М О Т И В И:

 

Обвинението е срещу Д. *** за престъпление по чл. 234, ал.1 от НК, за това че на 26.04.2010 година в гр. Плевен, в склад за търговия на едро, находящ се в гр. ***, държал акцизни стоки без бандерол – 4329 бр. бутилки  алкохол без бандерол, когато такъв се изисква по Закона за акцизите, като стойност на невнесения акциз в полза на републиканския бюджет е в размер на 952.38 лева, както следва – 2539 бр. бутилки гроздова ракия, марка „Грозден” – 50 млл – 558.58 лв. ; 1273 бутилки бр. гроздова ракия марка “Кехлибар” – 50млл – 280.06 лева; 517 бр. бутилки уиски “Савой голд” – 50млл – 113.74 лева, като пазарната стойност на описаните бутилки алкохол без бандерол е 2851.65 лева, както следва – 2539 бр. гроздова ракия, марка “Грозден” – 50млл – 1650.35 лева; 1273 бр. гроздова ракия, марка “Кехлибар” – 50млл – 891.10 лева; 517 бр. уиски “Савой голд” – 50 млл – 310.20 лева.

Представителят на Районна прокуратура – гр. Плевен не поддържа обвинението срещу подсъдимия Д.. Счита, че от събраните по делото доказателства не може да бъде направен извод, че акцизните стоки са били без бандерол по смисъла на Закона за акцизите.

Защитникът на подсъдимия Д., адвокат С.Н. от Плевенска адвокатска колегия, с оглед изразеното становище от представителя на обвинението лаконично пледира за оправдателна присъда.

Другият защитник на подсъдимия Д., адвокат С.К. от Софийска адвокатска колегия, поддържа становището на адвокат Н..

Подсъдимият моли да бъде оправдан.

Съдът, след като взе предвид обясненията на подсъдимия Д., показанията на свидетелите П.Б., Л.М., М.М. от досъдебното производство прочетени на основание чл. 281, ал.4, вр. ал.1, т.2 от НПК, Д.С., Л.М., М.Д., Д.П., М.С., К.К., П.С., М.С., заключенията на вещите лица по изготвените съдебно-стокова, съдебно физико-химическа  и съдебно-графическа експертизи, приложените по делото писмени доказателства, приобщени по реда на чл. 283 от НПК - заверени ксерокопия от „СиС Индустрийс” ООД – гр. София на Протокол за акцизни бандероли от 30.01.2004г.; Протокол за акцизни бандероли от 11.06.2006г.; Протокол за акцизни бандероли от 23.01.2004г.; заверени ксерокопия на Искане №64/31.01.2004г. за отпускане на стоково-матерални ценности; Искане №63/30.01.2004г. за отпускане на стоково-материални ценности; Искане №307/30.06.2004г. за отпускане на стоково-материални ценности; заверени ксерокопия на Искане за бандероли №103 от 30.06.2004г.; Искане за бандероли №020 от 31.01.2004г.; Искане за бандероли №019 от 30.01.2004г.; заверени ксерокопия на Складова разписка №19/30.01.2004г.; Складова разписка №20/30.01.2004г.; Складова разписка №103/30.06.2004г., договор за наем на търговски площи /л.46-50 от съдебното производство/, анекс № 3 към договор за наем от 26.02.2010 година, анекс към договор за наем от 18.01.2006 година, договор за наем на търговски площи от 18.01.2006 година, договор за наем от 01.02.2008 година и фактури за плащане на наем, протокол за оглед на местопроизшествие, протокол за претърсване и изземване, ведно с албум, намира за установено следното:

         Подсъдимият Д.Д. управлявал „Монидис Трейд” ЕООД – гр. Русе, като в предмета на дейност на дружеството влизала продажба на алкохолни напитки.  Поради това дружеството било наело търговски площи  - склад № 9а, находящ се в западна индустриална зона в гр. Плевен, собственост на „Нармаг” ООД – гр. Плевен управлявано от свидетеля П.Б., като през периода 2006-2010 година договорните отношения били периодично обновявани.

         В съседство с този склад се намирало и складово помещение с № 9б, за което подсъдимият Д. лично бил сключил договор за наем от 01.02.2008 година, със собственика  „Нармаг” ООД – гр. Плевен /лист 95 от досъдебното производство/ и ползвал за съхранение на алкохолни напитки.

          В процеса на дейността си „Монидис Трейд” ЕООД продавало и алкохолни напитки произведени от „СИС ИНДУСТРИЙС” ООД – гр. София.

         С цел рекламиране на продуктите от производителя „СИС ИНДУСТРИЙС” ООД в единия от складовете  се намирали предоставените от тях 2539 бр. бутилки гроздова ракия, марка „Грозден” – 50 млл, 1273 бутилки бр. гроздова ракия марка “Кехлибар” – 50млл и 517 бр. бутилки уиски “Савой голд” – 50млл, което количество се било натрупало през периода 2006-2010 година, отпреди подсъдимият Д.Д. да закупи търговското предприятие на „Монидис Трейд” ЕООД от свидетеля М.Д.. Описаните бутилки алкохол били опаковани в стекове по 20 бр., на които бил залепен един акцизен бандерол за един литър за гроздова ракия марка „Кехлибар” и по 4 бр. в стек с бандерол за 0.2 литра за гроздова ракия марка „Грозден” и уиски марка „Савой голд”. При преместването им обаче тези бандероли се късали и работниците слагали бутилките в кашони /видно от показанията на свидетеля П.С./.

         На 26.04.2010 година полицейски служители на ОД на МВР – гр. Плевен осъществили полицейска операция, с неустановено по делото кодово име в складовете стопанисвани от „Монидис Трейд” ЕООД и от подсъдимия Д.Д. и иззели описаните бутилки с алкохол.

         Било образувано настоящето наказателно производство за престъпление по чл. 234, ал.1 от НПК, в хода на което Д. е привлечен като обвиняем.

Били назначени съдебно-стокова експертиза, заключението на която е определило  точния брой на описаните бутилки с алкохол, пазарната им стойност и „причинената вреда на Републиканския бюджет” и съдебно физико-химическа експертиза от заключението, на която било установено, че изследваните бутилки съдържат алкохолни напитки.

При така установено от фактическа страна съдът, счита че подсъдимият Д.Д. не е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл. 234, ал.1 от НПК.

От показанията на свидетелите П.С., М.С. и К.К. се установява, че описаните бутилки с алкохол  са били облепени с нужния акцизен бандерол за един литър, с каквото общо количество са били 20 бр. от 50 млл опаковани в един стек за гроздова ракия марка „Кехлибар” и по 4 бр. в стек с бандерол за 0.2 литра за гроздова ракия марка „Грозден” и уиски марка „Савой голд”. С оглед естеството на опаковката, запрашената среда и физическата дейност по преместване на стековете, след тяхното отваряне за разходване на бутилките, изразяващо се в раздаването им на работниците и употребата им за рекламна цел от търговските представители бандеролите били унищожавани.

Тези свидетелски показания са подкрепени от показанията на свидетелката М.С. – производствен директор на „СИС ИНДУСТРИЙС” ООД, от който се установява, че описаните бутилки с алкохол за притежавали нужния по Закона за акцизите акцизен бандерол.

В подкрепа на тези показания са и приложените по делото писмени доказателства Протокол за акцизни бандероли от 30.01.2004г.; Протокол за акцизни бандероли от 11.06.2006г.; Протокол за акцизни бандероли от 23.01.2004г.; заверени ксерокопия на Искане №64/31.01.2004г. за отпускане на стоково-матерални ценности; Искане №63/30.01.2004г. за отпускане на стоково-материални ценности; Искане №307/30.06.2004г. за отпускане на стоково-материални ценности; заверени ксерокопия на Искане за бандероли №103 от 30.06.2004г.; Искане за бандероли №020 от 31.01.2004г.; Искане за бандероли №019 от 30.01.2004г.; заверени ксерокопия на Складова разписка №19/30.01.2004г.; Складова разписка №20/30.01.2004г.; Складова разписка №103/30.06.2004г, от които се установява, че описаните вещи „предмет на престъплението” са били облепени със задължителния акцизен бандерол.

В унисон с тези свидетелски показания са и показанията на М.Д. и обясненията на подсъдимия Д..

         От показанията на свидетелите П.Б., Л.М., М.М., Д.С., Л. *** и Д.П. и приложените писмени доказателства – договори за наем, анекси към тях и фактури за плащане на наем се установява, че складовете собственост на „Нармаг” ООД – гр. Плевен, в западната индустриална зона на града, с номера 9а и 9б са били стопанисвани съответно от „Монидис Трейд” ЕООД и подсъдимият Д.Д., като физическо лице.

         В подкрепа на тези свидетелски показания е заключението на вещото лице по изготвената графическа експертиза, от което е видно, че подписа за наемател в Договор за наем на търговски площи на територията на стоково тържище „Нармаг” от 26.02.2010 година не е положен от свидетеля Д.П..

         С оглед на тези доказателствени средства и приложените писмени доказателства, които съдът изцяло кредитира с доверие, като без противоречиви се установява, че подсъдимият Д.Д. не е извършил престъплението, в което е обвинен.

От обективна страна състава на чл. 234, ал.1 от НК изисква вещите предмет на престъплението да не са облепени със задължителния по Закона за акцизите акцизен бандерол удостоверяващ плащането на необходимия данък към Републикански  бюджет от страна на производителя на алкохолните напитки, което обстоятелство в настоящия случай е категорично опровергано от събраните по делото доказателства, поради което на основание чл. 304, пр. първо от НПК, съдът призна подсъдимият Д. *** за невинен по обвинението за престъпление по чл. 234, ал.1 от НК, за това че на 26.04.2010 година в гр. Плевен, в склад за търговия на едро, находящ се в гр. ***, държал акцизни стоки без бандерол – 4329 бр. бутилки  алкохол без бандерол, когато такъв се изисква по Закона за акцизите, като стойност на невнесения акциз в полза на републиканския бюджет е в размер на 952.38 лева, както следва – 2539 бр. бутилки гроздова ракия, марка „Грозден” – 50 млл – 558.58 лв. ; 1273 бутилки бр. гроздова ракия марка “Кехлибар” – 50млл – 280.06 лева; 517 бр. бутилки уиски “Савой голд” – 50млл – 113.74 лева, като пазарната стойност на описаните бутилки алкохол без бандерол е 2851.65 лева, както следва – 2539 бр. гроздова ракия, марка “Грозден” – 50млл – 1650.35 лева; 1273 бр. гроздова ракия, марка “Кехлибар” – 50млл – 891.10 лева; 517 бр. уиски “Савой голд” – 50 млл – 310.20 лева.

След като не е налице обективната страна на престъплението не могат да бъдат правени изводи, относно наличието на субективната страна, която още повече с оглед събраните по делото доказателства липсва у подсъдимия Д..

С оглед изложеното съдът постанови присъдата си.

 

 

        

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: