О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ……                                        година 2011                           град Плевен

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД                          град Плевен

в открито съдебно заседание                                      ХІІІ наказателен състав

на 10 февруари                                         през две хиляди и единадесета година

в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

КРАСИМИР ДИМИТРОВ

1.     Н.И.

2.     Р.С.

при секретаря П.К.

и в присъствието на прокурора Ю.Н.

като разгледа докладваното от съдията ДИМИТРОВ

НОХД № 3903 по описа за 2010 година и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе съобрази следното:

 

Производство по реда на чл.414, ал.1, т.1 от НПК.

 

Съдът след като се запозна с материалите по НОХ дело № 3903/2010  год. по описа на РС - Плевен и взе предвид становището на страните по постъпилото искане за тълкуване на влязла в сила присъда № 759  от 20.12.2010 год.  по НОХД № 3903/2010 год. по описа на РС - Плевен, намира следното:

Представителят на РП–Плевен изразява становище, че присъдата по НОХД № 3903/2010  на РС - Плевен следва да се тълкува в частта относно режима на преведената на осн. чл. 68, ал. 1 от НК присъда по НОХД № 1125/2007 г. по описа на РС - Плевен в размер на 3 месеца лишаване от свобода.

Осъденият С.Д.М. и защитника му адв. В.М. ***, изразяват становище, че искането на прокурора е основателно.

Съгласно Решение № 669/27.11.1992 год. на ВС производството с основание чл.414, ал.1,т.1 НПК има за предмет отстраняване затрудненията и съмненията свързани с     тълкуването   на     влезлите в сила присъди и определения   при привеждането им в изпълнение. Касае се за производство, в което присъдата и определенията се разглеждат така, както са постановени, а се изясняват въпроси, които възбуждат съмнения или неясноти.

С влязла в сила присъда № 759  от 20.12.2010 год. по описа на РС - Плевен, съдът е определил наказание на подсъдимия С.Д.М.. с ЕГН **********  както следва: лишаване от свобода за срок от една година, като на основание чл. 58а от НК е намалил така определеното наказание с 1/3 и подсъдимият следва да търпи наказание лишаване от свобода в размер на осем месеца, съдът е определил първоначален строг режим за изтърпяване на същото наказание, което подсъдимият М.. следва да изтърпи в затвор.

      На основание чл. 68, ал. 1 от НК съдът е привел на осъдения М. в изпълнение присъда по НОХД № 1125/2007 г. по описа на РС – Плевен, като е пропуснал да се произнесен относно режима на изтърпяване от осъдения М., тъй като той не е бил определен от първоинстанционния съд произнесъл първата присъда.

С оглед на гореизложеното, съдът счита, че следва да се тълкува по реда на чл.414 ал.1 т.1 от НПК присъда № 759 от 20.12.2010 г. постановена по НОХД № 3903/2010 г. по описа на РС – Плевен, в частта относно, преведената на осн. чл. 68, ал. 1 от НК присъда по НОХД № 1125/2007 г. по описа на РС – Плевен, в частта относно режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в размер на 3 месеца, като уточнява, че волята на съда е била осъденият на лишаване от свобода С.Д.М. да изтърпи наложеното му наказание по НОХД № 1125/2007 г. по описа на РС – Плевен в размер на 3 месеца лишаване от свобода, при строг режим в Затвора - Плевен.

 Водим от горното и на основание чл. 414, ал. 1, т. 1 от  НПК, съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА тълкуване на присъда № 759  от 20.12.2010 год.  по НОХД № 3903/2010 год. по описа на РС - Плевен, в частта относно, преведената на осн. чл. 68, ал. 1 от НК присъда по НОХД № 1125/2007 г. по описа на РС – Плевен, в частта относно режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в размер на 3 месеца, като уточнява, че волята на съда е била осъденият на лишаване от свобода С.Д.М. да изтърпи наложеното му наказание по НОХД № 1125/2007 г. по описа на РС – Плевен в размер на 3 месеца лишаване от свобода, при строг режим в Затвора  - Плевен.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба или протест.

ПРЕПИС от определението да се изпрати на РП - Плевен.

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.     ...................

 

2. ....................