ПРОТОКОЛ

 

 

 

2011  година                                                                      град ПЛЕВЕН

РАЙОНЕН  СЪД                                                      ХІІ-ти наказателен състав

 

На  трети февруари  през две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

БОРИСЛАВА ЯКИМОВА

1. ***

2. ***

секретар: В.С.

Прокурор: ***

сложи за разглеждане докладвано от  съдия ЯКИМОВА

НОХД № 3255  по описа за 2010 година

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.Г.Т. - не редовно призован,  не се  явява. Вместо него се явява адв. М.К. ***  сл.защитник от ДП.

Съдът докладва   постъпила  справка от ОД МВР Плевен, съгласно която  подсъдимия е обявен за ОДИ с телеграма № 1333/12.01.2011 г. на ГД “ПКП” – София, до настоящия момент не е установен на територията на страната. По данни лицето пребивава на територията на Белгия. 

Съдът докладва постъпила справка от ОД на МВР Плевен съгласно която  подсъдимия е напуснал пределите на страната на 23.10.2010 година.

СТРАНА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛЕВЕН - редовно призован, явява се представител прокурор Иванов с разпореждане за деня

СВИДЕТЕЛЯ И.Ц.Д. – уведомен от предходно съдебно заседание, явява се лично

СВИДЕТЕЛЯ В.М.Р.  - уведомен от предходно съдебно  заседание, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯ Р.  К.Х. -  уведомен от предходно съдебно  заседание, явява се лично

СВИДЕТЕЛЯ К.Р.П. – уведомен от предходно съдебно  заседание, явява се лично

СВИДЕТЕЛЯ Х.Я.Х. - редовно призован,  не се явява

Съдът докладва върната в цялост призовка с отбелязване, че в 01 РУП-Плевен, няма такъв служител.

СВИДЕТЕЛЯ К.А.И.- редовно призован,  не се явява

Съдът докладва постъпила справка от ОД на МВР Плевен съгласно която  свидетеля е напуснал пределите на страната на 24.04.2010 година

ВЕЩО ЛИЦЕ Г.  Н.Г. - редовно призован, явява се лично

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРА – да се даде ход на делото разпит на явилите се свидетели.

АДВ.К.  - Считам, че не следва да се дава ход на делото, т.к. видно от постъпило писмо по делото от ОД ВМР Плевен, че подзащитния ми е  обявен за ОДИ с телеграма  № 1333 от 12 януари 2011 година. Считам, че  този срок от който няма е един  месец до днес, не е достатъчен, и не съм убедена, че може да се каже, че е проведено щателно издирване. По делото има данни, че подзащитния ми е напускал страната, но се и завръщал, има справки, че на 20.06.2009 година се е  завръщал, след като е привлечен като обвиняем по чл. 269 от НПК. След това на 23.10. 2010 година  е напуснал пак пределите на страната, което означава, че се е завръщал. Поради това, моля да не се дава ход на делото.На основание чл. 288 т.1 от НПК следва да бъде върнато делото на РП Плевен за отстраняване на съществени процесуални нарушения, допуснати при изготвяне на обвинителния акт. Същия не отговаря на изискванията на чл. 246 ал.1 и ал.2 от НПК, а именно относно датата на извършване на деянието. В обвинителния акт в обстоятелствената му  част  и диспозитива има три различни дати. Налице е противоречие  в обстоятелствената част на обвинителния акт и диспозитива,  относно времето на извършване на деянието и това води до ограничаване правото на защита. Привличането  е извършено  при хипотезата на задочно производство, без да са положени достатъчно усилия за установяване на подсъдимия. Считам, че не може да се отстрани това нарушение в днешното съдебно заседание, освен, че в обвинителния акт има три различни дати, в постановлението за привличане под  наказателна отговорност от 14 май 2009 година, съществува друга различна дата, различна от обвинителния акт.

Съдът, като взе предвид становището на страните и закона, намира, че  аргументите изложени от защитата на подсъдимия в лицето на адв. М.К. ***, свързани с твърдение  за допуснато нарушение правото на защита, са основателни. Видно от обвинителния акт налице е противоречие между обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт. Това е съществено нарушение на процесуалните права, довело до ограничаване правото на защита на подсъдимия. Предвид това, че  е обвинен за деяние извършено на  неясна според обвинителния акт дата, съгласно изискванията на НПК, обвинителния акт задължително трябва да съдържа изчерпателно изброените в чл. 246 ал.2 от НПК елементи, а именно “престъплението, извършено от обвиняемия, времето,  мястото, начинът на извършването му” и т.н.  Като е посочил различни дати в обстоятелствената част и дипспозитива на обвинителния акт, прокурора е допуснал съществено  процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита на подсъдимия, а именно да разбере точно в какво е обвинен.

Водим от горното, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА  на основание  чл. 288 т.1 от НПК съдебното  производство по НОХД 3255/2010 г.  по описа на РС-Плевен и ВРЪЩА  делото на РП- Плевен за отстраняване на допуснато отстранимо съществено  нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване  на процесуалните права на подсъдимия или неговия защитник.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 15:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1……………..

 

                                                                                             2……………..