Р Е Ш Е Н И Е

 

02.02.2011г.

№………

 

гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в публичното съдебно заседание на десети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                      

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КИРИЛОВ

 

При секретаря З.П. и прокурор………….., като разгледа докладваното от съдията Кирилов НАХД № 3753 по описа за 2010г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   

Производството е по чл.59 от ЗАНН

 

Образувано е по жалба на “Булвеко 2008” ЕООД чрез управителя А.А.С. против наказателно постановление № 8386-0124203/20.09.2010г. на Директора на ТД на НАП – гр. Велико Търново, с което на основание чл.355, ал. 1 от КСО са наложени четири административни наказания като вид глоба в размер по 500 лева за извършени общо четири административни нарушения по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-8/28.12.2005г. на МФ.

Жалбоподателя редовно призован не се явява, не се представлява.

Ответната страна – ТД на НАП - гр. Плевен, също редовно призована, се представлява от юрк. ***, която оспорва жалбата. Намира същата за неоснователна, а обжалваното НП за правилно и законосъбразно, с оглед на което се иска същото да бъде потвърдено.

Съдът, като прецени доказателствата по делото поотделно и в съвкупност намира за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е  неоснователна.

Представения по делото акт за установяване на административно нарушение № 0124203/14.07.2010г. е съставен срещу “Булвеко 2008” ЕООД, за това че А.А.С., в качеството си на работодател и осигурител е следвало в срок не по-късно от деня следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на осигурителните вноски за всеки от месеците да подаде декларации образец 1 “Данни за осигуреното лице” за всички осигурени лица, в рокове както следва: за месеците януари 2010г. в законоустановения срок не по-късно от 01.2.2010г., февруари 2010г. в законоустановения срок не по-късно от 01.03.2010г., март 2010г. в законоустановения срок не по-късно от 01.04.2010г. и април 2010г. в законоустановения срок не по-късно от 03.05.2010г. – нарушение по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-8/28.12.2005г. на МФ.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено наказателно постановление № 8386-0124203/20.09.2010г. на Директора на ТД на НАП – гр. Велико Търново, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО са наложени четири административни наказания като вид глоба в размер по 500 лева за извършени общо четири административни нарушения по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-8/28.12.2005г. на МФ.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от представените по делото писмени доказателства и от събраните гласни такива посредством разпита на свидетелите – Д.Д. и Л. ***,  чиито показания съдът кредитира изцяло с оглед на тяхната последователна и логическа изложеност, взаимна кореспондентност и съответствие с приложените по делото писмени доказателства.

В хода на съдебното следствие не бяха представени доказателства в подкрепа на защитната позиция.

         Съдът счита, че както акта, така и НП са законосъобразни и са съставени съобразно разпоредбите на ЗАНН и няма пропуски включително и формални при описване на фактическата обстановка и доказателствата.

         При определяне размера на глобата административно-наказаващият орган се е съобразил с тежестта на нарушението и е наложил такава към минимума в размер на 500лв. за всяко едно от нарушенията.

         Предвид горното съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Плевенски районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН НП № 8386-0124203/20.09.2010г. на Директора на ТД на НАП – гр. Велико Търново, с което на “Булвеко 2008” ЕООД, на основание чл. 355, ал. 1 от КСО са

наложени четири административни наказания като вид глоба в размер по 500 лева за извършени общо четири административни нарушения по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-8/28.12.2005г. на МФ.

Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр. Плевен в 14 – дневен срок от получаване на съобщението до страните.

 

                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: