Р Е Ш Е Н И Е 

                                           

№….

 

гр. Плевен,  08.01.2011  година

 

                     В   ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XII-ти наказателен състав на   трети февруари две хиляди и единадесета  година  в открито заседание, в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ : БОРИСЛАВА ЯКИМОВА

 

при секретаря В.С., като разгледа докладваното от съдия ЯКИМОВА НАХД  № 3855/2010година по описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

               

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

 

С  Наказателно постановление №3390/2009 на Началника на  РУП град Долна Митрополия, обл. Плевен на А.Д.И. ***,  ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба от 100,00 лева на основание чл.182 ал.1 т.3 от ЗДВП и съгласно Наредба І-з 1959 на МВР са отнети 3 контролин точки.

Недоволен  от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя И., който  го обжалва  и моли съда да го отмени изцяло като незаконосъобразно, тъй като при изготвянето му са нарушени процесуалните правила.

Ответникът в съдебното производство ОД МВР Плевен, редовно призован, представител не се явява.

 Съобразявайки събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

С оглед датата на връчване на наказателното постановление на ***  и датата на депозиране на жалбата и пред наказващия орган  съдът счита, че последната е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Акт за установяване на административно нарушение №3390/2009 г. е съставен на 19.08.2008 г. от служител на сектор “ПП” при ОД МВР Плевен, като в него не е фиксиран час на установяване на нарушението, за което  е съставения АУАН,а е отбелязано,че нарушението е фиксирано с видеоклип № 4240 с Радар ТР4Д № 520 и система за видеонаблюдение TFR1-М. Като  на определеното място за отразяване  дата на подписване на акта от нарушителя е фиксирана дата 01.09.2009 година.  

Въз основа на съставения АУАН е издадено  и процесното  наказателно постановление.  В НП е отразено, че на 19.08.2009 година в 00:00 часа   в село Подем обл. Плевен като водач на МПС – л.а. с ДКН 8393 АН управлява със скорост 72 км/ч при допустима за населено място 50 км/ч. В НП още о записано,че скоростта   е фиксирана и показана на водача с дата и час.  Посочено, че със своите действия е извършил нарушение на разпоредбите на чл.21, ал.1 от ЗДвП.

В НП, при описание на обстоятелствената част  това нарушение  не е  отразено, че  посоченото нарушение е установено с видеоклип № 4240 с Радар ТР4Д № 520 и система за видеонаблюдение TFR1-М.  От приложените по делото доказателства, видно и  от приложения снимков материал на  фиксирания с техническо средство автомобил, нарушението е регистрирано с видеоклип № 4240 с Радар ТР4Д № 520 и система за видеонаблюдение TFR1-М и е извършено от водача в 13.50.56 часа на 19.08.2009г.

Т.е. налице е съществено противоречие между АУАН и НП по отношение времето /часа/ начина и средството,с което е регистрирано нарушението и присъствено или не на водача е изготвен акта.

Само по себе си обстоятелството,че в АУАН не е отбелязан час на извършване на нарушението не би било съществено процесуално нарушение,предвид на това,че часа е регистриран във видеоклипа, представен като писмено доказателство по делото.Според съда,обаче обстоятелството,че в НП е отбелязан час,който е различен от часа на извършване на нарушението и на регистрирането му с видеоклип № 4240 с Радар ТР4Д № 520 и система за видеонаблюдение TFR1-М е съществено процесуално нарушение,довело до ограничаване правото на защита на санкционираното лице.

Горепосоченият автомобил не е бил спрян за проверка в момента на фиксиране на превишената скорост, поради това няма как да бъдат показани  на водача фиксираните дата, час и скорост, както е отразено в НП. В последствие, след обработка на данните в сектор ПП-ОД на МВР-Плевен и след съответните справки, се установило, че заснетият лек автомобил е собственост на Д.Х.С.  ЕГН **********. На 01.09.2009 г. била подписана декларация от Д.Х.С., с която било удостоверено, че на 19.08.2009 година   около 13:50 часа автомобилът му е бил управляван от А.Д.И.. АУАН е съставен на А.Д.И. за нарушение на чл.21ал.1 от ЗДвП, тъй като било прието, че той е управлявал автомобила, който на 19.08.2009 г. бил фиксиран и заснет от системата за видеоконтрол. На 01.09.2009 г. АУАН бил връчен на А.Д.И., който го е  подписал без възражения. Такива не постъпили и в законоустановения срок, поради което въз основа на материалите по преписката- АУАН, снимка от клип, и др.  АНО издал процесното НП, предмет на настоящото производство.

По отношение на одобрението и техническата годност на системата  TFR1M, съгласно инструкцията  за работа, същата включва няколко компонента - основна измервателна част- радар   TR 4D, а освен него- мобилен компютър, като ядро на системата, извършващ управлението на всеки един от модулите, записващ режимите на работа на радара, четящ данните от неговите измервания, превключващ камерата в режим съответно на наблюдение и запис, които се записват върху харт-диска, съответно включва клавиатура, камера с телеобектив, монитор. Компютърът, чрез приемника взема текущата информация от GPS системата за астрономическото време географските координати и скоростта на автомобила.

Като прецени изложената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

 Процесното НП, както и АУАН са  издадени от компетентен орган, съгласно надлежните заповеди.АУАН и НП са издадени   в срок и  принципно съдържат всички необходими реквизити съобразно изискванията на ЗАНН.

Срещу АУАН не са били подадени писмени възражения, поради което АНО не е провеждал разследване на спорни обстоятелства.

Съгласно разпоредбите на чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН НП трябва да съдържа  описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават; законните разпоредби, които са били нарушени виновно. В издаденото НП ,предвид противоречието му с АУАН и представените по делото писмени доказателства- видеоклип № 4240 с Радар ТР4Д № 520 и система за видеонаблюдение TFR1-М ,не става ясно за какво точно нарушение  се ангажира  административно наказателната отговорност на жалбоподателя. Това прави НП незаконосъобразно, тъй като  него в нарушение на разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 и т.6  е посочена   различна фактическа обстановка,при която е било извършено нарушението от жалбоподателя от тези в АУАН.

Жалбоподателя поддържа изцяло  становището  си   в депозирана жалбата, че на посочената дата и час не е управлявал автомобила, т.к.  порида нарушение на зрението му е невъзможно да управлява МПС  в тъмната част на денонощието. Жалбоподателя не  оспорва  констатирания от видеозаписа автомобил, но оспорва часът който е фиксиран, поради доводите които е изложил.

С наказателното постановление, на основание Наредба № Із-1959 на МВР се отнемат 3 контролни точки на водача, но съдът счита, че не следва да се извършва  ревизия, относно законосъобразността на наложените наказание. Контролните точки не са "наказания" по смисъла на чл.13 от ЗАНН, като в този смисъл е и практиката на ВАС -Определение № 8849/07.10.03г. по Адм. дело № 7646/2003г. и др., където се сочи, че те следва да се отнемат само при влязло в сила наказателно постановление.

По тези съображения съдът счита, че в хода на административно наказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение което засяга правото на защита на нарушителя, което следва да бъде гарантирано във всички стадии на производството.

С оглед на гореизложеното е безпредметно да се обсъждат доводите на страните по съществото на спора, тъй като те не са в състояние да доведат до други изводи по отношение на законосъобразността на атакуваното наказателно постановление.

Воден от посочените мотиви и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ НП № 3390/ 05.10.2009г. на Началник РУП Долна Митрополия,  с което  на жалбоподателя А.Д.И. ЕГН ********** е  наложено административно наказание  „Глоба” в размер на 100, 00 лв. за нарушение на чл.21ал.1 от ЗДвП и съгласно Наредба І-з 1959 на МВР са отнети 3 контролин точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ПлАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ: