Мотиви към нохд 3969/2010г. по описа на ПлРС

 

 РП Плевен е повдигнала обвинение срещу подсъдимия П.Н.В. *** за това, че на 30.08.2010г. в гр.Плевен, Плевенска област, отнел чужда движима вещ-1 брой мобилен телефон  марка “Samsung” на стойност 60.00лв. от владението на собственика “ЕМ дизайн” ООД гр.Плевен, без съгласието на представителния орган на дружеството, с намерение противозаконно да я присвои, престъпление чл.194 ал.1 от НК.

В съдебно заседание подсъдимият се явява лично и с адв. *** И. служебен защитник от ПАК.

Делото се разглежда при условията на чл.370, ал.1 и следващите от НПК по искане на подсъдимия и неговия защитник за предварително изслушване. На основание чл. 371 т.2 от НПК подсъдимият признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на ОА и е съгласен   да не се събират доказателства за тези факти. Съдът е разяснил на подсъдимия, че отчетните доказателства от досъдебното производство и направените самопризнания по чл. 371 т.2 от НПК ще се ползват при постановяване на присъдата.

Представителя  на Районна прокуратура гр.Плевен поддържа изцяло повдигнатото обвинение.

           Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и съобрази становището на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

На 30.08.2010г. подсъдимият  се намирал в гр.Плевен и решил да извърши кражба. Около 13.00 часа отишъл в магазина за мебели “ЕМ-дизайн” гр.Плевен. Квидетелката по делото Г.М.-служителка на магазина развеждала клиенти из салона.Подсъдимият се приближил до бюрото й, минал зад него и видял, че има оставен 1 бр. мобилен телефон марка “Samsung” , собственост на “ЕМ дизайн”ЕООД гр.Плевен. Взел апарат и излязъл от магазина.Около 13.30ч. свидетелката М. установила липсата на служебния мобилен телефон и веднага уведомила управителя на магазина Даринка Б.Д. и дежурния охранител  П.И.Т.. Тримата прегледали записите на охранителните камери и видели как подсъдимия П.в. извършва деянието.  М. разпознала подсъдимият, тъй като двамата били от град Долни Дъбник.

Горната фактическа обстановка се установява изцяло от събраните по делото доказателства - показанията на свидетелите Д.Б.Д., П.И.Т., Г.М.М., К.В.М. и Б.Г.Г., чиито показания съдът кредитира напълно с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, от една страна и от друга с приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.Съгласно заключението на вещото лице стойността на вещта предмет на престъплението е 60.00 лева

От изложеното е видно, че на 30.08.2010г. подсъдимият В. отнел чужда движима вещ-1 брой мобилен телефон  марка “Samsung” на стойност 60.00лв. от владението на собственика “ЕМ дизайн” ООД гр.Плевен, без съгласието на представителния орган на дружеството, с намерение противозаконно да я присвои.

При така установената фактическа обстановка е видно, че от обективна и субективна страна подсъдимият е осъществил състава на престъпление по чл.194 ал.1 от НК.

При определяне вида и размера на наказанието съдът прецени обществената опасност на деянието, личната опасност на подсъдимия, оцени смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства. Смекчаващи отговорността обстоятелства са доброто процесуално поведение, чисто съдебно минало  на подсъдимия, признава вината си и се разкайва за извършеното.  Отегчаващи отговорността обстоятелства липсват. Съдът счита, че следва да се осъди подсъдимият П.Н.В. на основание вр.чл.58а , ал.4, вр.чл.55 ал.1 т.2 б.б от НК при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства и да му се наложи наказание пробация с пробационни мерки - по чл.42а, ал.2 т.1 от НК задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 1 година с периодичност два пъти седмично, по чл.42а, ал.2 т.2 от НК задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 година и по чл.42а ал.2 т.6 от НК безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една година. Съдът счита, че това по вид и размер наказание ще изпълни целите на специалната и генералната превенция, визирани в чл.36 от НК.

Съдът осъди  на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подсъдимия П.Н.В. със снета по делото самоличност да заплати направените деловодни разноски  размер на 15.00 лв. по сметка на ОД на МВР Плевен.

Предвид гореизложеното съдът постанови присъдата си.

                                                         

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: