МОТИВИ:

 

Срещу подсъдимия Б.В.Б. *** е повдигнато обвинение за това, че:

На 24.09.2010г в землището на с.Бъркач, обл.Плевен, без редовно писмено позволително извозва 1куб.м. церови дърва за огрев на стойност 60лв от горския фонд, като случаят е маловажен – престъпление по чл.235 ал.6 вр.ал.1 от НК.

Прокурорът поддържа изцяло повдигнатото срещу подсъдимия обвинение.

Подсъдимият Б.В.Б. разбира обвинението за какво е, дава подробни обяснения по обвинението, признава вината си и предоставя на съда да прецени размера на наказанието.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

През месец септември 2010г подсъдимият Б. извозвал церови дърва от горския  фонд с конска каруца и ги предлагал за продажба на свои съселяни. Подсъдимият извозил 1куб.м церова дървесина в дома на свидетеля С.Ж. *** и ги разтоварил в двора му.

По подаден сигнал за неправомерно извозване на дървен материал за огрев, на същата дата служител при ДГС-Плевен А.С., съвместно с екоинспектор А. * направили проверка в дома на С.Ж. ***.

Проверяващите установили в двора на свидетеля наличие на 1 куб.м. церова дървесина, без същата да притежава горска марка и документи, удостоверяващи законовия произход. Свидетелят заявил, че дървата му ги е извозил подсъдимият Б..*** С. извикал в кметството на селото С.Ж. и подсъдимия Б.. За извършеното нарушение на закона за горите на подсъдимия бил съставен АУАН №001077/24.09.2010г за това,     че извозва церови дърва без да притежава документи, доказващи законовия произход. Акта бил подписан от подсъдимия без възражения.

От назначената по делото експертиза е видно, че стойността на намерения дървен материал е в размер на 60лв.

Горната фактическа обстановка се установява изцяло от събраните по делото доказателства – от показанията на разпитаните свидетели А.Х.С., А.А. * и С.И.Ж., дадени в хода на съдебното следствие, чийто показания съдът кредитира напълно с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие от една страна с приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства, находящи се в досъдебно производство №Д-2475/2010г по описа на РП-Плевен, в т.ч. акт №666/24.09.2010г, акт №001079/24.09.2010г и акт №001078/24.09.2010г, а от друга със заключението на вещото лице Е.И.Г. по назначената съдебно оценителна експертиза, свидетелство за съдимост на подсъдимия и други.

При така приетото за установено от фактическа страна съдът счита, че с действията си подсъдимият Б.Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл. 235 ал.6 вр.ал.1 от НК. От обективна страна подсъдимият Б.Б. на 24.09.2010г в землището на с.Бъркач, обл.Плевен, без редовно писмено позволително извозва 1куб.м. церови дърва за огрев на стойност 60лв от горския фонд, като случаят е маловажен.

От субективна страна деянието е извършено виновно при форма на вина – пряк умисъл. Подсъдимият Б. е съзнавал обществено-опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено-опасни последици и е целял тяхното настъпване. Подсъдимият е съзнавал всички елементи от обективната страна на състава на престъплението.

По отношение отговорността на подсъдимия съдът счита, че същият следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, тъй като са налице предпоставките на чл.78А от НК за прилагане на посочения институт – за престъплението, извършено от подсъдимия се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от 100 до 300лв, същият не е осъждан за престъпление от общ характер, както и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV от Глава VІІІ от НК. В този смисъл съдът счита, че подсъдимия Б.Б. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено съответно административно наказание “ГЛОБА”.

При определяне вида и размера на наказанието, съдът съобрази степента на обществена опасност на деянието, личната опасност на подсъдимия, оцени смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства по отношение на подсъдимия Б., съдът взе предвид – доброто му процесуално поведение, насочено към разкриване на обективната истина по делото, демонстрирането на критично отношение към извършеното от него деяние, поради което съдът му определя наказание “Глоба” в полза на Държавата в размер на 100 лв.

Съдът осъди на основание чл.189 ал.3 от НПК подсъдимия Б.В.Б. да заплати направените деловодни разноски в полза на ПлРС в размер на 30лв.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

                                                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: