондира с адреса по поканата.

            По гореизложените съображения съдът отмени атакуваното НП.

           

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ НП №10013-0061059/09.12.2010г. на И.Д.Директор на дирекция “Контрол” при ТД на НАП Велико Търново, офис Плевен с което на В.Б.Ц. ***, ЕГН **********  за нарушение на чл.92, ал.2 от ЗКПО и на основание чл.53 във връзка с чл.27, и чл.3, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания и на основание чл.264, ал.1 във връзка с чл.261, ал.1 от ЗКПО е наложено административно наказание: глоба в размер на 200,00 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: