Р Е Ш Е Н И Е

14.02.2011 г.

 

номер ..................                                                        град ПЛЕВЕН

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Плевенски районен съд

на 19 януари

ХІІІ наказателен състав

година 2011

 

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КРАСИМИР ДИМИТРОВ

 

Секретар: П.К.

Като разгледа докладваното от съдия ДИМИТРОВ

НАХ дело номер 3965/2010 г. по описа на РС - Плевен

и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. І от ЗАНН.

 

         С наказателно постановление № 7935-0127426 от 02.09.2010 г. на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, офис Плевен е наложил на основание чл.53 вр.чл.27 и чл.3 ал.1 от ЗАНН на **** с представляващ **** имуществена санкция в размер на 2000 лв., за извършено нарушение по чл. 47, ал. 3 от Закона за счетоводството.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят, който го обжалва в срок. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и моли съда да отмени наказателното постановление.

         За ответната страна по жалбата ТД на НАП – В. Търново, офис - Плевен, се явява юрк. **** която изразява становище, по съществото на спора, като моли съда да потвърди наказателното постановление, като правилно и законосъобразно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, доводите на жалбоподателя и ответната страна по жалбата, намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, допустима е, разгледана по същество е неоснователна.

         Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на Акт № 0127426 от 30.06.2010 г. за установяване на административно нарушение, от който е видно, че във връзка с писмо, с вх. № 12-00-288 от 21.05.2010 г. на Агенцията по вписванията и представените с него данни за извършени нарушения – неподадени заявления за обявяване на ГФО за 2008 година пред Агенцията по вписванията – търговски регистър се установи следнаото: ****, като регистрирано по Закона за Търговския регистър не е заявило и представило за обявяване в Търговския регистър ГФО на дружеството в законоустановения срок до 30.06.2009 г.

На представляващия е изпратена покана за явяване в офис – Плевен за съставяне на АУАН, с изх. № 8856-127/07.062010 г. Поканата е връчена на 21.06.2010 г., видно от обратната разписка.

Представляващият не се явява и АУАН се съставя по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН.

Съгласно чл.40 ал.1 т.1 от Закона за счетоводството в срок до 30 юни на следващата година търговците по смисъла на Търговския закон следва чрез заявление и представяне за обявяване в Търговския регистър, да публикуват   годишния си финансов отчет. Такова задължение за 2008 г. било налице и по отношение на **** представлявано от ****, като следвало годишния финансов отчет  да бъде публикуван в регистъра до 30.06.2009 г.

Във връзка с писмо с изх. рег. № 12-00-388 от 11.05.2010 г. на НАП – Плевен, Агенция по вписванията – Търговския регистър е изпратена справка относно търговците, за които не е подадено заявление за обявяване на ГФО пред Агенция по вписванитята.

Инспектор по приходите, в изпълнение на служебните си задължения извършил проверка в Търговския регистър и в информационните масиви на НАП- Плевен и е установило, че ****, като регистрирано по Закона за търговския регистър не е заявило и представило за обявяване в Търговския регистър ГФО на дружеството, представлявано от жалбоподателя.

С оглед констатираното нарушение, актосъставителката Н.П. Д. е изпратила покана до адреса на дружеството, в която било посочено че представляващия следва в 7 дневен срок да се яви в ТД –НАП- Плевен за съставяне на акт за извършено нарушение по чл. 40 ал. 1 от Закона за счетоводството, като представител не се явил.

Актосъставителката Д. при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН съставила против дружеството акт за установяване на административно нарушение, в който описала констатациите си и квалифицира нарушението като такова по чл.40 ал.1 т.1 от Закона за счетоводството. В последствие била изпратена покана и за връчване на акта.

На 08.12.2010 г. наказателното постановление било връчено на представляващия дружеството, който тогава не е направил възражения. В срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН, **** депозирал писмени възражения.

           Въз основа на акта за установяване на административно нарушение, било издадено и атакуваното наказателно постановление, в което наказващият орган изцяло приел описаната в акта фактическа обстановка. Прието било, че е осъществен състава на нарушение на чл.40 ал.1 т.1 от Закона за счетоводството. Поради това и на основание чл.47 ал.3 от Закона за счетоводството  административно-наказващият орган наложил на **** с адрес **** имуществена санкция в размер на 2000лв.

   В хода на съдебното производство бе разпитана актосъставителката Н.П. Д. и свидетелите Ц.Н.А. и С. Н.К., чиито показания съдът кредитира изцяло като дадени обективно, безпристрастно и пълно. От тях се установи, че нарушението е констатирано при извършена проверка в информационните масиви.

     Жалбоподателят представляван от **** също потвърждава тази фактическа обстановка и не отрича процесното нарушение, но счита, че не е от такова голямо естество за да му бъде наложено такова голямо наказание според него.

Гореописаната фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства по административно наказателната преписка, събраните в хода на съдебното производство гласни доказателства, които са последователни, взаимно обвързани и безпротиворечиви и анализирани в съвкупност не налагат различни изводи.

            При така установената по делото фактическа обстановка и въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му,обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание ,съдът прави следните правни изводи:  

            Жалба е депозирана в законния срок и от легитимен субект, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество се преценява като неоснователна.

         Наказателното постановление  е издадено от компетентен орган- от Зам.Директора на ТД на НАП- гр. Велико Търново, съгласно заповед № ЗМФ-101/01.02.2010 г. на Министъра на финансите.

В хода на административнонаказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения. Актът е бил издаден в предвидения в чл.34 ал.1 от ЗАНН двегодишен срок от извършване на данъчното нарушение. Законодателят е предвидил, че административно-наказателно производство не се образува ако не е съставен акт в 3 месечен срок от откриване на нарушителя или в случая ако са изтекли две години от извършване на нарушението.

Наказателното постановление е било издадено в шестмесечния преклузивен срок от съставяне на акта,  като същото е съобразено с нормата на чл. 57 от ЗАНН. Вмененото във вина на жалбоподателя нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава. Не са допуснати съществени процесуални нарушения при постановяване на постановлението и  по никакъв начин не е накърнено правото на защита на жалбоподателя, което той е упражнил с подаването на жалба до съда. Посочени са нарушените материално правни норми, като наказанието за нарушението е индивидуализирано.

          Образуваното административно-наказателното производство е проведено правилно и законосъобразно. Въз основа на акта за нарушение е издадено обжалваното наказателно постановление, като административно-наказващият орган е възприел изцяло обстоятелствата, сочени в акта. Правилно е било прието, че е допуснато нарушение по чл.40 ал.1 т.1 от Закона за счетоводството, като са отнесени установените факти към хипотезата на правната норма. Установено е, а и не оспорва от страните, че  **** е търговец по смисъла на Търговския закон и като такова за него съществува задължение по смисъла на чл.40 ал.1 т.1 от Закона за счетоводството до 30 юни на следващата година да публикува годишния си финансов отчет чрез заявяване и представяне за обявяването му в Търговския регистър. В този смисъл отчета за 2008 г. е следвало да бъде публикуван до 30.06.2009 г., което видно от доказателствата по делото не е било сторено.

С оглед изложеното до тук, съдът намира, че нарушението по чл.40 ал.1 от Закона за счетоводството, безспорно е  било допуснато от страна на процесното дружество ****. 

          Правилно е била определена и санкционната норма, доколкото именно разпоредбата на чл.47 ал.3 от Закона за счетоводство е предвидено налагане на имуществена санкция за юридическо лице, нарушило разпоредбата на чл. 40 от Закона за счетоводството. Правилно е бил определен и нейния размер от 2 000лв., който е минималния предвиден в законовата норма и същият е бил съобразен с обстоятелството, че нарушението е първо и от него не са произлезли вредни последици.

            Съдът намира, че в случая не би могла да се приложи разпоредбата на чл.28 от ЗАНН и да се приеме, че случаят е маловажен. Самото нарушение по своя характер е формално и за неговата съставомерност, не се изисква настъпване на определен вредоносен резултат. В настоящият случай допуснатото от страна на **** нарушение не се отличава от останалите нарушения от този вид, за да се приеме, че обществената му опасност е явно незначителна.  Срокът за публикуване на годишния финансов отчет  не е бил обвързан с една единствена конкретна дата, а е бил по-продължителен и е следвало да бъде спазен. 

Съдът счита, че следва да бъде потвърдено обжалваното наказателно постановление относно наложеното административно наказание по чл.53 вр.чл.27 и чл.3 ал.1 от ЗАНН за извършено нарушение по чл. 47, ал. 3 от Закона за счетоводството, като законосъобразно и обосновано.

Водим от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 7935-0127426 от 02.09.2010 г. на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, офис Плевен, с което е наложил на основание чл.53 вр.чл.27 и чл.3 ал.1 от ЗАНН на **** с представляващ **** имуществена санкция в размер на 2000 лв., за извършено нарушение по чл. 47, ал. 3 от Закона за счетоводството, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ОБОСНОВАНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Административен съд – Плевен в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                           

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: