Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

03.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенският районен съд, единадесети наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НАЧЕВА

 

            При секретаря Т.Г. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия Начева НАХД № 3743 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

         Постъпила е жалба от П.Т.В. ***, ЕГН ********** против НП № ЗК-04-361/10.11.2010 г. на Директор на РИОКОЗ – гр.Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.2 ал. 3 и чл.5 от Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. на МЗ за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, обн.Дв.,бр.57/14.07.2006г. и на основание чл.229 ал.1 от Закона за здравето е наложена глоба в размер на 100 лева.Жалбоподателят твърди, че НП е незаконосъобразно и отправя искания за неговата отмяна по изложени в жалбата съображения.

         В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и ангажира допълнително доказателства. В последното с.з. жалбоподателят се явява самостоятелно и моли за отмяна на НП № ЗК-04-361/10.11.2010 г. на Директор на РИОКОЗ – гр.Плевен.

          Ответникът по жалбата Директор на РИОКОЗ – Плевен,редовно призован не се представлява и неангажира доказателства.

            Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи, становището на страните, събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            ЖАЛБАТА Е ПОДАДЕНА В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ СРОК И ОТ ЛЕГИТИМИРАНО ЛИЦЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЕ ЯВЯВА ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА.

            РАЗГЛЕДАНА ПО СЪЩЕСТВО СЪЩАТА СЕ ЯВЯВА ОСНОВАТЕЛНА.

 

На 29.10.2010 г. длъжностни лица при РИОКОЗ-гр.Плевен – свидетелите Р.Б. и М.Х. извършили проверка в обект – “Снек- бар” стопанисван от  ЕТ “АНК – ***, находящ се на ул.”Ресен” № 15 в гр.Плевен с удостоверение за регистрация по ЗХ № Т-155106262/17.07.2007 г.  в който работила жалбоподателката П.Т.В. и констатирали,че същата работи като готвач, а личната `и здравна книжка не е заверена с необходимите периодични медицински прегледи като последната заверка е от 16.08.2009г. По повод горното съставили Доклад от извършена инспекция с предписания №16945/29.10.2010г. и АУАН № ЗК-06-327/02.11.2010 г. с който вменили на жалбоподателка нарушение на чл.2, ал. 3 и чл. 5 от Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. на МЗ за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, обн.Дв.,бр.57/14.07.2006г.. 

Въз основа на АУАН Директор на РИОКОЗ-Плевен издал оспореното НП.

            Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – обясненията на жалбоподателката П.В., свидетелските показания на Р.Б. и М.Х., кредитирани от съда като обективни и кореспондиращи с ценените от съда и приложените към делото писмени доказателства – Доклад от извършена инспекция с предписания №16945/29.10.2010г., АУАН № ЗК-06-327/02.11.2010г., заверено ксерокопие на относими страници от лична здравна книжка. Впрочем установената по делото фактология не се и оспорва от жалбоподателката.

 

            Съгласно разпоредбата на чл.2 ал.3 от Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. на МЗ за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони “Провеждането на предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания и редовността на здравните книжки са задължение както на всеки постъпващ на работа в обектите по чл.1, ал.1, така и на съответния работодател.”, а тази на чл.5 от с.н.а.  дефинира съдържанието на периодичните медецински прегледи. Както беше посочено и по – горе жалбоподателката В. не оспорва констатираното от държавните санитарни инспектори нарушение от нейна страна, че е постъпила на работа, макар и с още неподписан според нея трудов договор, за което въпреки положените от съда усилия не представя доказателства, и е работела като готвач в процесното заведение в т.ч. към момента на проверката. Не се спори и че към този момент В. е била с незаверена лична здравна книжка, което да удостовери проведени медицински прегледи каквото е изискването на чл. 2 ал.3 и чл.5  от горната Наредба.Ж-ката е заверила здравната си книжка видно от приложеното от нея заверено ксерокопие  на 01.11.2010г., т.е. един ден след проверката, което от своя страна не я освобождава от съответната административнонаказателна отговорност.  Следователно правилно държавните здравни инспектори, а впоследствие и АНО са приели, че П.В. носи АНотговорност за незаверяването на личната `и здравна книжка във връзка с  необходимите за дейността `и периодични медицински прегледи. Горното обуславя извода на съда за законосъобразността на НП и оттам и за неговото потвърждаване.Следва да се маркира, че наложената глоба е в минамалния установен от разпоредбата на чл.229, ал.1 от Закона за здравето размер, поради което наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства във връзка със заверяването на здравната книжка на В. макар и в по-късен момент е съобразено от АНО.

 

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА НП № ЗК-04-361/10.11.2010 г. на Директор на РИОКОЗ – гр.Плевен с което на П.Т.В. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.2, ал. 3 и чл. 5 от Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. на МЗ за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, обн.Дв.,бр.57/14.07.2006г. и на основание чл.229 ал.1 от Закона за здравето е наложена глоба в размер на 100 лева като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: