Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

03.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАЛОЯН ГЕРГОВ

 

            При секретаря Ц.Д. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Гергов НАХД № 4058 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Постъпила е жалба от Д.А. ***, ЕГН ********** против НП №618/29.04.2010г. на Началник сектор “ПП”  към ОДМВР-гр.Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.259, ал.1, предл.2 от КЗ и на основание чл.53 от ЗАНН и по чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложено административно наказание: глоба в размер на 400,00 лв. Твърди, че не е извършил вмененото нарушение като е имал валидна застрахователна полица,моли за отмяна на НП като ангажира доказателства.

            В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от адв. *** с пълномощно по делото, който поддържа исканията си в жалбата.

            Ответникът по жалбата – Началник сектор “ПП”  към ОДМВР-гр.Плевен, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по съществото на жалбата.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи,събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  основателна.

 

            На 04.04.2010г. около 01.40 часа в гр.Плевен на ул. *** жалбоподателя Д.А.А.  управлявал лек автомобил марка Фолксваген с рег. *** негова собственост.Длъжностни лица при ІІ РУП-Плевен свидетелите А.Д. и П.Б. спрели Д.А. за проверка и приели,че същия е без сключена застраховка гражданска отговорност за 2010 година поради което на жалбоподателя бил съставен  АУАН № 618/4.04.2010г., с който на Д.А.А. било вменено нарушение на чл.315, ал.1 от КЗ. Въз основа на съставения АУАН Началник сектор “ПП”  към ОДМВР-гр.Плевен издал оспореното НП.

           

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства – показанията на свидетеля П.Б. които съдът кредитира напълно като обективни и кореспондиращи с възприетата от него доказателствена основа и от приложеното към делото писмено ДС – АУАН № 618/4.04.2010г.Следва да се посочи,че липсата на представен застрахователен договор към момента на проверката,удостоверено от показанията на П.Б. и съставения АУАН не кореспондира обаче с приложената застрахователна полица №14010190/1.04.2010г. на “Лев инс”.Видно от същата застрахователното правоотношение е възникнало на 2.04.2010г.,внесена е първата вноска т.е. липсва основание за санкциониране на жалбоподателя.Обстоятелството защо жалбоподателя се е въздържал да посочи наличието на застрахователно правоотношение поне черз отбелязване в нарочната графа или чрез възражение към АУАН в тридневния срок за това наистина е любопитно,а и липсват доказателства които да обусловят съмнение във времето на възникване на застрахователното покритие с “Лев инс”.Разминаването във вменените като нарушени разпоредби между АУАН и НП представлява самостоятелно основание за отмяна на НП.

           

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ НП №618/29.04.2010г. Началник сектор “ПП”  към ОДМВР-гр.Плевен с което на Д.А. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.259, ал.1, предл.2 от КЗ и на основание чл.53 от ЗАНН и чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложено административно наказание: глоба в размер на 400,00 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: