Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

01.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ***

 

            При секретаря Ц.Д. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия ***НАХД № 3992 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Постъпила е жалба от М.С.Д. ***, ЕГН ********** против НП №81280127268/09.09.2010г. на изпълняващ длъжността Директор офис на НАП-Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.7, ал.4 от КСО и чл.7, ал.4 от КСО и на основание чл.355, ал.1, във вр. с чл.7, ал.4 от КСО и чл.355, ал.1, във вр. с чл.7, ал.4 от КСО са наложени административни наказания: глоба в размер на 50,00 лв. и глоба в размер на 50,00 лв. Моли съда за отмяна на наложените наказания глоба с оглед обстоятелството,че не е разполагала с информация за срока за внасяне на осигурителните вноски.

            В съдебно заседание жалбоподателят моли за намаляване на размера на санкцията.

            Ответникът по жалбата – ТД на НАП-ПЛЕВЕН, редовно призован, представлява се от юрк. ***счита жалбата за неоснователна,а наложените глоби за минимални.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи,събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  неоснователна.

 

            Жалбоподателят М.С.Д. като самоосигуряващо се лице-земеделски производител следвало да внесе дължимите осигурителни вноски за месец януари и месец февруари 2010година, в законоустановения срок – съответно до 10-то число на м. февруари и м.март. Осигурителните вноски били внесени на 09.08.2010година като нарушението било установено при подаване на декларация образец 1 на 11.08.2010година, приета с протокол вх.№153581014991906 в офис Плевен при ТД на НАП-Велико Търново при което свидетелката Д.Ц.Л. след като установила самоличността на жалбоподателката съставили АУАН № 0127268/11.08.2010.,с който на М.С.Д. било вменено нарушение на чл.7, ал.4 от КСО. Въз основа на съставения АУАН изпълняващ длъжността Директор офис на НАП-Плевен при ТД на НАП-Велико Търново издал процесното НП..

 

            Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите Д.Ц.Л., В.В.Ц. и М.Х.Ш. които съдът кредитира напълно като обективни и кореспондиращи с възприетата от него доказателствена основа и от приложеното към делото писмено ДС – АУАН № 0127268/11.08.2010.Свидетелите и в конкретност Д.Л. са категорични и последователни досежно закъснението на жалбоподателя при внасянето на осигурителните вноски за процесните месеци,а същото не се и оспорва от него.

Съдът приема, че от събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод, че жалбоподателя е нарушил разпоредбите на чл.7, ал.4 от КСО. Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана законосъобразно и за извършените нарушения са наложени глоби в минимален размер при пълно съобразяване на тежестта на нарушенията и цялостното поведение на жалбоподателя.Неизпълнението на вмененото задължение не се дължи на обективна причина поради което съдът потвърди атакуваното НП като законосъобразно.

           

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА НП №81280127268/09.09.2010г. на изпълняващ длъжността Директор офис на НАП-Плевен при ТД на НАП – Велико Търново, с което на М.С.Д. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.7, ал.4 от КСО и чл.7, ал.4 от КСО и на основание чл.355, ал.1, във вр. с чл.7, ал.4 от КСО и чл.355, ал.1, във вр. с чл.7, ал.4 от КСО са наложени административни наказания: глоба в размер на 50,00 лв. и глоба в размер на 50,00 лв. като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: