Р Е Ш Е Н И Е 

                                              

№….

 

гр. Плевен,  10.02.2010 година

 

                                    В   ИМЕТО   НА    НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XII-ти наказателен състав на   тридесет и първи януари  две хиляди и единадесета  година  в открито заседание, в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ : БОРИСЛАВА ЯКИМОВА

 

при секретаря В.С., като разгледа докладваното от съдия ЯКИМОВА НАХД  № 3779/2010година по описа на Плевенския районен съд, за да се произнесе съобрази следното :

                  

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА ЧЛ.59 И СЛ. ОТ ЗАНН.

 

С Наказателно постановление №276/12.11.2010 година на  Началник Митница - Свищов на ЕТ *** Плевен с представител *** е  Наложен административно наказание «Имуществена санкция»: »Глоба « в размер на 500.00 лева затова,че при извършена проверка относно прилагането на акцизното законодателство за данъчен период 23.11.2006г.-31.01.2010г. лицензираният складодържател не е оказал съдействие при упражняване на правомощията на митническите органи,като не е представил документи /счетоводни/ и сведения издавани в процеса от приемане на грозде за преработка,получено от производители на грозде от реализацията на готовата продукция,което е нарушение  на чл. 126 «а», ал.2 от ЗАДС.

В съдебно заседание жалбоподателя редовно и своевременно призован не се явява, вместо нея се явява адв. *** АК- Плевен, с надлежно пълномощно,  като поддържа жалбата на посочените в нея основания и сочи, като излага аргументи, че писмените документи изискани при проверката са своевременно изпратени на Митница Свищов, същите са получени по надлежния ред и именно това  дава основание да се приеме, че не извършено предписаното в акта и  наказателното постановление нарушение на ЕТ*** Пред съда отново представя документите, които били представени и пред АНО-Митница гр.Свищов и описани като представени в НП. Моли да бъде  отменена наложената имуществена санкция в размер на 500,00 лева с  обжалваното наказателно постановление.    

 Ответникът по жалбата Митница гр.Свищов, редовно и своевременно призован  се представлява от юрк.Янкова с пълномощтно. Моли съда да потвърди наказателното постановление като правилно и законосъобразно с аргумента,че представените документи не са тези,които са изискани при проверката.

Настоящият съдебен състав след като се запозна с материалите по делото и изслушвайки страните  в съдебно заседание, както и валидността, допустимостта и съответствието на същите с материалния закон, установи следното:

От 24.02.2010 година до 10.05.2010 година във връзка  с правомощията на  митническите органи по контрола върху акцизните стоки предвидени по чл. 102, 103 и 104 от ЗДАС във връзка  с чл. 110 от ДОПК е осъществена проверка от служители на Митница Свищов  на ЕТ *** – Плевен , с лиценз за управление на данъчен склад  І 270/23.11.2006 г. с адрес- гр. Плевен, ул. “Г.М. Димитров” № 111. Целта на проверката била свързана  с прилагането на акцизното   законодателство, за  данъчните периоди от 23.11.2006 г. до  31.01.2010 година.  За извършената проверка бил съставен протокол за установяване факти и обстоятелства № 1/31/1/10.05.2010 година, същия бил връчен  на *** - управител на ЕТ ***Плевен на 11.05.2010 година.

Във връзка с извършена проверка но реда на чл. 102, чл. 103 и чл. 104 от ЗАДС във връзка с чл. 110 от ДОПК на ЕТ *** с ЕИК по Булстат 114082414 и със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. *** описана в Протокол за установяване на факти и обстоятелства № 1/31/1/10.05.2010г., и констатирани нарушения на акцизното законодателство е съставен АУАН № 303 от 30.07.2010г., връчен на 06.08.2010г. на *** в качеството и на представител на ЕТ ***. Същият е съставен за това, че при извършена проверка, описана в Протокол №1/31/10.05.20Юг. е установено, че:

1. На 26.02.20Юг. с придружително писмо с изх. №А-4400-0017/26.02.20Юг. до лицензирания складодържател ЕТ *** с ЕИК по Булстат 114082414 е изпратено искане за представяне на документи и писмени обяснения от данъчно задължено лице № 1/16/1/26.02.2010 г., получено на 04.03.2010 г. видно от известието за доставяне на „Български пощи" ЕАД, с което са изискани документи и писмени обяснения, както следва:

на основание чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс заверени копия на документи за периода от 23.11.2006г. до 31.01.2010г. - Лиценз № 270/23.11.2006г. за управление на данъчен склад с идентификационен номер ВОМСА00179001 издаден от Агенция „Митници" и последващи промени в него; документи доказващи внасянето на обезпечението по лиценза за управление на данъчен склад; акцизни декларации подадени пред Митническо бюро Плевен; документи доказващи заплащането на акциз по подадените акцизни декларации; „Дневник складовата наличност" подаван с акцизните декларации; издадени и получени придружител ни административни документи за получени и изпратени стоки под режим отложено плащане на акциз; дневници за покупки и продажби по ДДС, с приложени към тях справка -декларация и протоколи за приемане на декларации и дневници по ЗДДС в НАП; бизнес планове. 

- на основание  чл. 53 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс заверени копия на  счетоводни справки за периода 23.112006 г. – 31.01.2010 година – справка  за начислен и внесен акциз по  данъчни периоди, справка за  получени, използвани и върнати бандероли  по  периоди, справка за количеството на загуби от естествени фири по време на съхранението; извлечение от сметка 454 Разчети за акцизи по данъчни периоди; синтетично и аналитично извлечение от сметки от група 30 Материална отчетност; синтетично и аналитично извлечение от сметки от група 41 Клиенти; синтетично и аналитично извлечение от сметки от група 70 Приходи от продажби; справка за реализирана продукция по клиенти с данни за количества, номера на фактури, вид стока, АДД и ПАД; справка за закупени материали по доставчици с данни за количества, номера на фактури, вид стока, АДД и ПАД; справка за получени, произведени и реализирани акцизни стоки от преработка на грозде на производители на грозде за семейна консумация. На основание чл. 56. ал. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс - писмени обяснения относно: етапи и организация на производство, съхранение и реализация на акцизни стоки в данъчния склад и документите, които ги съпровождат; етапи на организация на произведените акцизни стоки от преработка на грозде на производители на грозде за семейна консумация и всички придружаващи ги документи.  На лицензирания складодържател е даден 7 /седем/ - дневен срок от получаване на искането, за да представи цитираните в ИПДПОДЗЛ № 1/16/1/ 26.02.2010 г. документи, справки, декларации, обяснения и др. На 12.03.2010г. с наш вх. № А4400-0017/12.03.2010г. от лицензирания складодържател ЕТ *** са получени част от изисканите документи, цитирани в искане за представяне на документи и писмени обяснения от данъчнозадължено лице №1/16/1/26.02.2010г., както следва:

-     лиценз      270/23.11.2006г.   за   управление   на   данъчен   склад   с идентификационен номер ВОМСА00179001 издаден от Агенция „Митници"; банкова гаранция 25БГ-АА-0229/18.02.2008г. /за стоки под режим отложено плащане на акциз/ предоставена от Първа Инвестиционна Банка АД; -  анекс №2/04.02.2010 г.     към     банкова    гаранция     25БГ-АА-0229/
18.02.2008г. за стоки под режим отложено плащане на акциз; бизнес план;
бизнес план за 2009г.; бизнес план за
2010 г.; заявление за бандероли с вх. № АД47-0058/27.12.2006г.; приемо-предавателен протокол № А-Д470058/30.01.2007г.; платежно   нареждане   от   06.03.2007г.    за   плащане   на   получени
бандероли; заявление за бандероли с вх. № А-Д47-0005/20.01.2009г.; приемо-предавателен протокол № А-Д470005/17.02.2009г.; преводно нареждане от 08.04.2009г. за плащане на акциз; дневник № 3 за извършени производствени манипулации за 2007г.; дневник № 5 за завършено бутилирано производство за 2007г.; дневник № 6 за заприходена и реализирана продукция за 2007г.;
справка за движение на спиртните напитки гроздова и винена ракия от склад № 270 отразено в данъчна декларация, дневник складова наличност (електронно устройство), дневник № 6 на Министерството на енергетиката, Протокол № 8 на Митница Свищов за периода декември 2006г. до октомври 2007г.; дневник № 3 и дневник № 6 МЗХП за 2007г,; обяснение от ЕТ ***; молба от *** за удължаване на срока за представяне на изисканите документи. С горепосочените документи от лицензирания складодържател са изпратени документи, които не са изискани и нямат отношение към извършваната от митническите органи проверка. На 16.03.2010г. с придружително писмо с изх. № А-4400-0017/ 16.03.20Юг. до лицензирания складодържател ЕТ *** е изпратено искане за представяне на документи и писмени обяснения от данъчнозадължено лице №1/16/2/16.03.2010г., получено на 18.03.2010г. видно от известие за доставяне на „Български пощи" ЕАД, с което отново са изискани документите и писмени обяснения, както следва:

на основание чл.  37,  ал.  2  и  ал,  3  от ДОПК заверени копия на документи за периода 23.11.2006г. - 31.01.2010 г. - документи издадени при постъпването на грозде за преработка от
производители на грозде за семейна консумация, и документи издадени при реализацията на акцизни стоки от преработка на грозде на производители на грозде за семейна консумация.На основание чл. 53 от ДОПК-заверени копия на счетоводни справки за периода 23.11.2006г. - 31.01.2010г. - справка за произведените и реализираните акцизни стоки от преработка на грозде
на производители на грозде за семейна консумация за периода 2007г., 2008г., 2009г. и 2010 г. с данни за доставчик, прието количество грозде, произведена продукция от полученото грозде по видове акцизи стоки и количества,предадена продукция по видове акцизни стоки и количества. на основание чл. 56, ал. 1 от ДОПК - писмени обяснения относно: извършва ли се в данъчния склад производството на винена дестилатна спиртна напитка „Винена ракия" и винена дестилатна спиртна напитка „Гроздова ракия" от преработка на грозде на производители на грозде за семейна консумация. На лицензирания складодържател е даден 7 /седем/ - дневен срок от получаване на искането, за да представи цитираните в ИПДПОДЗЛ № 1/16/2/ 16.03.2010 г. документи, справки, декларации, обяснения и др. На 26.03.2010г. с наш вх. № А4400-0017/26.03.2010г. от ЕТ *** са получени част от документите, цитирани в искане за представяне на документи и писмени обяснения от данъчнозадължено лице №1/16/1/ 26.02.2010г. и №1/16/2/16.03.2010г., както следва: справка за произведени акцизни стоки /гроздова ракия/ от преработка на грозде на производители на грозде за семейна консумация за 2008г. и 2009г.; справка за произведено и реализирано вино от преработка на грозде на производители на грозде за семейна консумация за 2008г. и 2009г.; акцизни декларации с приложени рекапитулации на „Дневник складова наличност" за периода от 01.12.2006г. до 31.01.2010г.; документи издадени при реализация на акцизни стоки  за периода 01.01.2007г. - 31.01.2010г. - фактури и акцизни данъчни документи; -    писмени обяснения от ЕТ ***.На 16.04.2010 г.  е   извършена   проверка   в   данъчния   склад   на лицензирания складодържател ЕТ *** от служители на отдел „Последващ  контрол"  към  Митница Свищов,за което  е  съставен  протокол №1/16/4/ 16.04.2010г.Във връзка с    дадени    обяснения    от    лицензирания складодържател са изискани следните документи и писмени обяснения:  начина на приемане и преработване на получените количества грозде, от производителите   на   грозде   за   семейна   консумация,   и   реализацията   на произведените от него тихи вина; заверени копия на всички документи, издавани във връзка с приемане и преработка   на   грозде,   реализацията   на  произведеното   вино   и   счетоводни документи, отразяващи този процес. На 23.04.2010г. с наш вх. №А4400-0017/23.04.2010г., във връзка с изисканите документи и писмени обяснения, в Митница Свищов са получени справка за преработено грозде на производители на грозде за семейна консумация за 2009г., и 119 броя договори, сключени между лицензирания складодържател, в качеството му на ишлемопреработвател, и производители на грозде -ишлемодатели. Договорите са сключени през 2009г. с предмет на сделка преработка на грозде. Така представените документи и справки са само част от изискваните многократно такива. В хода на проверката от лицензирания складодържател са изискани документи, справки и писмени обяснения с всички горепосочени искания, в резултат, на което от проверяваното лице не са представени част от документите, издавани в процеса от приемане на грозде за- преработка, получено от производители на грозде, до реализацията на готовата продукция, липсват счетоводни документи, отразяващи горепосочения процес, част от изисканите справки, като с тези си действия лицензирания складодържател не е оказал съдействие при извършваната от митническите органи проверка. АУАН № 303 / 2010 г. е съставен в митница Свищов. Управителят на ЕТ *** е поканена с писмо - покана да се яви в Митница Свищов. Поради факта, че същата не се яви в указаният срок АУАН № 303 е съставен в отсъствие на представителя на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Конкретният АУАН е изпратен за връчване в митническо бюро Плевен.

При така приетото за установено от фактическа страна СЪДЪТ, намира, че така депозираната по реда на чл. 59 от ЗАНН жалба е неоснователна.

Атакуваното наказателно постановление е законосъобразно, поради което и следва да бъде потвърдено от съда.

Водим от горното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН,Съдът

 

 

 

Р Е Ш И

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №276/2010 година на  Началник Митница - Свищов на ЕТ *** Плевен с представител *** е  Наложен административно наказание «Имуществена санкция»: »Глоба « в размер на 500.00 лева за нарушение  на чл. 126 «а», ал.2 от ЗАДС като  ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Регионален административен съд – Плевен.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: