ПРОТОКОЛ

 

2011 година                                                                     град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН  СЪД                                                  девети наказателен състав

 

На двадесет и първи февруари       през две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛОЯН ГЕРГОВ

Съдебни заседатели: 1.

                                   2.

                                                         

Секретаря С.Ц.

Прокурор  ***

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ГЕРГОВ

НОХД № 3294 по описа на 2010 година

 

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Й.М.,***., явява се лично и с адв. Д.Ц. от ПлАК с пълномощно от преди.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА-ПЛЕВЕН, редовно призована, представлява се от прокурор ***.

СВИДЕТЕЛЯТ Ч.Г.Д., р.пр., явява се лично.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.Д.П., р.пр., явява се лично.

СВИДЕТЕЛЯТ В.Ж.А., р.пр., явява се лично.

СВИДЕТЕЛКАТА Ю.П.А., р.пр., явява се лично с адв. *** с пълномощно от днес.

АДВ. *** – Няма да се конституираме като граждански ищци в процеса.

ВЛ В.К.П., р.пр., явява се лично.

ВЛ П.Н.Т., р.пр., явява се лично.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

АДВ. Ц. – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход над делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕМА САМОЛИЧНОСТ НА ПОДСЪДИМИЯТ

Т.Й.М. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, не женен, работи, не осъждан, ЕГН**********. Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

Съдът разяснява на страните правата по чл.274 и 275 от НПК, а на подсъдимият и останалите му процесуални права.

ПРОКУРОР  - отводи на съдебния състав не правя, нови искания нямам, постигнали сме споразумение за прекратяване наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 от НПК със съгласието на защитника и подсъдимия, което моля да одобрите.

АДВ. Ц. - Господин председател, постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, отводи и възражения нямаме.

ПОДС. Т.М. - не правя отводи и възражения, моля да одобрите споразумението.

С оглед становището на страните съдът счита, че са налице условията за откриване на съдебното следствие, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

         

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ с докладване на споразумението от прокурора.

Съдът намира, че следва да бъдат освободени свидетелите и ВЛ-ца  от съдебната зала, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ОСВОБОЖДАВА свидетелите и ВЛ-ца от съдебната зала, като на ВЛ-ца се изплати възнаграждение в размер на по 15,00 лв. за всяко едно от бюджета на съда.

НА СВИДЕТЕЛЯТ Ч.Г.Д. да се изплатят пътни за обществен превоз в размер на 20,00 лв. от бюджета на съда.

 

Днес 21.02.2011 г. между РП Плевен представлявана от прокурор ***  и адв. Д.Ц. от ПлАК подсъдимия  Т.Й.М.  се сключи настоящето споразумение относно следното:

Подсъдимият Т.Й.М. се признава за виновен в това, че На 29.07.2010 от. край гр. Плевен на път II - 35 /гр. Плевен -гр. Ловеч/ при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Фиат Брава" с рег*** нарушил правилата за движение :

От Закон за движение по пътищата -

Чл. 5. (1) Всеки участник в движението по пътищата:

1. с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;

Чл.6, т.1 от Закона за движение по пътищата - Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, пълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) 1) Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

Чл.25, ал. 1 ЗДвП - Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение

Чл. 36. (1) Завиването наляво се извършва от най-лявата пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответна посока - от лента, предназначена за завиване наляво.

(2) При завиване наляво за навлизане в път с двупосочно движение водачът на пътното превозно средство завива така, че да навлезе по възможно най-краткия път в дясната част на платното за движение.

Чл. 37. (1) При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства.

Чл. 47. Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство.

Чл. 50. (1) На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство.

Чл. 3 Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата-Участниците в движението са длъжни:

1.  да спазват правилата за движение;

2.  да пазят живота и здравето на хората;

3.  да не създават опасности или пречки за движението;

4.  да не причиняват имуществени щети;

5.  да не изхвърлят и да не оставят на пътя предмети или вещества, които
застрашават другите участници в пътното движение, а когато не са успели да
изпълнят това - да вземат необходимите мерки за отстраняването им или за
предупреждаване на останалите участници в движението.

и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Ю.П.А. ***, изразяваща се в счупване на горен ляв крайник, водещ до трайно затруднение на движението на лява ръка -престъпление по чл.343, ал.1, б."б", пр.2 вр. чл.342, ал.1 вр. чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК .

         

Страните се споразумяват на подсъдимия Т.Й.М. да бъде наложено наказание на основание чл.343, ал.1, б."б", пр.2 вр. чл.342, ал.1 вр. чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК, а именно “ПРОБАЦИЯ” при кумулативното налагане на следните пробационни мерки:

по чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, при явяване и подписване при пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Страните се съгласяват като на подсъдимия Т.Й.М. му бъде наложено наказание на основание чл.343г, във вр. с чл.343, ал.1, б."б", пр.2 вр. чл.342, ал.1 вр. чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК ЛИШАВАНЕ да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

Разноски по делото се възлагат за заплащане от подсъдимия в размер на 391,92 лв. по сметка на РС-Плевен.

ПОДСЪДИМИЯТ - разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях, заявявам, че доброволно съм го подписал и декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане по общият ред.

АДВ. Ц. - Моля Ви да одобрите споразумението.

ПРОКУРОР - Господин съдия, с оглед становището на страните предлагам и моля, да одобрите като окончателно споразумение за прекратяване на  наказателното производство по НОХД  № 3294/2010 г. по описа на РС-Плевен постигнато по реда на чл.384 ал.1 от НПК, между РП-Плевен,  подсъдимият и защитника му.

 

          С П О Р А З У М Е Л И   С Е :

 

ПРОКУРОР:                                     ЗАЩИТНИК:

           /*** /                                        / адв. Д.Ц./

 

 

                                                                   ПОДСЪДИМ:

                                                                                        / Т.М./

 

 

   Съдът  намира, че така постигнатото между страните споразумение за прекратяване наказателното производство по настоящото НОХД  № 3294/2010 г., не противоречи на морала и закона, урежда въпросите по реда на чл.384 ал.1 от НПК, поради което следва да бъде одобрено.

 

             Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

                  

            ОДОБРЯВА на основание чл.384 ал.1 от НПК постигнатото и оформено с настоящия съдебен протокол като окончателно споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД  № 3294/2010 г. по описа на Плевенски спрямо подсъдимият Т.Й.М. със снета по делото самоличност относно следното:

 

          Подсъдимият Т.Й.М. се признава за виновен в това, че На 29.07.2010 от. край гр. Плевен на път II - 35 /гр. Плевен -гр. Ловеч/ при управление на моторно превозно средство - лек автомобил „Фиат Брава" с рег*** нарушил правилата за движение :

От Закон за движение по пътищата -

Чл. 5. (1) Всеки участник в движението по пътищата:

1. с поведението си не трябва да създава опасности и пречки за движението, не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди;

Чл.6, т.1 от Закона за движение по пътищата - Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, пълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) 1) Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението.

Чл.25, ал. 1 ЗДвП - Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например да излезе от реда на паркираните превозни средства или да влезе между тях, да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да премине в друга пътна лента, да завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение

Чл. 36. (1) Завиването наляво се извършва от най-лявата пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответна посока - от лента, предназначена за завиване наляво.

(2) При завиване наляво за навлизане в път с двупосочно движение водачът на пътното превозно средство завива така, че да навлезе по възможно най-краткия път в дясната част на платното за движение.

Чл. 37. (1) При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства От същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства.

Чл. 47. Водач на пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство.

Чл. 50. (1) На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които се движат по пътя с предимство.

Чл. 3 Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата-Участниците в движението са длъжни:

6.  да спазват правилата за движение;

7.  да пазят живота и здравето на хората;

8.  да не създават опасности или пречки за движението;

9.  да не причиняват имуществени щети;

10. да не изхвърлят и да не оставят на пътя предмети или вещества, които
застрашават другите участници в пътното движение, а когато не са успели да
изпълнят това - да вземат необходимите мерки за отстраняването им или за
предупреждаване на останалите участници в движението.

и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на Ю.П.А. ***, изразяваща се в счупване на горен ляв крайник, водещ до трайно затруднение на движението на лява ръка -престъпление по чл.343, ал.1, б."б", пр.2 вр. чл.342, ал.1 вр. чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК .

         

Страните се споразумяват на подсъдимия Т.Й.М. да бъде наложено наказание на основание чл.343, ал.1, б."б", пр.2 вр. чл.342, ал.1 вр. чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК, а именно “ПРОБАЦИЯ” при кумулативното налагане на следните пробационни мерки:

по чл. 42а, ал. 2 т. 1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, при явяване и подписване при пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.

по чл. 42а, ал. 2, т. 2 от НК – задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Страните се съгласяват като на подсъдимия Т.Й.М. му бъде наложено наказание на основание чл.343г, във вр. с чл.343, ал.1, б."б", пр.2 вр. чл.342, ал.1 вр. чл.129, ал.2 вр. ал.1 от НК, във вр. с чл.54 от НК ЛИШАВАНЕ да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

Разноски по делото се възлагат за заплащане от подсъдимия в размер на 391,92 лв. по сметка на РС-Плевен.

          ОТМЕНЯ взетата спрямо подсъдимия Т.Й.М. МН “ПОДПИСКА”

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по НОХД № 3294/2010 г. по описа на РС – Плевен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

Протоколът е написан в съдебно заседание и приключи в 14.15часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: