Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

4.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : КАЛОЯН ГЕРГОВ

 

 

            При секретаря Ц.Д. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Гергов НАХД № 3824 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Постъпила е жалба от ЕТ “Фамилиар – П.В.” представляван от П.Д.В. ***,ЕГН ********** чрез адв.*** от ПАК против НП №8345-0127327/16.09.2010г. на Директор на ТД на НАП-Велико Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.39, ал.2 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС и на основание чл.53 във връзка с чл.27 и чл.3, ал.1 от Закона за административните нарушения наказания и на основание чл.185, ал.2 във връзка с ал.1, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лв. Твърди,че наказателното постановление е незаконосъобразно поради което се моли неговата отмяна.

            В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, представлява се от адв. *** с пълномощно по делото който поддържа жалбата и моли за отмяна на НП.

            Ответникът по жалбата – Директор на ТД на НАП-Велико Търново, редовно призован се представлява се от юрк. *** с пълномощно по делото.Моли за потвърждаване на НП.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи,събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  основателна.

 

            На 20.08.2010г. при извършена проверка във връзка с подадено заявление за регистрация по ЗДДС вх.№153911000017833/09.08.2010г. от ЕТ “Фамилиар – П.В.” представляван от П.Д.В. *** било констатирано от св.В.В. – служител на НАП, че книгата за съхранение на дневните финансови отчети не се води съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13.12.2006 година за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства. Свидетелката установила,че предоставената в момента на проверката книга на първа страница не са отразени изискуеми реквизити, дата на въвеждане в експлоатация на ЕКАФП и индивидуалния номер на същия, не са отбелязани дните в които търговския обект не е работил или не е имало регистрирани продажби, а книгата не се води за календарната година като първият съхранен отчет е №000001/13.09.2005 година и последният е №000060/13.01.2010 година. Свидетелката В.В. в присъствието на свидетелите М.А.А. и В.Т.Г. – длъжностни лица при същия работодател,  след като констатирали горното съставили АУАН № АА0127327/20.08.2010г.,с който на ЕТ “Фамилиар – П.В.” било вменено нарушение чл.39, ал.5,6 и 7 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС.Въз основа на съставения АУАН Директор на ТД на НАП-Велико Търново издал оспореното НП.

            Не се спори между страните,че е извършена проверка на жалбоподателя като същия не е водил книгата за съхранение на дневните финансови отчети съобразно  направените от актосъставителя констатации в обстоятелствената част на акта за установяване на административно нарушение.В този смисъл са като показанията на актосъставителя,така и показанията на свидетелите М.А.А. и В.Т.Г. и приобщената по делото АНП включително и приложеното извлечение от книгата за дневните финансови отчети.В хода на АНП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила довели до ограничаване на правото на защита на санкционираното лице и изразяващи се в несъответствие между вменените в АУАН и НП като нарушени нормативни разпоредби.Така в АУАН № АА0127327/20.08.2010г. са посочени като нарушени разпоредби чл.39, ал.5,6 и 7 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ които регламентират реда за водене на книгата за дневните финансови отчети и съхраняване на последните,а в НП е вписана като нарушена нормата на чл.39 ал.2 от ц.п.н.а. която касае реда за вписване на данните от дневния финансов отчет  в терминала на ФУ.Последното не кореспондира с обстоятелствената част на НП и вписаното нарушение като същевременно липсва и конкретизиране на времето на извършване на нарушението което е задължителен реквизит на АУАН и НП и което е от значение не само за локализиране на времевите рамки на нарушението,но и преценка за давностния срок за ангажиране на отговорността на жалбоподателя.Горното обуславя и незаконосъобразността на атакуваното НП което съдът отмени.

Съдът намира въведеното искане за присъждане на направените деловодни разноски от процесуалния представител на жалбоподателя за недопустимо, доколкото при съобразяване на препращащата разпоредба на чл.84 от ЗАНН към НПК и съответно раздел 3 на гл.ХІ от НПК в това производство такова присъждане е невъзможно.

           

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ НП №8345-0127327/16.09.2010г. на Директор на ТД на НАП-Велико Търново с което на ЕТ “Фамилиар – П.В.” представляван от П.Д.В. ***,ЕГН ********** за нарушение на чл.39, ал.2 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС и на основание чл.53 във връзка с чл.27 и чл.3, ал.1 от Закона за административните нарушения наказания и на основание чл.185, ал.2 във връзка с ал.1, във връзка с чл.118, ал.4 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на процесуалния представител на “ЕТ “Фамилиар – П.В.” представляван от П.Д.В. ***,ЕГН **********  – адв.*** от АК-Плевен за присъждане на направените деловодни разноски като НЕДОПУСТИМО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: