РЕШЕНИЕ

 

№ ………..

15.02.2011г.

гр.Плевен,               

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в публичното съдебно заседание на двадесет и осми януари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДИМИТЪР КИРИЛОВ

 

При секретаря З.П. и прокурор ……………….… като разгледа докладваното от съдията Кирилов НАХД № 4016 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.59 от ЗАНН

 

         С НП № 2219/13.09.2010г. на Началник сектор ПП към ОДМВР – Плевен, на жалбоподателя Ф.И.М. са наложени административни наказания - на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП  глоба в размер 200лв. за нарушение на чл.6, т.1 предл.3 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл.123, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, и съгласно Наредба № Iз - 1959 на МВР са отнети 9 контролни точки.

В съдебно заседание жалбоподателя редовно призован не се явява, представлява се от адв. ***.

         Ответникът по жалбата – ОДМВР – Плевен, не се представлява и не изразява становище по нея.

         Съдът, като прецени доказателствата по делото поотделно и в съвкупност и взе предвид доводите на жалбоподателя, констатира следното:

         Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

         Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

         От приложения към делото акт за установяване на административно нарушение № 2219/02.09.2010г. е видно, че на същата дата в гр. Плевен ж.к.”Сторгозия” посока гр. Ловеч жалбоподателят управлява лек автомобил с рег. № ОВ 6175 АТ като на кръстовище кръгова връзка с ул.”Цар Самуил”, при наличие на пътен знак Б-1, не пропуска движещият се по път с предимство по кръговата връзка от бензиностанция “Шел” посока стадион “Плевен” лек автомобил с рег. № ВР 2922 АР, в следствие на което го удря в дясната му страна и допуска ПТП с материални щети по двата автомобила. Жалбоподателя напуска мястото на произшествието и не уведомява службата за контрол на МВР.

Въз основа на акта за административно нарушение било издадено Наказателно постановление № 2219/13.09.2010г. на Началник сектор ПП към ОДМВР – Плевен,  на жалбоподателя Ф.И.М. са наложени административни наказания - на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП  глоба в размер 200лв. за нарушение на чл.6, т.1 предл.3 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл.123, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, и съгласно Наредба № Iз - 1959 на МВР са отнети 9 контролни точки.

По време на съдебното следствие констатираното в АУАН и НП се потвърждава от показанията на разпитаният по делото актосъставител Н.Н., както и от приетите и приложени по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът счита за доказано по безспорен начин, че жалбоподателя е извършил вмененото му нарушение, поради което е ангажирана и административно-наказателната му отговорност, обаче че при налагане на наказанията административно-наказващия орган не се е съобразил с разпоредбата на чл. 27 ал. 2 от ЗАНН.

         След преценката на всички доказателства, съдът намира, че наложената административна санкция на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП следва да бъде намалена на 100 лева. Следва да бъде намалена и наложената на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП административна санкция на 50  лева и един месеца лишаване от право да управлява МПС.

         Съдът счита, че този размер на наказанията е справедлив и би мотивирал жалбоподателя да се съобразява с разпоредбите на ЗДП.

Водим от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, Плевенски районен съд

 

РЕШИ:

 

ИЗМЕНЯ на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН НП № 2219/13.09.2010г. на Началник сектор ПП към ОДМВР – Плевен,  с което на жалбоподателя Ф.И.М. са наложени административни наказания - на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП  глоба в размер 200лв. за нарушение на чл.6, т.1 предл.3 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл.123, ал. 1, т. 3 от ЗДвП, и съгласно Наредба № Iз - 1959 на МВР са отнети 9 контролни точки, в следния смисъл:

Намалява размера на наложената административна санкция на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5 от ЗДвП глоба в размер от 200 лева на 100 лева.

Намалява размера на наложената административна санкция на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП глоба в размер от 200 лева на 50 лева.

Намалява срока на лишаване от правоуправление на МПС от шест месеца на един месец.

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН НП № 2219/13.09.2010г. на Началник сектор ПП към ОДМВР – Плевен в останалата му част, като законосъобразно.

         Решението може да се обжалва пред Административен съд гр. Плевен в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: