Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

02.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ***

 

            При секретаря Ц.Д. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия *** НАХД № 3765 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Постъпила е жалба от Р.Н. ***, ЕГН ********** против НП №35-0000772/29.10.2010 година на Началник ОО “КД-ДАИ” – гр.Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.13 от Реглам. 3821/85 във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвПр е наложено административно наказание по чл.95, ал.1 от ЗАвПр - глоба в размер на 800,00 лв.

Твърди се,че оспореното НП е незаконосъобразно т.к. извършвания превоз не е бил за собствена сметка,а вменената като нарушена разпоредба на чл.13 от Регламент 3821/85 във вр. с чл.78 ал.1 т.2 от ЗАвПр представлява общ принцип,а не конкретно правило за поведение.

            В съдебно заседание жалбоподателят не се представлява  и не ангажира гласни доказателства.

            Ответникът по жалбата – Началник ОО “КД-ДАИ” – гр.Плевен, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по съществото на жалбата.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи, събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  основателна,но по различни от изложените в нея съображения..

 

            На 13.10.2010г. в 16,00 ч. на разклон с.Ясен жалбоподателя Р.Н.Д. като водач на товарен автомобил марка Мерцедес *** собственост на ***, извършвал превоз за собствена сметка от с.Ребърково, обл.Враца до гр.Бургас.При извършена проверка от свидетелите Г.Н.Н. и К.М.Д. било констатирано,че при екипно управление на борда на ППС е само водача Р.Н.Д., а при проверката в апарата е открит тахографски лист на името на ***,който в момента на проверката не присъствал на борда на ППС. Свидетелите Г.Н.Н. след като установил самоличността на жалбоподателя съставили АУАН МФ серия А-2010 №105180.,с който на Р.Н.Д. било вменено нарушение на чл.4 б.”о” Регламент 561/2006г.Въз основа на съставения АУАН Началник ОО “КД-ДАИ” – гр.Плевен издал оспореното НП.

            Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите Г.Н.Н. и К.М.Д. които съдът кредитира напълно като обективни и кореспондиращи с възприетата от него доказателствена основа и от приложеното към делото писмено ДС – АУАН МФ серия А-2010 №105180.Свидетелите са категорични и последователни в показанията си,че по време на проверката не е бил открит на борда на превозното средство водача,чието име е вписано в тахографския лист.

            В хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила изразяващо се във вменяването на различни норми като нарушени от страна на жалбоподателя.Така в АУАН МФ серия А-2010 №105180 актосъставителя Г.Н. е посочил,че като нарушена норма чл.4 б.”о” Регламент 561/2006г.,а в НП като нарушена разпоредба е вписана тази на чл.13 от Регламент 3821/85 във вр. с чл.78 ал.1 т.2 от ЗАвПр.Константната съдебна практика е категорична в изискването си за единство между вменените разпоредби в акта за нарушение и наказателното постановление с оглед запознаване на лицето,чиято наказателна отговорност са ангажира с вмененото нарушение и организиране на защитата му.Нарушението е съществено и неотстранимо поради което  НП №35-0000772/29.10.2010 година на Началник ОО “КД-ДАИ” – гр.Плевен следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

           

           

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ НП №35-0000772/29.10.2010 година на Началник ОО “КД-ДАИ” – гр.Плевен с което на Р.Н. ***, ЕГН за нарушение на чл.13 от Реглам. 3821/85 във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвПр е наложено административно наказание по чл.95, ал.1 от ЗАвПр - глоба в размер на 800,00 лв. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: