Р Е Ш Е Н ИЕ

 

  № .........

 

                            22.02. 2011 година   гр. Плевен

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Плевенски районен съд, ­­ХІІ - ти наказателен състав в публичното заседание на четиринадесети февруари две хиляди и единадесета  година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОРИСЛАВА ЯКИМОВА

 

при секретаря В.С.  като разгледа докладваното от съдията ЯКИМОВА АХ дело № 4014 по описа за 2010 година на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. I от ЗАНН

 

С наказателно постановление № 9370/0126954 от 15.11.2010г. Директорът на ТД на НАП-Велико Търново е наложил на основание чл.47 ал.3 от Закона за счетоводството на “М.” ЕООД с представляващ Е. *** административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят “М.”ЕООД с представляващ Е.И.М., който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно. Твърди, че  тази санкция неоснователна, т.к. никога не е наказван, а и размера й е непосилен за него.  

За въззиваемата страна ТД на НАП-Велико Търново, офис Плевен се явява като представител юрк. *** и изразява становище, по съществото на спора.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е разгледана по същество е основателна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт № АА 0126954 от 24.06.2010г за установяване на административно нарушение, от който е видно, че във връзка с писмо вх.№12-00-388 от 21.05.2010г на Агенцията по вписванията и предоставените с него данни за извършени нарушения – неподадени заявления за обявяване на ГФО за 2008г пред Агенция по вписванията – Търговски регистър се установи следното: ЕООД “М.”ЕООД, като регистрирано по Закона за Търговския регистър не е заявило и предоставило за обявяване в Търговския регистър ГФО на предприятието в законоустановения срок до 30.06.2009г.

Горните обстоятелства не се оспорват от жалбоподателя, видно от изложените   в  жалбата  твърдения и се подкрепят   от  показанията   на разпитания актосъставител, свидетелите В.Н. *** и Е.П.М., чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна   кореспондентност   и   съответствие   с   приложените   по   делото писмени доказателства. 

При така приетото за установено от фактическа страна законосъобразно и обосновано админнстративно-наказващият орган е приел, че с действията си жалбоподателят “М.” ЕООД с представляващ Е.И.М.  е извършил нарушение по чл.40 ал.1 т.1 от Закона за счетоводството.

Видно от представената по делото заповед № 101/01.02.2010г. е, че министъра на финансите е упълномощил териториалните директори на НАП да издават наказателни постановления за налагане на административни наказания по чл. 46 и 47 от Закона за счетоводството.

Незаконосъобразно и необосновано административно-наказващият орган е наложил на жалбоподателя административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2000 лв на основание чл.47 ал.3 от Закона за счетоводството. Съдът счита, че в конкретния случай извършеното деяние представлява "маловажен" случай на административно нарушение и административно-наказващият орган е следвало да приложи чл.28 от ЗАНН, като освободи от административно-наказателна отговорност нарушителя - жалбоподател в настоящото производство. В ЗАНН няма легално дефиниция на понятието  “маловажен случай” и  по отношение на този израз разпоредбата на чл.85 от ЗАНН не препраща към приложение   на   разпоредбите   на   Наказателния   кодекс. Понятието на “маловажен случай” на административно нарушение се съдържа разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, като следва да се направи ограничение на маловажните случаи на административни нарушения, от нарушенията обхванати по чл.6 от ЗАНН. Извършеното от жалбоподателя административно нарушение, за което е съставен Акт № АА 0126954 от 24.06.2010г, въз основа на който  е издадено и процесното наказателно постановление и   с оглед незначителността на вредните последици от нарушението, обстоятелството, че към момента на съставяне на акта за установяване на административното нарушение нарушението е извършено за първи път, според съда представлява “маловажен случай” на административно нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Съобразно  Тълкувателно решение №1/12.12.2007г по Т.Н.Д.№ 1/2007г на ОСНК на ВКС преценката за "маловажност на случая" подлежи на съдебен контрол. И тъй като съдът констатира, че в конкретния случай предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление поради    издаването    му в противоречие със закона.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 9370/0126954 от 15.11.2010г. Директорът на ТД на НАП-Велико Търново с което е наложил на основание чл.47 ал.3 от Закона за счетоводството на “М.” ЕООД с представляващ Е. *** административно наказание - имуществена санкция в размер на 2000 лева. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и НЕОБОСНОВАНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: