Р Е Ш Е Н ИЕ

 

№ .........

 

                           11.02.2011 година   гр. Плевен

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенски районен съд, ­­ХІІ - ти наказателен състав в публичното заседание на тридесет и първи януари две хиляди и единадесета  година в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОРИСЛАВА ЯКИМОВА

при секретаря В.С.  като разгледа докладваното от съдията ЯКИМОВА АХ дело № 3754 по описа за 2010 година на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 59 ал. I от ЗАНН

 

С наказателно постановление №8385-0124201 от 20.09.2010г Директор ТД на НАП- Велико Търново е наложил на основание чл.7 ал.3, вр. чл. 355 ал.1 от КСО на “БУЛВЕКО -2008” ЕООД, гр. Белене с представител А.  А. ***  е наложена имуществена санкция в размер общо на 2000,00 лева. В НП е отбелязано,че нарушението е първо.

Недоволен от издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят на “БУЛВЕКО -2008” ЕООД, гр. Белене с представител А.  А. ***, който го обжалва в срок и моли съда да го отмени, като незаконосъобразно.

За ответника  ТД на НАП - Плевен    редовно призован, се явява юрк.Гатев,   който   изразява   становище,  че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно и правилно.

Явява се  актосъставителят  на констатираното нарушение Д.Н.Д..

В хода на съдебното следствие жалбоподателят редовно призован  не се явява, не се представлява. 

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН,  поради което съдът счита, че същата е  допустима и  следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Съдът като взе предвид  събраните по делото доказателства  намира за установено следното:

На 09.07.2010 година, А.А.С., в качеството си на  представляващ  Булвеко 2008 “ЕООД- гр. Белене, както и работодател и осигурител, не е  изпълнил задължението си за внесе задължителни осигурителни вноски за наетите по  трудови правоотношения лица в дружеството като следва:

-                             за м. януари  2010 година, работните заплати на наетите лица са начислени  на 31.01.2010 година  не са изплатени и ЗОВ е следвало да бъдат внесени не по- късно от  01.02.2010 година. 

-                             За м. февруари 2010 година РЗ начисления на  28.02.2010 година не са изплатени ЗОВ е следвало да  бъдат внесени не по-късно от 11.03.2010 година.

-                              За м. март 2010 година РЗ начислени на 31.03.2010 година но не са изплатени ЗОВ, следвало да бъдат внесени  не по късно от 31.03.2010 година.

-                             За м. април 2010 година – РЗ начислени на 30.04.2010 година но не са изплатени ЗОВ следвало да бъдат внесени не по- късно от 30.04.2010 година.

Към  09.07.2010 година – датата на извършване на проверката  ЗОВ не са внесени, поради което и представляващия е санкциониран на основание чл.355 , ал.1 от КСО. Предвид това съдът намира, че правилно е ангажирана отговорността на управителя на дружеството, а не на самото дружество. Посочено е, че когато възнагражденията са начислени, а не са изплатени, осигурителят внася осигурителни вноски по ал.1 и 2 до края на месеца,през който е извършено начисляването. В чл.5, ал.1 от КСО е дадено легално определение на осигурител, като е уточнено, че това качество има всяко физическо лице юридическо лице или неперсонифицирано дружество, които имат по закон задължение да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Съдът  приема, че анализът на разпоредбата сочи недвусмислено, че разпоредбата на чл.7, ал.3 от КСА адресира задължение към лицето което притежава качеството осигурител, каквото в настоящия случай е “БУЛВЕКО 2008”ЕООД, а не към управляващите го физически лица каквито функции има жалбоподателят А.А.С.. Посочено е, че съобразно императивната разпоредба на чл.2, ал.1 от ЗАНН деянията съставляващи административни нарушения и съответните на тях наказания се определят със закон или указ. В хипотезата на чл.355, ал.1 от КСО, вр. с чл. 7, ал.3 от КСО кръга на административно-отговорните лица е очертан, поради което разширително тълкуване е недопустимо. 

Разпоредбата на чл.7 ал.1 от КСО предвижда, че осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него.

Това е принципното положение в закона.

По валидността на процесното НП е прието, че е издадено от компетентен орган съгласно заповед на Изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона форма.

Съгласно чл. 5, ал.1 (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Видно от констатациите в хода на извършената проверка, обективирани в АУАН, а в последствие и в НП, се спори, че дружеството има за месеците януари- април има наети по трудови правоотношения лица. Проверката е констатирала, че не са начислени осигурителни вноски за месеците март- април 2010 година. Работните заплати по единствения съществуващ договор за управление са начислени на 31.03.2010 г. и на 30.04.2010  година, но по тях няма задължение за осигурителни вноски това несъответствие е нанесено в  процесното наказателно  постановление. Посоченото като нарушение на чл.7, ал.3  изразяващо се в невнасяне на осигурителни вноски от осигурител на начислени и неизплатени възнаграждения касае единствено осигурителя, който в конкретния случай е работодателят, а именно “БУЛВЕКО 2008” ЕООД, а не представляващия-А.А. ***.

Ето защо съдът приема за установено описаното в АУАН административно нарушение.

Доводът в жалбата за нарушаване на правото на защита на “БУЛВЕКО  2008”ЕООД  представляващ  А. *** е неоснователен. В АУАН и НП достатъчно ясно е описано в обстоятелствената част административното нарушение и вида на нарушеното задължение по чл.7 ал.3 от КСО. Не е необходимо посочването на броя на лицата, работещи по трудов договор или възнаграждението на отделните работници и какви вноски следва да се внасят поотделно за всеки работник.

За това в чл.335, ал.1 от КСО е посочено, че субект на нарушение може да бъде всеки който е допуснал нарушение на чл.7 КСО, а това могат  да бъдат единствено осигурителите.В този смисъл е и последвалото изменение на същия текст в сила от 01.01.2010г.,съгласно който е прецизиран вида на наказанията, като е посочено че физически лица, се санкционират с административно наказание-“Глоба”, а юридическите лица и неперсонифицирани дружества, се санкционират с “имуществена санкция”. За това нарушение нормата на чл.355 ал.1 от КСО предвижда, че който наруши разпоредбите на чл. 5, ал. 4, чл. 6, ал. 8, чл. 7, чл. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 158 и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

На жалбоподателя като ЮЛ са наложени четири имуществени санкции  всяка  в размер по 500 лв. Предвиденото административно наказание по чл. 355, ал. 1 от КСО е глоба от 50 до 500 лв., който е минималния предвиден в закона размер. Това означава, че АНО е обсъдил отговорността при пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства, който е най-благоприятния за жалбоподателя вариант. Наказанието е правилно индивидуализирано.

Ето защо съдът намира атакуваното НП за правилно и законосъобразно и като такова същото ще следва да бъде потвърдено.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

                                               

 

ПОТВЪРЖДАВА  на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН наказателно постановление №8385-0124201 от 20.09.2010 г. на  Директор ТД на НАП- Велико Търново с което е наложил на основание чл.7 ал.3, вр. чл. 355 ал.1 от КСО на “БУЛВЕКО -2008” ЕООД, гр. Белене с представител А.  А. *** наложена имуществена санкция в размер общо на 2000,00 лева, като  ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок пред Регионален административен съд –гр.Плевен.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: