Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

02.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ***

 

            При секретаря Ц.Д. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия *** НАХД № 3919 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Постъпила е жалба от “Рубин” АД представлявано от Изпълнителния директор П.Д. Панчев, ЕГН ********** против НП №15-1500586/30.11.2010г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” - Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.275, ал.1 от КТ във вр. с чл.78, ал.2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване /ДВ бр.88/1999г./ и чл.381, т.1 и т.2 от Наредба №16-116 от 08.02.2008г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането ДВ бр.26/2008г. и на основание чл.416, ал.5 от КТ и във връзка с чл.413, ал.2 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

Твърди,че наказателното постановление е незаконосъобразно понеже на “Рубин” АД не е било издавано предписание за измерване на качествените показатели на осветителните уредби,описанието на нарушението е извършено формално без надлежно посочване на конкретните действия или бездействия водещи до нарушаване на задължението на работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд и мерките които следва да инициира в тази насока.Приема се,че неправилно и без доказателства е прието,че обекта е стопанисван от “Рубин” АД като извода за работодателската му същност е направен без основание.В заключение се моли отмяна на НП или алтернативно намаляване на размера на санкцията с оглед липсата на вреди за наетите лица,както и с оглед характера на нарушението като първо.Допълнително се отправя искане за присъждане на направените деловодни разноски.

            В съдебно заседание жалбоподателят се представлява се от адв. *** с пълномощно по делото която поддържа исканията си в жалбата.

            Ответникът по жалбата – Директор на Дирекция “Инспекция по труда” - Плевен, редовно призован, представлява се от юрк. *** която моли за потвърждаване на НП.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи,събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  частично основателна.

 

            На 22 и 23.06.2010 година в обект “Стъкларски завод”, стопанисван от “Рубин” АД гр.Плевен, находящ се в гр.Плевен, ул. “Западна индустриална зона” била извършена проверка от длъжностни лица при Дирекция “Инспекция по труда” – Плевен – свидетелите *** З.,М.А. и *** които  констатирали,че Рубин АД – гр.Плевен, Булстат : 114077919, представляван и управляван от изпълнителния директор П.Д.  П.,ЕГН********** в качеството му на работодател е нарушил разпоредбите на трудовото законодателство, като не е осигурил здравословни и безопасни условия на труд, така, че опасностите за живота и здравето на работещите да бъдат отстранени, ограничени или намалени, не е извършил задължителните периодични измервания на качествените показатели на осветителните уредби и устройства за периода 2009г. - юни 2010 г. /най-малко веднъж годишно/ на територията на производствения обект. След изискване не били представени на проверяващите протоколи и сертификати от измервания след месец юни 2009г. Свидетелите С.Л.З. и М.С.А. след като установили данните за стопанския субект съставили АУАН № 15-1500586/29.06.2010г.,с който на “Рубин” АД било вменено нарушение на чл.275, ал.1 от КТ във вр. с чл.78, ал.2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване /ДВ бр.88/1999г./ и чл.381, т.1 и т.2 от Наредба №16-116 от 08.02.2008г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането ДВ бр.26/2008г.

Въз основа на съставения АУАН Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Плевен издал оспореното НП.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите С.Л.З. и М.С.А. които съдът кредитира напълно като обективни и кореспондиращи с възприетата от него доказателствена основа и от приложеното към делото писмено ДС – АУАН № 15-1500586/29.06.2010г.Свидетелите са категорични и последователни в показанията си,че по време на проверката е извършена идентификация на собственика включително и чрез попълнена идентификационна карта чрез което същия се е легитимирал като стопански субект експлоатиращ обект “Стъкларски завод”.Същевременно свидетелите сочат,че в хода на проверката не е било представена на проверяващите документация относно задължителните ежегодни измервания на качествените показатели на осветителните уредби и устройства в производствения обект след м.юни,2009г. което кореспондира и с ценените от съда протокол от извършена проверка  вх.№ 1545/29.06.2010г. на Дирекция “Инспекция по труда” – Плевен и протокол № 538-О/13.06.2007г. за контрол над изкуственото осветление на “ЛОТИНС”ЕООД – Плевен.

При така установената фактическа обстановка съдът намира,че правилно актосъставителя и наказващия орган са вменили на жалбоподателя нарушение на чл.275, ал.1 от КТ във вр. с чл.78, ал.2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване /ДВ бр.88/1999г./ и чл.381, т.1 и т.2 от Наредба №16-116 от 08.02.2008г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането, ДВ бр.26/2008г.Нормата на чл.275 ал.1 от КТ е бланкетна като общото задължение към работодателите за обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд е развито в конкретните текстове на посочените подзаконови нормативни актове.Касае се за бездействие посредством не провеждане на задължителните ежегодни измервания на качествените показатели на осветителните уредби и устройства в производствения обект за фиксирания период като опасностите за живота и здравето на работниците са изводими от вида и характера на производствения цикъл,а обхват на същите е в обем който не може не следва да бъде развит впредвид естеството на нарушението.Не е необходимо нарушението да бъде обективирано в протокола от извършената в дружеството проверка,респективно да бъде издаване предписание за отстраняването му като едва при евентуално неизпълнение се ангажира отговорността на жалбоподателя.

Съдът приема, че от събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод, че жалбоподателя е нарушил разпоредбите на чл.275, ал.1 от КТ във вр. с чл.78, ал.2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване /ДВ бр.88/1999г./ и чл.381, т.1 и т.2 от Наредба №16-116 от 08.02.2008г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането ДВ бр.26/2008г.При определяне на санкцията обаче наказващия орган неправилно я е фиксирал към горната граница като не е отчел,че жалбоподателя не е санкциониран - или поне няма доказателства в тази насока в АНП - за други нарушения на трудовото законодателство,самото нарушение е формално и няма данни да е в удостоверена причинна връзка с трудови злополуки,а и липсват издадени предходни предписания по повод констатираното нарушение които да са били пренебрегнати от жалбоподателя.Ето защо съдът измени оспореното НП като намали наложената имуществена санкция от 10 000 /десет хиляди/ лева на 4000 /четири хиляди/ лева.

Съдът намира въведеното искане за присъждане на направените деловодни разноски от процесуалния представител на жалбоподателя за недопустимо, доколкото при съобразяване на препращащата разпоредба на чл.84 от ЗАНН към НПК и съответно раздел 3 на гл.ХІ от НПК в това производство такова присъждане е невъзможно.

 

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ИЗМЕНЯ НП №15-1500586/30.11.2010г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” - Плевен с което на “Рубин” АД представлявано от Изпълнителния директор П.Д. Панчев, ЕГН ********** за нарушение на чл.275, ал.1 от КТ във вр. с чл.78, ал.2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване /ДВ бр.88/1999г./ и чл.381, т.1 и т.2 от Наредба №16-116 от 08.02.2008г. за техническата експлоатация на енергообзавеждането ДВ бр.26/2008г. и на основание чл.416, ал.5 от КТ и във връзка с чл.413, ал.2 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 4000 /четири хиляди/ лева.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на процесуалния представител на “Рубин” АД представлявано от Изпълнителния директор П.Д. Панчев, ЕГН ********** – адв.*** от АК-Плевен за присъждане на направените деловодни разноски като НЕДОПУСТИМО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                              

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: