Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

       гр. Плевен,16.02.2011г.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд в публично заседание на осемнадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                            Председател: Венелин Николаев

                                               Съдебни заседатели:  ........................

                                                                    Членове:

 

при секретаря И.И. и в присъствието на прокурора … , като разгледа докладваното от съдия Николаев н.а.х.д. №4094 по описа за 2010 год., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление №781/20.10.2010г. на Началника на РУП-Долни Дъбник към ОД на МВР-Плевен, на Е.Ц.И. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДП – глоба в размер на 100,00 лв. за това, че на 07.10.2010г. в 13:01 часа в гр. Долни Дъбник, ул. “Д. Дебелянов” до № 12, посока гр. Искър, управлява товарен автомобил “Мерцедес” с рег. № СА 7052 МХ със скорост 74 км/ч. при максимално разрешена 50 км/ч. за населено място; Скоростта фиксирана с техническо средство Радар TR-4D с фабр.№ 295/01г. и показана на водача, с което е нарушил разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

На основание Наредба №Із-1959 на МВР на И. са му отнети 3 контролни точки.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят Е.Ц.И., който го обжалва и моли съда да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно.

Ответникът в съдебното производство не се представлява в съдебно заседание. В съпроводително писмо, с което е изпратил административно наказателната преписка в съда, е изразил становище, че жалбата следва да остане без последствие, а наложеното наказание следва да се потвърди.

 

 Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

С оглед датата на връчване на наказателното постановление на *** – 02.11.2010г. и датата на депозиране на жалбата му пред наказващия орган – 08.11.2010г., съдът счита, че последната е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение №781 е съставен на 07.10.2010г. от С.С.Ц., мл. автоконтрольор при РУП – гр. Долни Дъбник към ОД на МВР-гр. Плевен срещу Е.Ц.И. ***, ЕГН ********** за това, че последният на 07.10.2010г. в 13:01 часа в гр. Долни Дъбник, ул. “Д. Дебелянов” до № 12, посока гр. Искър, управлява товарен автомобил “Мерцедес” с рег. № СА 7052 МХ със скорост 74 км/ч. при максимално разрешена 50 км/ч. за населено място; Скоростта фиксирана с техническо средство Радар TR-4D с фабр.№ 295/01г. и показана на водача, с което е нарушил разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят е подписал акта без да изложи възражения.

Съдът кредитира показанията актосъставителя - С. ** Ц. който твърди, че на отразената в акта дата изпълнявали служебните си задължения съвместно с колежката  си С.К..*** засекли управляваният от жалбоподателя товарен автомобил “Мерцедес” с техническо средство с превишена скорост. Фиксирана на радара скорост била показана на жалбоподателя и му бил съставен акта за установяване на административно нарушение.

Показанията на актосъставителя се подкрепят и от показанията на  св. С.Ц. ***  присъствала при установяване на нарушението и при съставянето на акта.   Свидетелите добросъвестно излагат фактите, които са им  известни, показанията им са обективни, логични,  безпротиворечиви  и съответни на останалия доказателствен материал,  акта за установяване на административно нарушение, разпечатка на радарно устройство  ТР4 Д №295/01г. от 07.10.2010г., удостоверение за одобрен тип средство за измерване, протокол на Лаборатория за проверка а СИ от 20.05.2010г.

 При така установената фактическа обстановка   съдът намира за безспорно установено, че жалбоподателят е извършил нарушение на  чл.21, ал.1 от ЗДВП, като е управлявал с 24 км/ч. по-бързо от максимално разрешената скорост от 50 км/ч.  в  населено място.

Това  нарушение  се наказва съгласно разпоредбата на чл.182, ал.1, т. 3  от ЗДвП с глоба  в размер на 100,00 лв..

 Определеното  от наказващия орган наказани би способствало за постигане целите на административното наказание, визирани в чл.12 от ЗАНН - да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздействува възпитателно и предупредително върху останалите граждани.

По изложените съображения, съдът

 
Р   Е   Ш    И :

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН  наказателно постановление №781/20.10.2010г. на Началника на РУП-Долни Дъбник към ОД на МВР-Плевен, с което на Е.Ц.И. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл.182, ал.1, т.3 от ЗДП – глоба в размер на 100,00 лв. за това, че на 07.10.2010г. в 13:01 часа в гр. Долни Дъбник, ул. “Д. Дебелянов” до № 12, посока гр. Искър, управлява товарен автомобил “Мерцедес” с рег. № СА 7052 МХ със скорост 74 км/ч. при максимално разрешена 50 км/ч. за населено място; Скоростта фиксирана с техническо средство Радар TR-4D с фабр.№ 295/01г. и показана на водача, с което е нарушил разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание Наредба №Із-1959 на МВР са му отнети 3 контролни точки, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Плевенски регионален административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

        РАЙОНЕН  СЪДИЯ: