Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

23.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, eдинадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети февруари  през две хиляди и единадесета в състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

            При секретаря Т.Г. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Начева НАХД № 3815 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Постъпила е жалба озаглавена като “тъжба” от С.Ц.Ц. ***, ЕГН ********** против НП № 470/02.06.2009г. на Началник на РУМВР – Долни Дъбник към ОДМВР - Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП и на основание чл.182 ал.3 т.3 от ЗДП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец. Твърди, че НП е незаконосъобразно, като моли неговата отмяна.

            В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, се явява лично. Поддържа жалбата като моли отмяна на атакуваното НП. Преповтаря изложените в жалбата съображения.

            Ответникът по жалбата – Началник на РУМВР гр. Долни Дъбник към ОДМВР - Плевен, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по съществото на жалбата.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи, събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЪЩАТА СЕ ЯВЯВА ОСНОВАТЕЛНА НО ПО РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗЛОЖЕНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ.

 

            На 19.01.2009г. в 09,23 ч. на ул. ”Димчо Дебелянов” в гр. Долни Дъбник пред база “Звезда”в посока центъра на града, жалбоподателят С.Ц. управлявал автобус за обществен превоз на пътници марка “Пежо Боксер” с рег. № С 81-47 НА със скорост 77 км./ч. в населено място. По същото време на горепосочената дата била монтирана в близост система за трафик “видеоконтрол” TFR1M. При приближаването на автомобила на ж-ля системата се задействала, като радарът като елемент от системата №TR4D 520/2007г. и клип 2367, фиксирал скорост на автобуса собственост на  “София Франс ауто” гр. София  77 км/ч, а камерата автоматично заснела автобуса с рег.№ С 81-47 НА. Св.К.К. след запознаване с показанията на измервателното устройство, съставил на ж-ля в негово присъствие и в присъствието на св.Б.И. АУАН № 470/19.01.2009г., с което вменили на ж-ля нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДП.

            Съдът цени показанията на свидетелите К.К. и Б.И. от които се установява съставянето на АУАН №470/19.01.2009 г. във връзка с констатирано от тях нарушение на правилата за движение от страна на жалбоподателя С.Ц.Ц..Показанията на свидетелите са обективни, макар и без да съдържат конкретика относно обстоятелствата на нарушението (предвид обстоятелството че същите не са се намирали в патрулен автомобил и не са спрели ж-ля в момента на нарушението) и съдът ги възприема. Съдът цени като неоспорена и приложената справка на л.39-40 от Община Долни Дъбник, видно от която местоположението на Зълнобаза Звезда АД, гр.д.Митрополия се намира в регулационните граници на гр.Д.Дъбник. Съдът обаче намира за необходимо да отбележи следното:

На съда е служебно известно, че в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване е вписана мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1M с радарен скоростомер тип”Трафик радар” TR-4D, като системата е одобрена и вписана в регистъра на 24.02.2010г., а визираното в процесния АУАН нарушение е фиксирано от нея като извършено на 19.01.2009г., поради което и мобилната система TFR1M според съда до 24.02.2010г. не е била годно средство за измерване. Визираното в АУАН №470/19.01.2009г. радарно устройство TR-4D №520/07г. като елемент от системата, макар да е вписано в регистъра на ДАМТН съгласно справка находяща се на л.15 от делото, лабораторията за проверка на средствата за измерване не е оправомощена да извършва ПП на системата да видеоконтрол, която съхранява фиксираните от радара нарушения за превишени скорости, съответно няма право да притежава и издава документи свързани с тази система. Съдът не кредитира приложената по делото снимка от изготвения видеоклип със съответните отбелязваниия в т.ч. и фиксирана скорост тъй като се установи че системата за видеоконтрол не отговаря към 19.01.2009г. на изискванията на ЗИ и Наредбата за средствата за измерване подлежащи на метрологичен контрол, не е вписана в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване към 19.01.2009г.  и към този момент не е минала необходимата проверка, макар радарът сам по себе си да е бил одобрен лабораторно. В този ред на мисли и тъй като нарушението не е било констатирано единствено от радара, а чрез използването му като елемент от система за видеонаблюдение, а съгласно чл.23 ал.1 от Закона за измерванията на контрол по смисъла на закона и Наредбата за средствата за измерване, подлежащи на метрологичен контрол  и на проверка подлежат както самото средство за измерване, така и компонентите, спомагателното оборудване и допълнителните устройства към тях и тъй като посредством същата тази система, неотговаряща на горните изисквания на процесната дата - 19.01.2009г.,  е било прието че ж-лят е извършил нарушението по чл.21, ал. 1 от ЗДП и му е било наложено съответно наказание, следва да се приеме, че това нарушение не е установено по безспорен начин. Поради тези съображения съдът намира, че следва да отмени атакуваното НП за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП като незаконосъобразно.

  Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ НП № 470/02.06.2009г. на Началник на РУМВР – гр. Долни Дъбник към ОДМВР - Плевен, с което на жалбоподателя С.Ц.Ц. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП и на основание чл.182 ал.3т.3 от ЗДП  са наложени административни наказания: глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

                  

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: