Р Е Ш Е Н И Е

   ............

21.02.2011г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на втори февруари  през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                      П Р Е Д С Е Д А Т Е Л : ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

            При секретаря Т.Г. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Начева НАХД № 3778 по описа на същия съд за 2010г. и на основание данните по делото и закона,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Постъпила е жалба от ЕТ”Джанко – Нина Танева” – гр. Плевен представлявано от ***** с ЕГН ********** против наказателно постановление   №275/12.11.2010 г. на Началник на “Митница” – Свищов, с което на жалбоподателя на основание чл. 84 ал. 2 вр. чл 43, ал.1 т.1 от ЗАДС за данъчни периоди съответно 01.07.2008г.-31.07.2008г., 01.09.2008г.-30.09.2008г., 01.10.2008г.-31.10.2008г., 01.11.2008г.-30.11.2008г. и 01.12.2008г.-31.12.2008г., са наложени пет имуществени санкции от по 500 лева общо в размер на 2500 лева. Твърди се, че атакуваното НП е незаконосъобразно по изложени в жалбата съображения и моли за неговата отмяна.

            В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. Г.М. който поддържа жалбата като излага съображения досежно незаконосъобразността на НП. Ангажира допълнителни писмени доказателстава.

 

            Ответникът по жалбата –Началник на “Митница” – Свищов  се представлява от юрисконсулт ***, която намира жалбата за неоснователна и моли съда за потвърждаване на НП.

            Съдът като съобрази изложените в жалбата доводи, становището на страните, събраните по делото доказателства и Закона, намира за установено следното :

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЪЩАТА СЕ ЯВЯВА ОСНОВАТЕЛНА.

 

            “ЕТ”Джанко – Ниан Танева” – гр. Плевен представлявано от ******* с ЕГН ********** е лицензиран складодържател по силата на издаден лиценз №270 от 23.11.2006г., ИНЛС BGNСА 00179000 при Агенция “Митници”. В периода 24.02.2010г.-10.05.2010г. дл. лица – служители на Митница –Свищов – свидетелите – А. и З. извършили проверка на ж-ля с адрес гр.Плевен, ул.Г.М.Димитров” №111 във връзка с прилагането на акцизното законодателство. В хода на проверката били установени 12 нарушения на разпоредбата на  84, ал. 2 от ЗАДС във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗАДС, по седем от които дл.лица приели че е изтекъл двегодишният срок от извършване на нарушението по чл.34 от ЗАНН, а за пет от нарушенията – съответно за дънъчни периоди 01.07.2008г.-31.07.2008г., 01.09.2008г.-30.09.2008г., 01.10.2008г.-31.10.2008г., 01.11.2008г.-30.11.2008г. и 01.12.2008г.-31.12.2008г., приели че този срок не е изтекъл Дл.лица устоновили още следното за тези пет данъчни преиода:

- За данъчния период от 01.07.2008г. до 31.07.2008г. лицензирания складодържател е подал акцизна декларация №В0004300/2-01630/14.08.2008г., от която е видно, че от данъчния склад са освободени за потребление 500 литра червено трапезно вино и 3000 литра бяло трапезно вино, но в хода на проверката от данъчнозадълженото лице не са представени акцизни данъчни документи за декларираните и освободени за потребление акцизни стоки. Горепосочените количества  са освободени за потребление видно от „Дневник складова наличност", както следва:

- На дата 07.07.2008г. от данъчния склад са освободени за потребление 1500 литра бяло трапезно вино, като за същите не е представен акцизен данъчен документ, което е в нарушение на разпоредбите на чл. 84, ал. 2 от ЗАДС във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗАДС.

- На дата 09.07.2008г. от данъчния склад са освободени за потребление 500 литра червено трапезно вино и 1500 литра бяло трапезно вино, като за същите не са представени акцизни данъчни документи, което е в нарушение на разпоредбите на чл. 84, ал. 2 от ЗАДС във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗАДС.

           - За данъчния период от 01.09.2008г. до 31.09.2008г. лицензирания складодържател е подал акцизна декларация №В0004300/2-1944/10.10.2008г., от която е видно, че от данъчния склад са освободени за потребление 3100 литра бяло трапезно вино. По данни от представения регистър„Дневник складова наличност" горепосочените количества са изведени на 10.09.2008г. В хода на
проверката от данъчнозадълженото лице не са представени акцизни данъчни документи за декларираните и освободени за потребление акцизни стоки. С тези си действия лицензирания складодържател е нарушил разпоредбите на чл. 84, ал. 2 от ЗАДС във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗАДС.

          - За данъчния период от 01.10.2008г. до 31.10.2008г. лицензирания складодържател е подалакцизна декларация №В0004300/2-02246/14.11.2008г., от която е видно, че от данъчния склад саосвободени за потребление 500 литра червено трапезно вино, 500 литра бяло трапезно вино и 16 литра спиртна напитка „гроздова ракия", за които акциза е заплатен. По данни от представения регистър
„Дневник складова наличност" горепосочените количества са изведени на 31.10.2008г. В хода на проверката от данъчнозадълженото лице не са представени акцизни данъчни документи за декларираните и освободени за потребление акцизни стоки. С тези си действия лицензирания складодържател е нарушил разпоредбите на чл. 84, ал. 2 от ЗАДС във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗАДС.

           - За данъчния период от 01.11.2008г. до 30.11.2008г. лицензирания складодържател е подал акцизна декларация №В0004300/2-02279/04.12.2008г., от която е видно, че от данъчния склад са освободени за потребление 1000 литра червено трапезно вино. По данни от представения регистър „Дневник складова наличност" горепосочените количества са изведени на 30.11.2008г. В хода на
проверката от данъчнозадълженото лице не са представени акцизни данъчни документи за декларираните и освободени за потребление акцизни стоки. С тези си действия лицензирания  складодържател е нарушил разпоредбите на чл. 84, ал. 2 от ЗАДС във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗАДС.

- За данъчния период от 01.12.2008г. до 31.12.2008г. лицензирания складодържател е подал акцизна декларация №ВО004300/2-00050/09.01.2009г., от която е видно, че от данъчния склад са освободени за потребление 700 литра бяло трапезно вино, 250 броя бутилки червено вино с вместимост 0.750 литра и 17.500 литра спиртна напитка „гроздова ракия", за които акциза е заплатен. В хода на
проверката от данъчнозадълженото лице не са представени акцизни данъчни документи за декларираните и освободени за потребление акцизни стоки. С тези си действия лицензирания складодържател е нарушил разпоредбите на чл. 84, ал. 2 от ЗАДС във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗАДС.
По повод горното бил съставен Протокол № 1/31/1/10.05.2010г. а впоследствие и АУАН № 302/30.07.2010 г. и издаденото атакуваното НП.

            Не се спори между страните, че “ЕТ”Джанко – Нина Танева” – гр. Плевен представлявано от **** с ЕГН ********** е лицензиран складодържател по силата на издаден лиценз №270 от 23.11.2006г., ИНЛС BGNСА 00179000 при Агенция “Митници”. Всъщност  спора на страните е относно обстоятелството дали за всеки един от посочените по-горе пет данъчни периода данъчно задълженото лице - “ЕТ”Джанко – Нина Танева” – гр. Плевен е издало акцизен данъчен документ за акцизните стоки които са визирани в тези периоди и които са освободени за потребление /че са освободени за потребление стоките включени в тези периоди не се спори/.  

Съгласно разпоредбата на чл.84, ал.2 от ЗАДС вменена като нарушена от наказващия орган:”Акцизен данъчен документ се издава на датата, на която акцизните стоки са освободени за потребление по смисъла на чл. 20, ал. 2, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 2, т. 5, 15 - 18.” Консумирането на нарушението предпоставя жалбоподателят да не е издал документите изискуеми в разпоредбата на чл.84, ал.2 от ЗАДС.

Видно от представените в хода на съдебното заседание и неоспорени дневник за складовата наличност за периода 01.07.-31.07.2008г., както и акцизни данъчни документи № 46 и 47/неоспорени/, последните са издадени от ЕТ”Джанко – Нина Танева” – гр. Плевен съответно на 04.07.2008г. и на 07.07.2008г. при освобождаването съответно на 1500 л бяло вино /АДД 46/и на 1500 л бяло вино и на 500 л червено вино/АДД 47/.

Видно от представените в хода на съдебното заседание и неоспорени дневник за складовата наличност за периода 01.09.-30.09.2008г., както и акцизни данъчни документи № 48, 49 и 50 /неоспорени/, последните са издадени от ЕТ”Джанко – Нина Танева” – гр. Плевен съответно на 01.09.2008г., на 01.09.2008г. и на 08.09.2008г. при освобождаването съответно на 1000 л бяло и 300 л червено вино /АДД 48/, на 100 л бяло и 100 л червено вино /АДД 49/ и 2000 л бяло вино/АДД 50/ .

Видно от представените в хода на съдебното заседание и неоспорени дневник за складовата наличност за периода 01.10.-31.10.2008г., както и акцизни данъчни документи № 51 и 52/неоспорени/, последните са издадени от ЕТ”Джанко – Нина Танева” – гр. Плевен съответно на 01.10.2008г. и на 01.10.2008г. при освобождаването съответно на 500 л бяло и 500 л червено вино /АДД 51/и на 32 л гроздова ракия/АДД 52/.

Видно от представените в хода на съдебното заседание и неоспорени дневник за складовата наличност за периода 01.11.-30.11.2008г., както и акцизен данъчен документ № 53 /неоспорен/, последният е издаден от ЕТ”Джанко – Нина Танева” – гр. Плевен на 29.11.2008г. при освобождаването на 1000 л червено тр. вино /АДД 53/.

Видно от представените в хода на съдебното заседание и неоспорени дневник за складовата наличност за периода 01.12.-31.12.2008г., както и акцизни данъчни документи № 54, 55 и 56 /неоспорени/, последните са издадени от ЕТ”Джанко – Нина Танева” – гр. Плевен съответно на 18.12.2008г., на 22.12.2008г. и на 28.12.2008г. при освобождаването съответно на 250 л червено вино /АДД 54/, на 700 л бяло вино /АДД 55/ и на 35 л гроздова ракия/АДД 56/.

ПО делото не се представиха от ответната страна доказателства за освобождаване на акцизните стоки на дати различни от вписаните такива в акцизните данъчни документи описани подробно по-горе.

Следователно данъчнозадълженото лице ЕТ”Джанко – Нина Танева” – гр. Плевен е издало акцизни данъчни документи за акцизните стоки които са визирани в тези периоди и които са декларирани и освободени за потребление. За съда остава ирелевантно обстоятелството дали издадените вече данъчни документи са били представени или не в хода на проверката, доколкото същото не се предвижда като задължение по вменената като нарушена разпоредба на чл.84, ал.2 от ЗАДС.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на св.З., Протокол № 1/31/1/10.05.2010г., АУАН № 302/30.07.2010 г.,  лиценз №270 от 23.11.2006г., ИНЛС BGNСА 00179000 при Агенция “Митници”, Протокол № 1/16/4/16.04.2010г., дневник за складовата наличност за периода 01.01-31.12.2008г., информация за акцизните стоки, акцизни данъчни документи №46 и 47 и дневник за складовата наличност за периода 01.07-31.07.2008г., информация за акцизните стоки, акцизни данъчни документи №48, 49 и 50 и дневник за складовата наличност за периода 01.09-30.09.2008г., информация за акцизните стоки, акцизни данъчни документи №51 и 52 и дневник за складовата наличност за периода 01.10-31.10.2008г., информация за акцизните стоки, акцизен данъчен документи№53 и дневник за складовата наличност за периода 01.11-30.11.2008г., информация за акцизните стоки, акцизни данъчни документи №54, 55 и 56 и дневник за складовата наличност за периода 01.12-31.12.2008г., информация за акцизните стоки и дневник за складовата наличност за периода 01.08-31.08.2008г., които гласни и писмени доказателства /последните  неоспорени/ съдът кредитира като обективни и взаимно кореспондентни.

В този ред на мисли  жалбоподателят е изпълнил съществуващото за него в разпоредбата на чл.84, ал.2 от ЗАДС задължение да издаде акцизни данъчни документи за акцизните стоки които са визирани в процесните пет данъчни периода както следва: 01.07.2008г.-31.07.2008г., 01.09.2008г.-30.09.2008г., 01.10.2008г.-31.10.2008г., 01.11.2008г.-30.11.2008г. и 01.12.2008г.-31.12.2008г. и които са декларирани и освободени за потребление.  

Поради това съдът намира, че неправилно е ангажирана отговорността на жалбоподателя за нарушения по смисъла на чл. 84, ал.2 вр. чл.43, ал.1 т. 1 от ЗАДС за всеки един от визираните пет данъчни периода и издаденот НП следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН и чл.84 от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

                                                                                                                                                                                       

            ОТМЕНЯ   изцяло НП №275/12.11.2010 г. на Началник на “Митница” – Свищов, с което на ЕТ”Джанко – Нина Танева” – гр. Плевен представлявано от ***** с ЕГН ********** на основание чл. 84 ал. 2 вр. чл 43, ал.1 т.1 от ЗАДС за данъчни периоди както следва: 01.07.2008г.-31.07.2008г., 01.09.2008г.-30.09.2008г., 01.10.2008г.-31.10.2008г., 01.11.2008г.-30.11.2008г. и 01.12.2008г.-31.12.2008г., са наложени пет имуществени санкции от по 500 лева или общо в размер на 2500 лева. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: