ПРОТОКОЛ

 

2011 година                                                             град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН  СЪД                                             първи наказателен състав

На четвърти февруари                                   две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

 

ДИМИТЪР КИРИЛОВ

1. ***

2. З. ***

секретар: З.П.

прокурор: *** П.

сложи за разглеждане докладваното от съдията  ДИМИТЪР КИРИЛОВ

НОХД № 3877 по описа за 2010 год.

На именното повикване в 15.00  часа се явиха:

 

          ПОДСЪДИМИТЕ:

П.В.Т. – принудително доведен, явява се лично.

Явява се назначения служебен защитник на подсъдимия П.Т., адв. Л.Н. от ПАК.

В.Н.Н. – не редовно призован, не се явява. Съдът, докладва справка от ОД на МВР-Плевен, от която е видно, че същият се намира извън пределите на страната.

И.И.И. ***., явява се лично.

          Явява се назначения служебен защитник на подсъдимите В.Н. и И.И., адв. Н.И. от ПАК.

          СТРАНА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ПЛЕВЕН - редовно призована, се представлява от прокурор *** П..

Съдът намира, че следва да се изпрати искане до АК-Плевен за определяне на служебен защитник на подсъдимия В.Н.Н., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗПРАТИ искане до АК-Плевен за определяне на служебен защитник на подсъдимия В.Н.Н..

Явява се определения служебен защитник на подсъдимия В.Н.Н., адв. *** от ПАК.

АДВ. *** – Запознах се с материалите по делото, поемам защитата на подсъдимия В.Н.Н..

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

          НАЗНАЧАВА на основание чл.94, ал.1, т.8 от НПК адв. ***  от ПАК за служебен защитник на подсъдимия В.Н.Н..

          ЗАЛИЧАВА адв. Н.И. от ПАК като служебен защитник на подсъдимия В.Н.Н..

          ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ - Да  се даде ход на делото.

АДВ. Н. – Да се даде ход на делото.

АДВ. И. – Да се даде ход на делото.

АДВ. *** - Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ Т. – Да  се гледа делото. Желая да сключа споразумение.

ПОДСЪДИМИЯТ И. – Да се даде ход на делото. Желая да сключа споразумение.

          След като взе предвид становището на страните съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Снема самоличността на подсъдимия:

П.В.Т. – роден на *** *** обл. Плевен, с основно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********;

Получих препис от ОА преди повече от 7 дни.

И.И.И. – роден на *** ***, живее в същото село, с основно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН **********;

Получих препис от ОА преди повече от 7 дни.

          На страните се разясняват  правата по чл. 274 и 275 от НПК.

          ПРОКУРОРЪТ - Отвод на съдебния състав не правя, нови искания по доказателствата нямам, възражения също нямам. Имам искане. Постигнали сме споразумение по реда на чл. 384 ал. 1 във вр. чл.382 от НПК със защитника на подсъдимия П.В.Т., адв. Л.Н. и със защитника на подсъдимия И.И.И., адв. Н.И., което сме представили в писмен вид и моля да одобрите.

          АДВ. *** - Г-н съдия, не правя отвод на съдебния състав. От името на подзъщитния ми В.Н.Н., давам съгласие подсъдимите П.В.Т. и И.И.И. да сключат споразумение с РП-Плевен.

          АДВ. Н. - Г-н съдия, не правим отвод на съдебния състав. Имаме искане. Постигнали сме споразумение по реда на чл. 384 от НПК с РП – Плевен, което сме представили в писмен вид и моля да го одобрите.

АДВ. И. - Г-н съдия, не правим отвод на съдебния състав. Имаме искане. Постигнали сме споразумение по реда на чл. 384 от НПК с РП – Плевен, което сме представили в писмен вид и моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ П.Т. - Г-н съдия, не правим отвод на съдебния състав. Моля, да одобрите споразумението.

          ПОДСЪДИМИЯТ И.И. - Г-н съдия, не правим отвод на съдебния състав. Моля, да одобрите споразумението.

          След като взе предвид становището на страните, съдът намира, че са налице предпоставките за откриване на съдебното следствие, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с прочитане обвинителния акт от прокурора и докладване на споразумението.

ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ РП-ПЛЕВЕН

Днес, 04.02.2011 г. в гр. Плевен, се подписа настоящето споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурор *** П. и адвокат Л.Н. от ПлАК,  като защитник на П.В.Т., и адвокат Н.И. от ПлАК,  като защитник на И.И.И.  и П.В.Т. и И.И.И. – подсъдими по НОХД № 3877/2010 г. по описа на Плевенски районен съд

          СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА СЛЕДНОТО:

Подсъдимите П.В.Т. и И.И.И. се признават за виновни в това, че на 04.03.2004 година в село Каменец, обл. Плевен, след като  се сговорили предварително с В.Н.Н., чрез използване на техническо средство - устройство за рязане на метал /резак/ се опитали да отнемат чужди движими вещи – 1700 кг винкелова тръбна конструкция на стойност 748 лева от владението на ЗПТК ”Зора 93” - с. Каменец, без съгласие на нейния  представителен орган, с намерение противозаконно да я присвоят -  престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, предл. 2 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 18, ал. 2 от НК.

          Страните се споразумяват на подсъдимия П.В.Т. да бъде наложено наказание на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл. 2 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 18, ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно – ТРИ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с три години изпитателен срок.

Страните се споразумяват на подсъдимия И.И.И. да бъде наложено наказание на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл. 2 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 18, ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно – ТРИ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с три години изпитателен срок.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК разноските по делото са в размер на 150.00 лв. се дължат солидарно от подсъдимите П.В.Т. и И.И.И..

Подсъдимият П.В.Т. - декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящето споразумение, че разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че подписва доброволно настоящето споразумение.

Подсъдимият И.И.И. - декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящето споразумение, че разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че подписва доброволно настоящето споразумение.

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е :

 

 

ПРОКУРОР:                                              ЗАЩИТНИК:

          / П. П./                                              /адв. Н./

 

                                                                             ПОДСЪДИМ:

/ П.Т./

 

ЗАЩИТНИК:

                                                                             /адв. Н. И./

 

                                                                            ПОДСЪДИМ:

                                                                             /И.И./

 

                             ДАЛ СЪГЛАСИЕ:       ЗАЩИТНИК:

/адв. С. *** като защитник на подсъдимия В.Н.Н./

 

 

ПРОКУРОРЪТ – Господин съдия, с оглед становището на страните предлагам и моля да одобрите като окончателно споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 3877/2010 г. по описа на ПлРС, постигнато по реда на чл. 384 ал. 1 от НПК, между РП-Плевен, подсъдимия и защитникът му.

АДВ. Н. - Г-н Председател, постигнали сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД № 3877/2010 г. по описа на ПлРС с представителя на РП – Плевен, същото не противоречи на закона и морала, моля да го одобрите.

АДВ. И. - Г-н Председател, постигнали сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД № 3877/2010 г. по описа на ПлРС с представителя на РП – Плевен, същото не противоречи на закона и морала, моля да го одобрите.

ПОДСЪДИМИЯТ П.В.Т. – Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам съдържанието и последиците от настоящото споразумение и съм съгласен с тях, Заявявам, че доброволно съм го подписал и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Да се одобри споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ И.И.И. – Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам съдържанието и последиците от настоящото споразумение и съм съгласен с тях, Заявявам, че доброволно съм го подписал и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Да се одобри споразумението.

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство по настоящото НОХД № 3877/2010 г.  по описа на ПлРС не противоречи на морала и закона, урежда въпросите по чл. 384 от НПК, поради което следва да бъде одобрено, а воденото срещу П.В.Т. и И.И.И. наказателно производство прекратено, поради постигане на споразумение.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

           На основание чл. 283 от НПК ПРИЕМА и ВЛАГА чрез прочитането им писмените доказателства по НОХД № 3877/2010 г. по описа на ПлРС.

 

           ОДОБРЯВА на основание чл. 384 ал. 1 от НПК постигнатото и оформено като окончателно с настоящия съдебен протокол споразумение за прекратяване наказателното производство по настоящото НОХД № 3877/2010 г. по описа на ПлРС постигнато между РП – Плевен представлявана днес от прокурор *** П., адв. Л.Н. от ПАК, защитник на подсъдимия П.В.Т. и адв. Н.И. от ПАК, защитник на подсъдимия И.И.И. и подсъдимите П.В.Т. и И.И.И. със снета по делото самоличност относно следното:

Днес, 04.02.2011 г. в гр. Плевен, се подписа настоящето споразумение между Районна прокуратура – Плевен, представлявана от прокурор *** П. и адвокат Л.Н. от ПлАК,  като защитник на П.В.Т., и адвокат Н.И. от ПлАК,  като защитник на И.И.И.  и П.В.Т. и И.И.И. – подсъдими по НОХД № 3877/2010 г. по описа на Плевенски районен съд

          СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА СЛЕДНОТО:

Подсъдимите П.В.Т. и И.И.И. се признават за виновни в това, че на 04.03.2004 година в село Каменец, обл. Плевен, след като  се сговорили предварително с В.Н.Н., чрез използване на техническо средство - устройство за рязане на метал /резак/ се опитали да отнемат чужди движими вещи – 1700 кг винкелова тръбна конструкция на стойност 748 лева от владението на ЗПТК ”Зора 93” - с. Каменец, без съгласие на нейния  представителен орган, с намерение противозаконно да я присвоят -  престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, предл. 2 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 18, ал. 2 от НК.

          Страните се споразумяват на подсъдимия П.В.Т. да бъде наложено наказание на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл. 2 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 18, ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно – ТРИ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с три години изпитателен срок.

Страните се споразумяват на подсъдимия И.И.И. да бъде наложено наказание на основание чл. 195, ал.1, т.4, предл. 2 и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 18, ал. 2 от НК, при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК, а именно – ТРИ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода с три години изпитателен срок.

          На основание чл.189, ал.3 от НПК разноските по делото са в размер на 150.00 лв. се дължат солидарно от подсъдимите П.В.Т. и И.И.И..

Подсъдимият П.В.Т. - декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящето споразумение, че разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че подписва доброволно настоящето споразумение.

Подсъдимият И.И.И. - декларира, че е съгласен със съдържанието на настоящето споразумение, че разбира последиците от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред, както и че подписва доброволно настоящето споразумение.

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24 ал.3  от НПК наказателното производство по НОХД № 3877/2010г. по описа на Плевенски районен съд, поради постигане на споразумение по отношение на подсъдимите П.В.Т. и И.И.И..

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

          След одобряване на постигнатото споразумение, съдът се занима с мярката за неотклонение взета спрямо подсъдимите П.В.Т., В.Н.Н. и И.И.И..

Подсъдимите П.В.Т. и И.И.И. към настоящия момент са с мярка за неотклонение “Подписка”, която съдът намира, че следва да бъде отменена.

Подсъдимият В.Н.Н. към настоящия момент е с мярка за неотклонение “Подписка”, която съдът намира, че следва да бъде потвърдена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА взета спрямо подсъдимия П.В.Т..

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА взета спрямо подсъдимия И.И.И..

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение ПОДПИСКА взета спрямо подсъдимия В.Н.Н..

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване и протест пред ПОС в 7 – мо дневен срок от днес.

След одобряване на споразумението съдът намира, че са налице основанията  по смисъла на чл.29 , ал.1, т.1 от НПК, поради което и настоящият съдебен състав следва да се отведе от по-нататъшното разглеждане на делото спрямо подсъдимия В.Н.Н.. Същото следва да се докладва на Председателя на РС-гр.Плевен за определяне на нов съдия-докладчик.

                Водим от горното и на основание чл.29, ал.1, т.1 от НПК, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

СЪДЕБНИЯ СЪСТАВ по НОХД № 3877/2010г. по описа на ПлРС с председател  ДИМИТЪР КИРИЛОВ и съдебни заседатели *** и З. *** се ОТВЕЖДА от по-нататъшното разглеждане на делото.

ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на РС- Плевен за определяне на нов съдия-докладчик.

ПРОТОКОЛЪТ е написан в съдебно заседание и приключи в 15.19  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1/

 

                                                                                                2/