Р Е Ш Е Н И Е

№………

15.02.2011г.

гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в публичното съдебно заседание на осемнадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                      

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КИРИЛОВ

 

При секретаря З.П. и прокурор………….., като разгледа докладваното от съдията Кирилов НАХД № 3775 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   

Производството е по чл.59 от ЗАНН

 

С наказателно постановление № 616/20.08.2010г. на Началник сектор ПП към към ОДМВР гр. Плевен на жалбоподателя В.П.В. на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 2, т. 1 от ЗДвП – глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя, който го обжалва в срок.

В съдебно заседание жалбоподателя редовно призован, не се явява, не се представлява.

Ответната страна – ОДМВР - гр. Плевен, също редовно призована, представител не се явява.

Съдът, като прецени доказателствата по делото по отделно и в съвкупност намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е  неоснователна.

Представеният по делото акт за установяване на административно нарушение № 616/11.08.2010г. е съставен срещу жалбоподателя за това, че на същата дата на ПП-3 бензиностанция “Ромпетрол” посока гр. София управлява зърнокомбайн без регистрационни табели, като при допустима ширина 2,55 м. съгласно чл. 6 от Наредба 11 на МРРБ е с ширина 3,30м., измерена с ролетка. Същият няма издадено разрешително, съгласувано от органите на МВР.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено обжалваното наказателно постановление № 616/20.08.2010г. на Началник сектор ПП към към ОДМВР гр. Плевен, с което на жалбоподателя В.П.В. на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 2, т. 1 от ЗДвП – глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.

         В хода на съдебното следствие констатациите в АУАН се потвърждават от показанията на актосъставителя К.П. и свидетелят А.Й. - всички кредитирани от съда поради тяхната обективност, логичност и взаимокореспондентност, както и от приложените и приети по делото писмени доказателства.

 С оглед тези доказателства съдът намира, че действително жалбоподателят е извършил нарушението, за което е санкциониран с издаденото наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка, съдът счита за доказано по безспорен начин, че жалбоподателя е извършил вмененото му нарушение, поради което е ангажирана и административно-наказателната му отговорност. При налагането на наказанията административно-наказващия орган, в съответствие с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН е съобразил тежестта на нарушенията и е наложил санкция към минимума за съответното нарушение.

С оглед изложеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, а наказателното постановление е законосъобразно и правилно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Плевенски районен съд

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН НП № 616/20.08.2010г. на Началник сектор ПП към към ОДМВР гр. Плевен, с което на жалбоподателя В.П.В. на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца за нарушение на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл. 177, ал. 2, т. 1 от ЗДвП – глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.

Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр. Плевен в 14 – дневен срок от получаване на съобщението до страните.

 

 

                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: