Р Е Ш Е Н И Е

08.02.2011г.

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на трети февруари

Шести наказателен състав

година 2011

 

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ

 

Секретар: Л.Б.

Като разгледа докладваното от съдия ЦВЕТАНОВ

НАХ дело номер 3991 по описа за 2010 година

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН

 

         С наказателно постановление №9556-0127890 от 25.11.2010г И.Д.Директорът на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП-Велико Търново е наложил на основание чл.264 ал.1 вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО на С.А.В. ***, като представляващ ЗПК “СЪГЛАСИЕ-6” административна санкция глоба в размер на 200лв.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят С.А.В. представляващ на ЗПК “СЪГЛАСИЕ-6”, който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

         За въззиваемата страна ТД на НАП-Велико Търново, като процесуален представител се явява юрк.*, която изразява становище, че обжалваното постановление е законосъобразно и моли съда да го потвърди като такова.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е неоснователна.

         Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт №0127890 от 05.10.2010г за установяване на административно нарушение от който е видно, че като представляващ на ЗПК”Съгласие-6” с.Любеново с Булстат 824084534 жалбоподателят не е подал годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2009г в офис Плевен при ТД на НАП-гр.Велико Търново в законоустановения срок до 31.03.2010г. Към датата на съставяне на АУАН в офис Плевен на 05.10.2010г ГДД по чл.92 от ЗКПО не е подадена.

Горните обстоятелства се установяват от показанията на разпитания актосъставител В.В.Ц. и свидетелите Т.Б.Б. и М.Х.Ш., чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие с приложените по делото писмени доказателства. Актосъставителят е категоричен, че след извършена справка в информационната система на офис Плевен при ТД на НАП-Велико Търново се установило, че жалбоподателят С.А.В. в качеството си на представляващ ЗПК”Съгласие-6” с.Любеново с Булстат 824084534 не е подал годишна декларация по чл.92 от ЗКПО в законоустановения срок до 31.03.2010г. В тази насока са и показанията на свидетелите Б. и Ш.. Съдът кредитира напълно показанията на актосъставителя Ц. и свидетелите Б. и Ш., тъй като техните показания са конкретни, ясни и последователни, изясняват в пълнота всички факти и обстоятелства във връзка с възприетите от тях действия на жалбоподателя В.. Освен това няма данни по делото, които да създават съмнения относно обективността и безпристрастността на тези свидетели, или да сочат на наличието на мотив да набедят жалбоподателя В. в нарушение, което не е извършил. От приетото като писмено доказателство по делото удостоверение от 27.01.2011г, по ф.д.№2144/1993г на Фирмено отделение при ПОС се установява, че ЗПК “СЪГЛАСИЕ-6” с.Любеново се представлява от Председателя С.А.В. с ЕГН **********, като това обстоятелство е вписано с Решение №1837/27.07.2007г. Следователно от този момент за жалбоподателя В. като представляващ ЗПК “СЪГЛАСИЕ-6” с.Любеново е възникнало задължението да подава годишни данъчни декларации по чл.92 от ЗКПО, в това число и такава декларация за 2009г. Обстоятелството, че срещу бившия председател на ЗПК “СЪГЛАСИЕ-6” с.Любеново, *** е образувано наказателно производство по внесен от РП-Никопол обвинителен акт и съответно постановена присъда на РС-Никопол, с която * е признат за виновен и осъден за извършени престъпления по чл.212 ал.4 вр.ал.1 вр.чл.26 от НК и по чл.313 ал.1 от НК, е правно ирелевантно за спорния предмет на делото. Това обстоятелство по никакъв начин не е освободило от задължение жалбоподателя, като представляващ ЗПК “СЪГЛАСИЕ-6” с.Любеново, да подаде годишна данъчна декларация по чл.92 ал.2 от ЗКПО за 2009г.

При така приетото за установено от фактическа страна законосъобразно и обосновано административно наказващият орган е приел, че жалбоподателят С.А.В. ***, като представляващ ЗПК “СЪГЛАСИЕ-6” е осъществил състава на административно нарушение по чл.92 ал.2 от ЗКПО и правилно и законосъобразно му е наложил административно наказание на основание чл.264 ал.1 вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО. При определяне размера на наложеното наказание административно наказващият орган законосъобразно и обосновано е преценил тежестта на извършеното нарушение, обстоятелствата при които е извършено и е наложил административно наказание глоба в размер на 200лв.

Съдът не констатира да са допуснати съществени процесуални нарушения, както при съставянето на АУАН, така и при съставяне на обжалваното НП, които да са довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице – жалбоподател в настоящото производство.

Съдът счита, че следва да бъде потвърдено обжалваното наказателно постановление относно наложеното административно наказание по чл.264 ал.1 вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО, като законосъобразно и обосновано.

Водим от горното, съдът

 

           РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №9556-0127890 от 25.11.2010г на И.Д.Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП-Велико Търново, с което е наложено на основание чл.264 ал.1 вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО на С.А.В. ***, като представляващ ЗПК “СЪГЛАСИЕ-6” административна санкция глоба в размер на 200лв, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ОБОСНОВАНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                           

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: