ПРОТОКОЛ

 

 

 

2011 година                                                         град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН  СЪД                                        ХІІ-ти наказателен състав

 

На  трети февруари                         през две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

БОРИСЛАВА ЯКИМОВА

секретар: В.С.

сложи за разглеждане докладвано от  съдия ЯКИМОВА

НАХД № 3631  по описа за 2010 година

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Л. ***   - редовно призован, не се явява

Съдът доклада постъпила молба от жалбоподателя за отлагане на делото, придружена с медицинска бележка, сочи уважителни причини.  

СТРАНА ОД МВР -ПЛЕВЕН - редовно призована, представител не се явява

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ Н.Г.Б. – уведомен от предходно съдебно  заседание,  явява се лично

СВИДЕТЕЛЯТ Т.П.П.  - уведомен от предходно съдебно  заседание, явява се лично

Съдът докладва постъпила справка от ОД МВР Плевен, съгласно която жалбата е получена  по електронна поща на 05 ноември 2010 година и е регистрирана с вх. № 26814/05.11.2010 г. 

 

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО                   

СЪДЪТ,  намира че  не следва да бъде даден ход на делото предвид това, че жалбата е подадена след изтичане на преклузивния 7- мо дневен срок, от връчване на наказателното постановление.  Видно от материалите по делото, наказателно постановление № 2457 от 2009 година е връчено на жалбоподателя  Р. ***  на  26.10.2010 година, а жалбата е подадена на 05.11.2010 година. Предвиден в нормата на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, срокът е преклузивен и пропускането му погасява правомощието да се извърши валидно процесуалното действие обжалване. Съгласно чл. 59 ал. 2 ЗАНН, наказателните постановления могат да се обжалват в седемдневен срок от връчването им. Съгласно правилото на чл. 183 ал. 2 НПК, приложим в административнонаказателното производство по силата на изричното препращане в чл. 84 от ЗАНН, срокът, който се изчислява в дни, започва да тече на следващия ден и изтича в края на последния ден. В случая, постановлението е било връчено на жалбодателя на 26.10.2010 г., срокът по чл. 59 ал. 2 ЗАНН е започнал да тече на следващия ден – 27.10.2010 г., и е изтекъл в 00.00 часа на 02.11.2010. На основание чл. 64, б. “б” от ЗАНН, наказателните постановления, които не са били обжалвани в законния срок – какъвто е настоящият случай, влизат в сила. Влезлите в сила наказателни постановления са окончателни актове на администрацията и подлежат на изпълнение. По изложените съображения съдът намира, че  жалбата срещу НП № 2457/2009 г. на началник 01 РУп-Плевен е недопустима, като подадена извън 7-дневния срок за обжалване по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.  

Водим от горното, СЪДЪТ

 

НЕ ДАВА ХОД  НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство  по НАХД № 3631/2010 г. по описа на РС-Плевен, поради недопустимост на жалбата.

ПРОТОКОЛЪТ написан в с.з., което приключи в 09:03 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: