МОТИВИ по НОХД № 3032/2010г. на РП-Плевен:

 

Обвинението е срещу А.П.А., роден на *** ***, живее в с.гр., българин, български гражданин, женен, безработен, осъждан /реабилитиран/, ЕГН **********, за това, че на 21.12.2005 г. в гр. Плевен, като едноличен собственик и управител на ЕТ “Зора – А.А.”*** изпаднал в неплатежоспособност, като не изпълнил безспорно и изискуемо публично правно задължение към държавата, произтичащо от търговската му дейност, установено с влезли в сила ДРА № 1996/03.01.2005 г., ДРА № 2015/28.09.2005 г. на ТДД-Плевен на обща стойност 2 221 297,50 лв. и в 30 дневен срок до 21.11.2005 г. не заявил това пред Окръжен съд гр. Плевен – престъпление по чл.227Б, ал.1, във вр. с чл. 2, ал. ІІ от НК.

В о.с.з. от 02.02.2011г. ПлРС е допуснал отстраняване на техническа грешка в диспозитива на обвинителния акт и е приел че същия следва да бъде в следния вид, а именно обвинението спрямо А.П.А. да бъде затова че: на 21.11.2005 г. в гр. Плевен, като едноличен собственик и управител на ЕТ “Зора – А.А.”*** изпаднал в неплатежоспособност, като не изпълнил безспорно и изискуемо публично правно задължение към държавата, произтичащо от търговската му дейност, установено с влезли в сила ДРА № 1996/03.01.2005 г., ДРА № 2015/28.09.2005 г. на ТДД-Плевен на обща стойност 2 221 297,50 лв. и в 30 дневен срок до 21.12.2005 г. не заявил това пред Окръжен съд гр. Плевен – престъпление по чл.227Б, ал.1, във вр. с чл. 2, ал. ІІ от НК.

         В хода на съдебните прения прокурорът поддържа обвинението. Намира, че същото е доказано по несъмнен начин, а фактическата обстановка очертана в ОА – потвърдена, поради което моли при отчитане на чистото съдебно минало на подсъдимия А. да му бъде наложено административно наказание глоба в полза на държавата в размер по преценка на съда при условията на чл.78а от НК.

Подсъдимият А.П.А. не се явява в съдебно заседание, като спрямо него е даден ход на делото при условията на чл. 269, ал. 3, т. 4 б”а” от НПК. Назначеният служебен защитник адв.** Г. от ПАК намира, че обвинението не е доказано и пледира за оправдателна присъда спрямо подзащитния `и.

Съдът, като съобрази събраните по делото гласни и писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият А.П.А. е роден на *** ***, живее в с.гр., българин, български гражданин, женен, безработен, осъждан /реабилитиран/, ЕГН **********.

 

Съгласно търговските регистри ЕТ"Зора -А.А."*** е правоприемник на ЕТ"ВАН – А. Г."*** въз основа на съдебно решение от 29.09.2004г. на Плевенски окръжен съд.

 С АВДР № 1288/25.05.2005 г. била назначена ревизия на ЕТ"Зора -А.А.", като правоприемник на ЕТ"ВАН – А. Г." с обхват ЗДДС. На основание чл.119 ал.Ш от ЗДДС бил начислен допълнителен ДДС в размер на 293 600 лв. за наличните активи към момента на дерегистрацията на фирмата.

При установените данъчни задължения с ДРА № 2015/28.09.2005 г. и ДРА № 1996/03.01.2005 г., издадени от ТДД-Плевен в размер на 2 221 297,50 лв. не е било извършено плащане.

Цитираният ДРА № 2015/28.09.2005 бил връчен на подс.А. чрез прилагане към данъчното досие на фирмата, като последователно били съставени Протокол № 4244/21.10.2005г. а въз основа на него и съобщение № 03-05/8770/21.10.2005г. на основание чл.50, ал.1 т.3 от ДПК/отм./ На 07.11.2005г. бил съставен Протокол № 4508 за сваляне на съобщение с оглед връчване чрез прилагане към данъчното досие на снование чл.50, ал.4 от ДПК/отм./

В този смисъл началният момент на неизпълнение на задължението от страна на подс.А.А., като като едноличен собственик и управител на ЕТ"Зора - А.А.", последното правоприемник на ЕТ"ВАН – А. Г."***. е 21.11.2005 г. и в 30 дневен срок /съдът приема 30 дневният срок към настоящия момент като по-благоприятен от 15-дневния срок към момента на деянието/ до 21.12.2005 г. не заявил това пред Окръжен съд гр. Плевен.

По повод горното било образувано ДП № Д-2299/2010 г. по описа на РП – Плевен.

Горната фактическа обстановка се подкрепя от кредитираните от съда показания на св.Д.Д., И.Д. и Г.К., както и от материалите по ДП № Д-2299/10г. по описа на РП-Плевен, кредитирани от съда като неоспорени и взаимнокореспондентни и в конкретност Данъчна декларация №150А9817/15.04.2005г., Уведомително писмо № 1500000058/26.10.2004г., Заявление за регистрация от същата дата, Искане за представяне на документи и писмени обаснения от данъчен субект№4749/10.06.2005г., полечено но 27.06.2005г., Протокол № 4244/21.10.2005г., Съобщение № 03-05/8770/21.10.2005г., Протокол №4508/07.11.2005г., ДРА№2015/28.08.2005г., АВРД № 1288/25.05.2005 г., Протоколи №№3967/05.10.2005г. и 4230/20.10.2005г. за посещение на деклариран адрес, УАС, Съдебно решение от 29.09.2004г. за прехвърляне на предприятие и от 20.10.2004г., АВДР№1996/27.10.2004г., ДРА№1996/03.01.2005г., Справки – декларации на л.146-190, УАС на л.194-196, Приемо предавателен протокол на л.197, заключението на в.л. Г., В. и В. по назначената тройна съдебно икономическа експертиза в т.ч. по възложената допълнителна задача, последното кредитирано от съда като неоспорени и компетентно изготвени, обективни и пълни.

                На първо място съдът кредитира като неоспорено, обективно и компетентно изготвено заключението на в.л. В.Г., В.В. и К.В. по назначената в хода на досъдебното производство тройна съдебно икономическа експертиза. Видно от последното по установените данъчни задължения с ДРА № 2015/28.09.2005 г. и ДРА №
1996/03.01.2005  г,   издадени  от ТДД  Плевен  в  размер  на 2 221   297,50 лв.  не  е извършвано плащане. Пак от същото заключение се установява че с данъчен акт за дерегистрация, регистрацията по ЗДДС на ЕТ „Зора - А.А."***, като правоприемник на ЕТ „ВАН – А. Г."*** е прекратена, считано от 26.04.2005 г. на основание чл. 116, ал. 2, т. 2, б. „б" от ЗДДС /отм.//по инициатива на данъчния орган, когато регистрираният данъчен субект системно не изпълнява задълженията по този закон или има невнесени данъчни задължения по този закон, общата сума на които надхвърля стойността на активите му, намалени с неговите задължения/.

Съдът кредитира като неоспорено, обективно и компетентно изготвено заключението на в.л. В.Г., В.В. и К.В. по възложената в хода на съдебното следствие дъпълнителна задача по назначената тройна съдебно икономическа експертиза. Видно от последното с Решение от 29.09.2004 год. на Плевенски окръжен съд е вписано прехвърляне чрез договор за покупко-продажба на търговско предприятие от 27.09.2004 г. без фирмата на ЕТ „ВАН – А. Г." от **** Г. на А.П.А. с ЕГН **********, вписана е и промяна в наименованието на фирмата: от ЕТ „ВАН - Албена Г." на ЕТ „Зора - А.А." и промяна в седалището: от гр. Плевен,ул."Хаджи Димитър" №39, ап.4 на гр. Плевен, ул. „А Г.", ЕТ „Зора - А.А." е регистрирано лице по ЗДДС, считано от 29.09.2004 год. и дерегистрирано на основание чл.116, ал.2, т.2, буква "б" от ЗДДС (отм.) на 26.04.2005 год., а данъчната регистрация на търговеца по ДПК (отм.) е от 29.09.2004 год. и промяна на регистрацията от 28.05.2005 г.

Отново видно от заключението по възложената допълнителна задача при проверка на данъчното досие на ЕТ „Зора - А.А."***, с ЕИК по Булстат 114627334 се констатира, че е подадена ГДД по чл.41 от ЗОДФЛ за 2004 год. от А.П.А. с Вх.№150А9817/15.04.2005 год., че видно от попълнените данни на стр.2 от ГДД, същата е подадена от упълномощено лице - И.П.Д. с ЕГН **********, че  на стр. 6 от декларацията е декралирано, че за 2004 год. ЕТ „Зора - А.А." няма дейност, че към ГДД е приложен пълен комплект от Годишен отчет на нефинансовите предприятия за 2004 год, а при при прегледа на годишния счетоводен отчет се констатират попълнени формуляри по № както следва: №2 Счетоводен баланс на предприятията към 31.12.2004 год.; №6 Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи към 31.12.2004 год.; №7 Справка за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2004 год.; №10 Отчет за собствения капитал и №12 Справка за финансовите резултати за 2004 год.;

Експертизата, констатира, и че формуляр под №3 - Отчет за приходите и разходите за 2004 год. не е попълван, а попълнената информация в годишния отчет за 2004 год. на ЕТ „Зора - А.А." по описаните форми е както следва:

№2 Счетоводен баланс към 31.12.2004 год.

 

Раздели, групи, статии

Сума -хил.лв.

текуща година

предходна година

А

1

2

АКТИВ

 

 

Други дълготрайни материални активи

3

 

Продукция

551

 

Стоки

914

 

Вземания от клиенти и доставчици

1522

 

СУМА НА АКТИВА

2990

 

 

 

 

ПАСИВ

 

 

Натрупана печалба от минали години

968

 

Задължения към доставчици и клиенти

1980

 

Други краткосрочни задължения

42

 

СУМА НА ПАСИВА

2990

 

 

От извършения анализ на декларираните данни в ГДД за 2004 год. на ЕТ „Зора -А.А."*** есспертното заключение установява, че ликвидността на ЕТ за 2004 год. не показва стабилност, като в края на периода липсват налични парична средства и търговецът не е бил във възможност да посреща своите текущи задължения.

Отново видно от заключението за периода 01.01.2004 год. - 20.10.2004 год. ЕТ Ван – А. Г., регистрира обороти за покупки и продажби, респективно отразени в СД по ЗДДС за същия период в размер на -   нетни приходи от продажби за периода 01.01.2004 год. -20.10.2004 год. - 6 146 хил.лв., покупки за същия период - 6 144 хил.лв.), а съгласно търговските регистри, ЕТ „Зора - А.А."*** е правоприемник иа ЕТ Ван - Албена Г. с Решение от 29.09.2004 год. на Плевенски окръжен съд.

На основание гореизложеното, експертизата констатира несъответствие в декларираните данни в ГДД за 2004 год. на ЕТ „Зора - А.А."*** и подадените СД по ЗДДС, в които са регистрирани обороти за 2004 год. от дейността на ЕТ.

Експертното заключение установява още че видно от издадения Протокол Изх.№20078-1/10.12.2010 год. на ТД на НАП, гр.Велико Търново, офис Плевен, ЕТ „Зора - А.А."*** с Булстат 114627334 не е подавал ГДД по чл.41 от ЗДФЛ за 2005 год. , а от извършения анализ на декларираните данни в ГДД за 2004 год. на ЕТ „Зора -А.А."*** експертизата констатира следното:

- Размерът на задълженията е 2022 хил.лв. и надвишава размера на вземанията, който е 1522 хилв.лв. с 500 хил.лв.; декларираните материални запаси в размер на 1465 хил.лв., в т.ч. материали - 914 хил.лв. и продукция - 551 хил.лв. не са установени и доказани по произход, вид и количество, поради липса на първични документи; размерът на задълженията както и този на вземанията не са разшифровани по произход, дата на възникване, дата на падеж и контрагент (доставчик, клиент).

- Ликвидността на дружеството за 2004 год. не показва стабилност. В края на периода липсват налични парични средства и търговеца не е бил във възможност да посреща своите текущи задължения.

От показанията на св. Д.Д. в т.ч. тези от досъдебното производство прочетени в с.з. при условията на чл.281, ал.5 вр. ал.1    т.2 пр.2 от НПК същата участвала като  ръководител екип при извършване на данъчна ревизия  на ЕТ “Ван –Албена Г.”, както и че ревизията е извършена на ЕТ “Зора”, но периода който е ревизиран обхваща дейността на “ВАН”. Пак от показанията на св. Д. се установява че на ревизията не били представени никакви документи       че лично на представляващия  на фирмата бил връчен АВДР № 1996/27.10.2004 г. и искане за представяне на документи и писмени обяснения от данъчния субект, че в срока посочен в искането и след това до издаването на ревизионния   акт субектът не е представил никакви документи. Отново от показанията на Д. се установява че  основата за определяне на дължимия ДДС е определена по реда на чл.109 от ДПК/отм./. и в резултат на извършения анализ по чл.109 от ДПК е определен дължим ДДС в размер на 1 773 45.78 лв., внесени са 79.21 лв. и лихви 140 861 лв. и че актът не е връчен лично на представляващия на фирмата, а е връчен служебно чрез прилагане към данъчното досие.

От показанията на св. И.Д. се установява че била упълномощена от подс. А. да го представлява пред данъчните служби за подаване на данъчни декларации по ДДС.

От показанията на св.Г.К.  се установява че подавала нулеви справки декларации по ДДС за фирмата на А.А. в НАП въз основа на пълномощно.

Съдът кредитира като взаимнокореспондентни и непротиворечащи на събраните и ценени доказателства показанията на св.Д., Д. и К. макар последните две предвид лаконичните си показания пред съда с оглед изтеклия дълъг период от време да не установявавт релевантни досежно предмета на делото факти.

Разпоредбата на чл.609,ал.1 от ТЗ приема, че неплатежоспособен е търговец, който трайно не е в състояние да изпълни изискуемо парично задължение по търговска сделка или публично правно задължение към държавата, свързано с търговската му дейност.

От изложеното е видно, че подсъдимият А.П.А., роден на *** ***, живее в с.гр., българин, български гражданин, женен, безработен, осъждан /реабилитиран/, ЕГН **********,***, като едноличен собственик и управител на ЕТ “Зора – А.А.”*** изпаднал в неплатежоспособност, като не изпълнил безспорно и изискуемо публично правно задължение към държавата, произтичащо от търговската му дейност, установено с влезли в сила ДРА № 1996/03.01.2005 г., ДРА № 2015/28.09.2005 г. на ТДД-Плевен на обща стойност 2 221 297,50 лв. и в 30 дневен срок до 21.12.2005 г. не заявил това пред Окръжен съд гр. Плевен – престъпление по чл.227Б, ал.1, във вр. с чл. 2, ал. ІІ от НК.

Деянието е извършено  при форма на вина пряк умисъл.

          За извършеното престъпление законодателят предвижда наказание лишаване от свобода до три години или глоба, подсъдимият А.П.А. не е осъждан/реабилиниран е/ и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, няма имуществени щети от деянието поради което съдът намира, че същият следва да бъде освободен от наказателна отговорност като му се наложи административно наказание глоба в полза на държавата в размер на 500 лв.Така инидивидуализираното наказание съдът намери за способно да постигне целите на индивидуалната и генералната превенция без да е необходима по-интензивна наказателна репресия.

Следва на основание чл.189, ал.3 от НПК подсъдимият А.П.А. да бъде осъден да заплати сумата от 680 лева, представляваща направените разноски по делото по сметка на Плевенски районен съд.

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: