Р Е Ш Е Н И Е

  

     ............

 

03.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

            При секретаря Т.Г. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Начева НАХД № 3997  по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Постъпила е жалба от Н.Д.Н. ***, ЕГН ********** против НП №140/02.12.2010 г. на Заместник Кмет на Община Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.30, ал.1 , във вр. с чл. 11 ал. 1 т. 1 от Наредба № 15 на ОбС – Плевен и на основание с.чл. е наложена глоба в размер на 500 лв. Твърди, че наложеното наказание е несправедливо и необосновано т.к. не е извършил нарушение. Моли съда да бъде отменено оспореното НП, като излага съображения и от процесуалноправно естество.

            В съдебно заседание жалбоподателят не се явява. Представлява се от адв. П. А. от ПАК, който поддържа жалбата и изложените в нея аргументи, като ангажира и допълнителни писмени доказателства. В последното с.з. процесуалния му представител ангажира становище по съществото на делото като преповтаря изложеното в жалбата и моли съда за отмяна на постановеното НП.

            Ответникът по жалбата – Община Плевен се представлява от гл.юрисконсулт ****. Намира, че НП е издадено при съобразяване с материалните и процесуални правила и моли за неговото потвърждаване.

 

            Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи, становището на страните, събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЪЩАТА СЕ ЯВЯВА ОСНОВАТЕЛНА.

 

            С обжалваното НП №140/02.12.2010 г., жалбоподателят Н.Д.Н. е санкциониран за това, че на 03.08.2010 г. около 09.30 часа в гр.Плевен, на пл. “Свобода” върху терен общинска собственост е разположил павилион без да притежава необходимите документи. Видно от съставения АУАН обаче ж-лят Н. е разположил павилион масивна констукция без да притежава разрешение за поставяне на съоръжението и последващите разрешителни за поставяне на обекта. В НП нарушението е квалифицирано по чл.30 ал. 1, във вр. с с чл. 11 ал.1 т. 1 от Наредба №15 на ОбС – Плевен и на основание с.чл. на ж-ля Н. е наложена глоба в размер на 500 лв.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – кредитираните като обективни и кореспондиращи с ценения от съда писмен доказателствен материал показания на св. О.С. и Ц.Н. както и от приложените към делото писмени доказателства – акт за установяване на административно нарушение от 03.08.2010г., Договор от 13.02.2003г. на л.8-9,Договор за ПП на л.10, Договор за наем на л.11-12, уведомление на л.13, заповед на л.15, 14 бр. фактури на л.16-29 и наказателно постановление НП 140/02.12.2010 г., заповед на л.62,63.

 

ОСПОРВАНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ Е ИЗДАДЕНО ПРИ СЪЩЕСТВЕНО НАРУШЕНИЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРАВИЛА И НАРУШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН.

 

            На първо място в издаденото НП е посочена като нарушена разпоредбата на чл.11, ал.1 т.1 от Наредба № 15 на Общински съвет – гр. Плевен. Визираната разпоредба съдържа обаче три хипотези, а именно: без разрешение за поставяне, в отклонение от издадено такова или след изтичане неговия срок на действие. В обстоятелствената част на НП е посочено единствено “без да притежава необходимите документи” като не е конкретизирано коя от тези три хипотези е имал предвид АНО, а разпоредбата на чл.57, ал.1 т.5 от ЗАНН задължително изисква да е налице описание на нарушението кавото в конкретния случай не е налице. Отделно от това в АУАН се сочат две нарушения – без да притежава разрешение за поставяне на съоръжението и последващите разрешителни за узаконяване на обекта, като пак в АУАН не е посочена нарушената разпоредба, а само Наредба №15 на Общински съвет – Плевен. Разпоредбата на чл.42 т.5 от ЗАНН изисква като задължителен реквизит на АУАН законните разпоредби които са нарушени,  и отново в т.4 на чл.42 от ЗАНН – описание на нарушението каквото описание при две визирани нарушения съдът намира за неизвършено. Т.е. освен в нарушение на цитираните по –горе разпоредби - съответно 57, ал.1 т.5 от ЗАНН - досежно НП, и чл.42 т.4 и 5 от ЗАНН – досежно АУАН, е налице изводимо от описаното по – горе противоречие между АУАН и издадентото въз основа на него НП до степен, че прави напълно неясна волята на наказващия орган за кое точно административно нарушение е ангажирана отговорността на жалбоподателя.

Визираните по - горе нарушения на процесуалния закон съдът счита за съществени. Действително не всяко нарушение на процесуалния закон представлява съществено нарушение на процесуалните правила, но съдът намира, че противоречията следва на първо място да бъдат преодолими, без да увреждат правото на защита на засегнатите в хода на административно-наказателното производство лица, а на следващо място следва да бъдат съпроводени от фактическа и правна обосновка, която да ги представи в необходимата светлина без да се налага съдът да изяснява волята на наказващия орган. Последното според съда е недопустимо т.к. несъобразяването им от наказващия орган с направените от него изводи има за крайна последица нарушаване правото на защита на жалбоподателя поради невъзможността му да се запознае в пълен обем с вмененото му нарушение и организира ефективно защитата си.

Допуснатите и визирани по – горе съществени процесуални нарушения лишават от смисъл излагането на съображения досежно материалната законосъобразност на атакуваното НП, поради което то следва да бъде отменено изцяло.

Съдът намира обаче за необходимо да маркира и че НП е незаконосъобразно и от материалноправна астрана по следните съображения: Дори да приемем че на пл. Свобода в гр.Плевен е бил разположен павилион без да е налице разрешение за поставяне/предположимо и изводимо от АУАН/, то уведомление за демонтиране и съответно премахване  на модул № 20 № ОУС -94В-1422-1/25.03.2010г. е изпратено до ЕТ “Нико – Н.Н.”, представлявано от Н.Д.Н.. В същото време процесното НП и предхождащият го АУАН са издадени по отношение на физическото лице, което е санкционирано с глоба, а не по отношение на ЕТ, съгласно разпоредбата на чл.30, ал.1 от Наредба №15, и ако не бяха налице сочените по –горе процесуални нарушения, следваше да се наложи имуществена санкция на ЕТ, а не глоба на ФЛ в случай че приеме че е налице административно нарушение. Съдът споделя и доводите на жалбоподателя и досежно приложението на чл.34, ал.1 от ЗАНН. Действително най-късната дата на установяване на нарушението дори да има такова се приема от съда 25.03.2010г. когато на Н.Н. качестввото му на представляващ ЕТ “Нико – Н.Н.” е връчено уведомление за демонтиране и съответно премахване  на модул № 20 № ОУС -94В-1422-1/25.03.2010г., като доказателства за по-късна от тази дата не бяха представени поради което превилно според ж-ля е изтекъл и едногодишния срок преклузивен срок от извършване на нарушението.

По-гореизложените съображения, които съдът намира за достатъчни, макар да не претендира за изчерпателност, НП се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ НП № 140/02.12.2010 г. на Заместник Кмет на Община Плевен с което на Н.Д.Н. ***, ЕГН ********** за нарушение на за нарушение на чл.30, ал.1, във вр. с чл. 11, ал.1 т.1  от Наредба №15 на ОбС – Плевен и на основание с.чл. е наложена глоба в размер на 500 лв.  като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.     

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред АС-гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: