Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

02.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ***

 

            При секретаря Ц.Д. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия *** НАХД № 3749 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

 

            Постъпила е жалба от “Техника” ООД представлявана от управителя Г.Т.К. ***, ЕГН ********** против НП №8556-0127549/28.09.2010 година на Изпълняващ длъжността Директор офис на НАП-Плевен при ТД на НАП-Велико Търново, с което на жалбоподателя за нарушение по : чл.125, ал.1, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗДДС и чл.124, ал.1, вр. с чл.125, ал.3, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗДДС и на основание чл.179 от ЗДДС и чл.179 от ЗДДС са наложени две имуществени санкции в размер на по 500,00 лв.

Твърди,че издаденото НП е незаконосъобразно поради което се моли неговата отмяна.

            В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адв. *** от ПАК с пълномощно по делото,намира че неправилно са наложени имуществени санкции като е приложима и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

            Ответникът по жалбата – Директор офис на НАП-Плевен при ТД на НАП-Велико Търново, редовно призован, представлява се от юрк. ***,намира жалбата за неоснователна,моли за потвърждаването `и.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи,събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  неоснователна.

 

            “Техника” ООД представлявана от управителя Г.Т.К. като регистрирано по ЗДДС лице, следвало да подаде справка-декларация  и информация от отчетните регистри по ЗДДС до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период за който се отнасят.

            При извършена проверка от свидетеля Б.Т.,*** било установено,че :

1./ Справката - декларация по ЗДДС за данъчен период месец 07.2010г. е подадена на 25.08.2010 година и приета с вх.№1500-1069941, а е следвало да се подаде в срок до 14.08.2010г. в офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново.

2./ Информацията от отчетните регистри по ЗДДС за данъчен период месец 07.2010 година е подадена на 25.08.2010 година ведно със справка-декларация вх. №1500-1069941, а е следвало да се подадат в срок до 14.08.2010година в офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново.

Била изпратена на представляващия данъчния субект покана за подаване на СД по ЗДДС за месец 07.2010год. изх. №8796-5/18.08.2010г., връчена с обратна разписка на 20.08.2010 година и актосъставителя Б.Г.Т. в присъствието на свидетелите Ц.Н.А. и  Т.Д.Й. съставил на жалбоподателя АУАН №0127549/25.08.2010г.,с който на “Техника” ООД било вменено нарушение на т.1/ чл.125, ал.1, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗДДС и по т.2/ чл.124, ал.1, вр. с чл.125, ал.3, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗДДС като били наложени две имуществени санкции в размер на по 500,00 лв.Въз основа на съставения АУАН Директор офис на НАП-Плевен при ТД на НАП-Велико Търново издал оспореното НП.

           

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите Б.Г.Т., Ц.Н.А. и  Т.Д. Й които съдът кредитира напълно като обективни и кореспондиращи с възприетата от него доказателствена основа и от приложеното към делото писмено ДС – АУАН №0127549/25.08.2010г. и протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС от 25.08.2010г.

            Всъщност тази фактическа обстановка се приема и от жалбоподателя,който по същество не я оспорва.

Съдът приема, че от събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод, че жалбоподателя е нарушил разпоредбите на чл.125, ал.1, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗДДС и чл.124, ал.1, вр. с чл.125, ал.3, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗДДС като не е подал изискуемата информация  от отчетните регистри и справката – декларация по ЗДДС за м.юли,2008г. в срок.Нарушението е формално,не е обвързано с внасяне на дължимия ДДС като изискването е за самостоятелно подаване на справка – декларация и информация от водените регистри по чл.124 ал.1 т.1 и т.2 от ЗДДС.В този смисъл е и редакционния смисъл на нормата на чл.125 от ЗДДС.Следва да се отбележи,че в хода на АНП не са допуснати твърдяните съществени нарушения на процесуалните правила – срока по чл.52 от ЗАНН не е преклузивен,нормата на чл.28 от ЗАНН е неприложима в конкретния случай, а нарушенията правилно са индивидуализирани като две с оглед броя на деянията.

            Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана законосъобразно и за извършените нарушения са наложени санкции в минимален размер което лишава от смисъл излагането на съображения относно преценката на обстоятелствата от значение за определяне размера на имуществените санкции.

           

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА НП №8556-0127549/28.09.2010 година на Изпълняващ длъжността Директор офис на НАП-Плевен при ТД на НАП-Велико Търново, с което на “Техника” ООД представлявана от управителя Г.Т.К. ***, ЕГН **********  за нарушение по : чл.125, ал.1, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗДДС и чл.124, ал.1, вр. с чл.125, ал.3, във връзка с чл.125, ал.5 от ЗДДС  и на основание чл.179 от ЗДДС и чл.179 от ЗДДС са наложени две имуществени санкции в размер на по 500,00 лв. като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: