Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

 

04.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на втори февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

            При секретаря Т.Г. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Начева НАХД № 3985 по описа на същия съд за 2010г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Постъпила е жалба от Н. ***, ЕГН ********** против НП №1361/02.09.2010г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.5 ал.2 т.3 от ЗДП и на основание чл.174 ал.1 пр.1 от с.н.а. са наложени административни наказания: глоба в размер на 500 лв. и дванадесет месеца лишаване от правоуправление. Твърди,че НП е незаконосъобразно като излага съображения в тази насока и моли за отмяна на НП.

            В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от адв. П.Я. от ПАК. Моли за отмяна на НП като преповтаря изложените в жалбата съображения.

            Ответникът по жалбата – Началник Сектор ПП към ОД на МВР Плевен, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по съществото на жалбата.

 

            Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи, становището на процесуалния представител на жалбоподателя, събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЕ ЯВЯВА ОСНОВАТЕЛНА.

 

            На 26.08.2010г. около 01,48 часа, автопатрул при Второ РУП – Плевен в състав А.В.П. и Н.Г. *** до Военно исторически музей посока ул. “Сан Стефано” движещ се л.а. Опел фронтера с ДК № ЕН 77 27 АТ. Подали сигнал и след като водачът на лекия автомобил – жалбоподателят Н.С.С. преустановил движението си го поканили да даде проба с техническо средство Алкомер 931 с ф.№ 2243430. Техническото средство отчело 1,02 промила. Въз основа на констатациите от проверката актосъставителят А.П. съставил АУАН №1361/26.08.2010г. с който вменил на Н.С. нарушение на чл.5 ал.3 т.1  от ЗДП. На водача бил издаден талон за медицинско изследване № 026995/26.08.2010г.

            Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – свидетелските показания на А.П. и Н.Г., талон за медицинско изследване №026995/26.08.2010г., АУАН №1361/26.08.2010г.  и НП №1361/02.09.2010г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР Плевен. Същата не се и оспорва от жалбоподателя посредством процесуалния му представител в хода на съдебното следствие.

Съдът намира възраженията в жалбата за основателни в частта досежно завишеното определяне на наказанието глоба и наказанието лишаване от правоуправление от административно-наказващия орган. Като смекчаващи вината обстоятелства следва да бъдат отчетена младостта на жалбоподателя както и липсата на данни за по-добро материално положение, отегчаващи такива съдът не откри.  Горното обуславя съждението на съда за необходимостта от  изменяне на наказателното постановление както в частта относно наказанието глоба, така и в частта относно наказанието лишаване от правоуправление като същите се намалят съответно от петстотин лева на двеста лева и от дванадесет месеца на шест месеца.

Съществени процесуални нарушения при издаването на АУАН и НП съдът не откри. Досежно депозираното в о.с.з. възражение от страна на процесуалния представител на ж-ля за наличие на съществено процесуално нарушение допуснато при издаването на НП, съдът не споделя същото по следните съображения: Действително като нарушена разпоредба както в АУАН така и в издаденото въз основа на него НП е вписана тази на чл.5 ал.2 т.3 от ЗДП като подробно и безпротиворечиво и в АУАН и в НП е описано словесно така констатираното нарушение. Действително словесното описание на нарушението по чл.5 ал.2 т.3 от ЗДП след влизане в сила на ДВ бр.54/16.07.2010г. вече е подведено под разпоредбата на чл.5, ал.3 т.1 от ЗДП без да се променя словесното описание в същата разпоредба. Според съда обаче макар да е  налице процесуално нарушение то не е съществено тъй като по поникакъв начин не е нарушило правото на защита на жалбоподателя да разбере какво нарушение е обвинен че е извършил и да организира защитата си.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ИЗМЕНЯ НП № 1361/02.09.2010г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР Плевен, с което на жалбоподателя Н. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.5 ал.2 т.3 от ЗДП и на основание чл.174 ал.1 пр.1 от с.н.а. са наложени административни наказания: глоба в размер на 500 лв. и дванадесет месеца лишаване от правоуправление като НАМАЛЯВА същите съответно на глоба в размер на 200 /двеста/ лева и на лишаване от правоуправление за срок от шест месеца.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в  14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

                                                                   

РАЙОНЕН СЪДИЯ: