МОТИВИ: Плевенска  районна прокуратура е повдигнала обвинение против Ю.М.М. *** това, че на 14.09.2009 година, в град Плевен, съзнателно се ползвал от неистински документ – свидетелство за завършено основно образование, на което е придаден вид, че е издадено от ОУ „Васил Левски” – Плевен, с поставени върху него идентификации: серия Е – 01, № 002727, регистрационен № 0073-15 от 22.06.2001 година, като за самото съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 във вр. с чл. 308 ал. ІІ във вр. с ал. І от НК

В хода на съдебното производство подсъдимия М. се представлява от защитник в лицето на адвокат Л.П., ПлАК.

Със съгласието на подсъдимия и в присъствието на защитника му производството е стартирано по реда на съкратеното съдебното следствие – чл. 372 ал. ІV във вр. чл. 371 т. 2 от НПК.

          Представителят на Районна прокуратура - Плевен подържа изцяло така повдигнатите против подсъдимия обвинение. Пледира за постановяване на  осъдителна присъда, като за подсъдимия М. да са приложи разпоредбата на чл. 58 а НК/ В редакцията към момента на извършване на деянието/ и във вр. чл. чл.55 от НК му бъде определено наказание „пробация” по първите две задължителни пробационни мерки в минимален размер.

Защитникът на подсъдимия моли съда да постанови присъда като наложи пробация в минимален размер предвид социалното и семейно положение на подзащитния и конкретната степен на обществена опасност на извършеното деяние.

СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

подсъдимия Ю.М.М. e роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, не женен, не работи, не осъждан, ЕГН **********.

Подсъдимия Ю.М. признава вината си и всички факти, написани в обстоятелствената част на обвинителния акт и изявяват категорично съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

Предвид горното СЪДЪТ прие за установена следната фактическа обстановка:

Ю.М. е със завършено начално образование. Същият искал да се сдобие съ свидетелство за управление на МПС, но за същото следвало да притежава основно образование. За тази цел подсъдимият М. се сдобил от неустановено лице със свидетелство за завършено основно образование в ОУ “ Васил Левски” в град Плевен. На същото бил придаден вид, че е издадено от същото училище като му били поставени следните идентификации : серия Е – 01, № 002727, рег. № 0073-15 от 22.06.2001 година. Като класен ръководител в свидетелството било изписано лицето М.М. и положен ръкописен подпис, за директор било посочено лицето на лице *** също с положен съответен подпис. Свидетелството съдържало и съответен печат на учебното заведение.

На 14.09.2009 година подсъдимият представил в КАТ Плевен горното свидетелство за завършено основно образование. Въз основа на същото М. завършил успешно курс за обучение на водачи на МПС и придобил категории “ В” и “ М”. Било издадено свидетелство за правоуправление за същите категории.

Впоследствие в група “ Престъпление по пътищата” бил подаден сигнал, че подсъдимия си е послужил с неистинско свидетелство за завършено основно образование. Проведено е разследване.

В хода на същото било установено, че лице с имената на подсъдимия никога не се е обучавало в ОУ” Васил Левски” град Плевен, не му у издавана диплома за завършена съответна образователна степен, както и че посочените в дипломата номера на отговорят на тези на дипломите, издадени от училището.

В хода на разследването е извършена и графологична експертиза. Заключението по същата установило, че подписите за директор и класен ръководител в представеното от страна на подсъдимия свидетелство за завършено основно образование не са положени ето подсъдимия, нито от лицето М.М., както и отпечатъците от печат в същото не са идентични с отпечатъците от печатите на ОУ “ Васил Левски”.

В подкрепа на горната фактическа обстановка е признанието на подсъдимия, направено в съдебно заседание, което се подкрепя от събраните в досъдебната фаза на процеса и присъединени към доказателствата по делото по реда на чл. 373, ал. ІV от НПК доказателства, обективирани в следните писмени документи, приложени по досъдебно производство № Д- Д – 2109/2010 година по описа на Районна прокуратура – Плевен, присъединени по реда на чл. 283 от НПК, както и показанията на разпитаните свидетели – М.Т., О.Т.П., *** Н.Т. и М.М.К., обективирани в нарочни протоколи, както и заключението по изготвената графологическа експертиза.

Предвид така установената фактическа обстановка съдът прие, че с деянието си подсъдимият осъществил както от обективна така и от субективна страна състава на престъпление по чл. 316 във вр. чл. 308 ал. 1 НК.

От обективна страна - на 14.09.2009 година, в град Плевен, съзнателно се ползвал от неистински документ – свидетелство за завършено основно образование, на което е придаден вид, че е издадено от ОУ „Васил Левски” – Плевен, с поставени върху него идентификации: серия Е – 01, № 002727, регистрационен № 0073-15 от 22.06.2001 година, като за самото съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност.

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл – деецът е съзнавал обществената опасност на деянието и е искал настъпването на забраненият резултат, провокиран от желанието си да се сдобие със свидетелство за управление на МПС, за което обаче не притежавал изискваната от закона образователна степен.

При така приетото за установено от фактическа и правна страна, съобразявайки разпоредбата на чл. 373 ал. ІІ от НПК СЪДЪТ призна  подсъдимия Ю.М.М. *** ВИНОВЕН в това, че на 14.09.2009 година, в град Плевен, съзнателно се ползвал от неистински документ – свидетелство за завършено основно образование, на което е придаден вид, че е издадено от ОУ „Васил Левски” – Плевен, с поставени върху него идентификации: серия Е – 01, № 002727, регистрационен № 0073-15 от 22.06.2001 година, като за самото съставяне от него не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл. 316 във вр. с чл. 308 ал. ІІ във вр. с ал. І от НК във вр. с чл. 58 А от НК във вр. с чл. 2 ал. ІІ от НК/ в сила към момента на извършване на престъплението/ и във вр. с чл. 55 ал. І т. 2 буква Б от НК във вр. с чл. 42 А ал. ІІ т. 1 и 2 от НК му наложи наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

Задължителна регистрация по настоящ адрес в *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА два пъти седмично;

Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

          Съдът наложи горното наказание преценявайки конкретната степен на обществена опасност на деянието и дееца, семейното му и социално положение, причините и подбудите за извършване на престъплението, чистото му съдебно му съдебно минало, факта, че извършеното е инцидент в неговия живот. В този смисъл съдът намери, че посредством горното наказание ще бъдат постигнати ефективно спрямо подсъдимия целите на индивидуалната и генералната превенция.

При този изход на делото СЪДЪТ и на основание чл. 189, ал.ІІІ от НПК ОСЪДИ подсъдимия М. да заплати сумата от 40 лева, представляваща направените разноски в досъдебната фаза на процеса за възнаграждение на вещо лице в полза на ОД на МВР- Плевен.

При този изход на делото СЪДЪТ и на основание чл. 189, ал.ІІІ от НПК ОСЪДИ подсъдимия М. да заплати сумата от 15 лева, представляваща направените разноски в съдебната фаза на процеса за възнаграждение на вещо лице в полза на Плевенски районен съд.

При тези доводи СЪДЪТ постанови присъдата си.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: