МОТИВИ:Плевенска районна прокуратура е повдигнала обвинение против С.Д.М. *** това, че на неустановен ден през месец юни 2009 година, в село Дисевица, Плевенска област предложил на С.П.Д. и на 07.06.2009 година в същото село му дал имотна облага – парична сума от 20 лева, с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат - престъпление по чл. 167 ал. ІІ от НК.

Обвинението е и против С.П. *** това, че на 07.06.2009 година, в село Дисевица, Плевенска област, с цел да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат получил от С.Д.М. *** облага - парична сума от 20 лева –престъпление чл. 167 А ал. І от НК.

Подсъдимия С.М. не признава вината си. В хода на съдебното следствие  дава обяснения по така повдигнатото му обвинение като твърди, че в деня на изборите в село Дисевица бил в района на избирателната секция, тъй като бил застъпник за една от политическите партии. Твърди, че отдавна не подържа каквито и да е взаимоотношения с другия подсъдим, който му е племенник заради техни лични проблеми.Отрича както да го я склонявал да гласува за когото и да било, така и да му е давал каквито и да пари, за да гласува за определен кандидат. Моли да бъде оправдан. Представлява се от адвокат  Т.К., Врачанска адвокатска колегия.

                Подсъдимия С.Д. се представлява от адвокат Г.С., ПлАК. Не се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение. И той на свой ред твърди, че отдавна не подържа каквито и да е взаимоотношения с  другия подсъдим, не си говорят, отрича да е получавал от него каквито и да е парични суми по повод на изборите. Моли да бъде оправдан.

          Представителят на РП- Плевен подържа изцяло така повдигнатото спрямо двамата подсъдими обвинение за извършено съответно престъпление по чл. 167 ал. 2 НК и такова по чл. 167 а ал. 1 НК. Счита, че същото е установено по несъмнен начин въз основа на всички събрани в хода на съдебното следствие доказателства. Пледира за постановяване на осъдителна присъда като предлага на съда да определи и наложи на подсъдимият С.Д. наказание ЛОС около минимума на предвиденото в закона , което да изтърпи ефективно при първоначален строг режим в затвор. Счита, че са налице и предпоставките по чл. 68 ал. 1 НК, поради което и следва да бъде приведена в изпълнение условна присъда по НОХД № 1882/2004 година по описа на ПлРС, в чиито изпитателен срок е извършено деянието – предмет на настоящото обвинение. За подсъдимия С.М., представителят на обвинението предлага наказание лишаване от свобода към минимума, чието изтърпяване няма пречки да бъде отложено с подходящ изпитателен срок. 

Защитниците на двамата подсъдими пледират за постановяване на оправдателна присъда. Считат, че повдигнатите и на двамата обвинения не намират опора в събраните в хода на делото гласни и писмени доказателства. Вземат становище, че не налице дори предположение за участието на подзащитните им в извършване на вменените  им престъпни деяния. Молят съда да постанови оправдателна присъда като приеме, че обвинението не е доказано по несъмнен начин.

СЪДЪТ, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид становището на страните, приема за установено следното:

          Подсъдимия С.Д.М. е роден на *** ***, живущ ***, ***, български гражданин, с основно образование, вдовец, работи, не осъждан, ЕГН **********.

Подсъдимия С.П.Д. е роден на *** ***, живущ ***, ***, български гражданин, без образование, не женен, работи, осъждан, ЕГН **********.

Подсъдимите С.М. и С.Д. са роднини. Същите са вуйчо и племенник. Помежду им има установени влошени взаимоотношения, които се дължат на лични проблеми. Не подържали никакви контакти, не си говорели. И двамата подсъдими живеят в село Дисевица, Плевенска област.

С указ № 82/03.04.2009 година на президента на Република България бил насрочен избор за членове на Европейския парламент за дата 07.06.2009 година.

По повод горните обстоятелства, в село Дисевица била формирана секционна избирателна комисия № 233 с председател свидетелката Й.А., заместник председател и членове в лицето на свидетелите С.Б., М.П., С. ***, В.В., В.К. и Т.К.. Застъпници на отделни политически партии били подсъдимия С.М. и свидетелите М.М., И.Й.. Със съблюдаването на реда в деня на изборите – 07.06.2009 година бил натоварен полицейския служител А.С..

Около 11:00 часа в същия ден, подсъдимия С.Д. пристигнал с автомобил пред избирателната секция, разположена в сградата на училището в компанията на ***, с която живее на съпружески начала и едно от децата и ***. По същото време, пред избирателната секция се намирал другият подсъдими С.М.. С.Д. паркирал автомобила непосредствено пред входа на училището. Подсъдимият С.М., който не разговарял с племенника си от много време се обърнал към детето да каже на баща си да премести колата. С.Д. от своя страна наредил на детето да не разговаря със С.М..

Подсъдимия С.Д. и свидетелката *** влезли в секционната избирателна комисия, за да упражнят избирателното си право. Вътре се намирали свидетеля М.М. и К.М., които разговаряли по повод необходимостта от събирането на средства за изграждането на ограда на гробището в селото. В коридора на секцията бил и полицейския служител А.С..

След като гласували, *** и С.Д. напуснали секционната комисия. Непосредствено след тях отвън излязъл и полицейския служител А.С..

В този момент, пред избирателната секция се намирали свидетелите С.Б. и А.А.. Полицейския служител С. казал на А. да се обърне и да види, че се дават пари. А. се обърнала и видяла двамата подсъдими, разположени един срещу друг. С.М. бил с лице към свидетелката, а С.Д. с гръб към нея. А. знаела, че двамата са роднини, не видяла да се предават каквито и да е пари.

Свидетелят А.С. видял в ръката на подсъдимия С.Д. синя банкнота от 20 лева. Извикал при себе си подсъдимия С.М.. Изискал му документ за това,  че е застъпник на изборите. Подсъдимия М. отишъл до дома си, който се намирал на около 100 метра от училището и представил на С. следващият се документ.

Непосредствено след това, на място бил извикан полицейски патрул и екип от разследващ полицай. Извършено е претърсване и изземване в дома на С.М., в резултат на което не били намерени и иззети каквито и да е предмети и вещи, свързани с извършено престъпление. Установена е общо сумата от 60 лева, която била част от получено от С.М. трудово възнаграждение.

Посещение от полицията било извършено и в дома на подсъдимия С.Д., което не било обективирано в надлежен документ и регистрирано като процесуално следствено действие. Във владение на С.Д. била намерен банкнота от два лева и кисело мляко за децата му в хладилника.

При така събраните фактически данни е образувано и проведено настоящото наказателно производство против С.Д.М. ***, за това, че неустановен ден през месец юни 2009 година, в село Дисевица, Плевенска област предложил на С.П.Д. и на 07.06.2009 година в същото село му дал имотна облага – парична сума от 20 лева, с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат - престъпление по чл. 167 ал. ІІ от НК и против С.П. *** това, че на 07.06.2009 година, в село Дисевица, Плевенска област, с цел да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат получил от С.Д.М. *** облага - парична сума от 20 лева –престъпление чл. 167 А ал. І от НК.

          Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства посредством разпита на свидетелите Й.А., М.М., К.М., И.Й., В.К., В.В., С.Б., М.П., С. ***, А.А. и ***, както и тези на полицейския служител А.С.. Същите факти доказват и присъединените  като доказателства по делото по  реда на чл. 283 НПК писмени доказателствени средства - протокол за претърсване и изземване, извършено в дома на С.М. на 07.06.2009 година, извършено по реда и условията  на чл. 161 ал. 2 НПК и останалите писмени такива, обективирани в материалите по проведеното досъдебно производство  №Д 1402/2009 година по описа на ПлРП.

           При така приетото за установено от фактическа страна СЪДЪТ намира, че така повдигнатото против двамата подсъдими обвинение за извършени престъпления съответно за С.М. по чл.167 ал. 2 НК и за С.Д. за такова по чл. 167 а ал. 1 НК е  НЕДОКАЗАНО по следните съображения:

          Съгласно  чл. 303 ал.ІІ от НПК съдът признава подсъдимият за виновен, когато обвинението е доказано по несъмнен начин.Тази разпоредба       предполага наличието на събрани както преки, така и косвени доказателства, които да обусловят квалифицирането на даденият субект на наказателна отговорност като извършител на дадено санкционирано от закона противоправно деяние, тогава когато са осъществени всички признаци от състава на престъпление по смисъла на чл. 9 ал.І от НК.

          Съставът на всяко от престъпленията – предмет на внесеното обвинение предполага установяването по несъмнен начин на всички признаци, както от обективната му, така и от субективната му страна. Липсата на който и да е от тях обуславя несъставомерност на извършеното деяние, което изключва и санкционирането му посредством наказателна репресия.

          Безспорно установени в настоящото производство са фактите, че двамата подсъдими са роднини, както и че не подържат от дълго време каквито и да е взаимоотношения. В тази насока са както обясненията на двамата подсъдими, така и показанията на свидетелката ***.

          Несъмнено установени са и обстоятелствата, че в деня на избора – 07.06.2009 година двамата подсъдими се разминали на входа на изборната секция в село Дисевица като лично не разговаряли, а си разменили реплики чрез едно от децата на подсъдимия С.Д..  Последният  гласувал заедно със свидетелката ***, след което напуснали сградата на училището.

          В хода на настоящото производство не се събраха каквито и да е доказателства, които да индицират за това кога и какви точно действия е извършил подсъдимия С.М. по предлагането на имотна облага именно на другия подсъдим, за да упражни изборното си право в деня на изборите. Напротив, многобройните гласни доказателства по делото, обективирани в показанията на свидетелите Й.А., М.М., К.М., И.Й., В.К., В.В., С.Б., М.П., С. ***, А.А. установяват по категоричен начин, че в деня на изборите не е имало никакви проблеми. Всички те като част от избирателната комисия – председател, заместник председател и членове не са видели и не посочват да са наблюдавали нито наговаряне между двамата подсъдими, нито пък предаването на каквито и да е парични суми.

Нещо повече – всички свидетели по делото, макар и косвено свидетелстват за това, че едва след като упражнил правото си на глас и излязъл извън сградата на училището, С.Д. и С.М. били видяни да стоят един срещу друг на известно разстояние; никой не е възприел разговор между тях, нито пък видял предаването на пари. Съдът даде вяра на показанията на тези свидетели и ги кредитира с доверие. По съществото си, макар и лаконични същите са конкретни, последователни, изхождат от лица, напълно незаинтересовани от изхода на процеса.

В подкрепа на обвинителната теза са единствено показанията на свидетеля А.С.. Същите обаче съдът възприе като недостоверни, пристрастни и тенденциозни. Тези показания съдържат данни за предположения на свидетеля, който познава и двамата подсъдими като част от ромското население на с. Дисевица. Свидетелят С. установява, че след като С.Д. гласувал  го видял да отива да говори с другия подсъдим и при отдалечаването видял в ръката му банкнота от 20 лева. Съдът не кредитира с доверие тези показания, тъй като не кореспондират с нито едно от останалите доказателства по делото. Показанията на сочената именно от С. свидетелка А.А. не установяват да е видяла предаването на пари между двамата, съобщава, че полицейският служител я накарал да се обърне и да види че се предават пари – обстоятелството, което лично така и не възприела.

В резултат на извършените впоследствие действия от страна на разследващите органи действия не са установени  нито разписки за предлаганите парични суми на отделни лица във владението на подсъдимия С.М. , нито на парична сума от 20 лева във владението на подсъдимия С.Д., за която се твърди, че бил получил именно за да упражни правото си глас макар и след фактическото му извършване.

Предвид горните съображения съдът намери, че е налице липса на каквито и да е доказателства за осъществяването от страна на двамата подсъдимия на действия, обективиращи обективната страна от състава на престъпление както по чл. 167 ал. 2 НК, така и на такова по чл. 167 а ал. 1 НК.

Събраните по делото доказателства не установяват наличието и на субективните елементи от състава на двете престъпления. Същите са умишлени по своя характер и изискват наличието на конкретни интелектуални и волеви представи и у двамата подсъдими  - съответно за С.М., че предлага на другия подсъдим определена парична сума именно за да упражни правото си на глас в полза на определена политическа сила и да  иска настъпването на този, забранен от закона резултат;  за подсъдимия С.Д., че чрез гласуването в полза на определен кандидат ще се сдобие с конкретна имотна облага и да иска именно този резултат. Събраните по делото доказателства установяват, че от доста време двамата подсъдими не подържали каквито и да е контакти поради влошените си роднински взаимоотношения. Липсват доказателства за каквито и да е разговори между тях по повод консумирането на всеки от посочените по горе престъпни състави и престъпен умисъл за осъществяването им.

 Поради така изложените правни и фактически съображения СЪДЪТ счита, че повдигнатото против двамата подсъдими обвинение съответно за осъществен от страна на С.М. състав на престъпление по чл. 167 ал. 2 НК и за С.Д. на такъв по чл. 167 а ал. 1 НК е недоказано. Същото се гради само и единствено на косвени доказателства, които обаче сами по себе си не навеждат на единственият възможен и несъмнен извод за това, че именно те са автори на инкриминираните деяния и че са извършени престъпления въобще. Налице е само предположение, основаващо се на лаконичните и лишени от конкретност показания на свидетеля А.С., които сами по себе си не могат да обусловят реализирането на наказателна отговорност спрямо двамата подсъдими.

Ето защо съдът призна подсъдимия С.Д.М. *** невинен в това на неустановен ден през месец юни 2009 година, в село Дисевица, Плевенска област, да е предложил на С.П.Д. и на 07.06.2009 година в същото село да му е дал имотна облага – парична сума от 20 лева, с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, поради което и на основание чл. 304 предложение І от НПК го оправда по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 167 ал. ІІ от НК.

Съдът призна и подсъдимия С.П. *** невинен в това на 07.06.2009 година, в село Дисевица, Плевенска област, с цел да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, да е получил от С.Д.М. *** облага – парична сума от 20 лева, поради което и на основание чл. 304 предложение І от НПК го оправда по първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление чл. 167 А ал. І от НК.

          При тези доводи СЪДЪТ  постанови присъдата си.

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: