Р Е Ш Е Н И Е

 

   ............

 

01.02.2011 г., гр.Плевен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         Плевенският районен съд, девети наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети януари през две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : ***

 

            При секретаря Ц.Д. и в присъствието на прокурора .......... като разгледа докладваното от съдия ***НАХД № 3738 по описа на същия съд за 2010 г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе впредвид следното:

 

            Постъпила е жалба от ***Д. ***, ЕГН ********** против НП №578/11.08.2010г. на Началник сектор “ПП”  при ОД на ОДМВР-гр.Плевен, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДВП и на осн. чл.53 от ЗАНН и по чл.182, ал.2, т.4 от ЗДВП са наложени административни наказания: глоба в размер на 100,00 лв. и лишаване от  право да управлява МПС за срок от един месец. Твърди се,че неправилно е извършено замерване на скоростта поради което се моли отмяна на атакуваното НП по изложени в жалбата съображения.

            В съдебно заседание жалбоподателят се явява като поддържа жалбата и изложените в същата искания.

            Ответникът по жалбата – Началник сектор “ПП”  при ОД на ОДМВР-гр.Плевен, редовно призован, не изпраща представител и не ангажира становище по съществото на жалбата.

 

Съдът, като съобрази изложените в жалбата доводи,събраните по делото доказателства и Закона, констатира следното:

 

            Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество същата се явява  основателна.

 

            На 30.07.2010г. около 10.01 часа на път 1, клас №3, км.100+000 до бензиностанция “РОМПЕТРОЛ” в посока Русе жалбоподателя ***Д.Г.  управлявал л.а. марка Опел Вектра с рег. № ВР 3413 ВА.Предприел маневра изпреварване като длъжностни лица при сектор “ПП”  при ОД на ОДМВР-гр.Плевен – свидетелите К.П. и И.Д. извършили замерване на водача с радар ТR-4 099 97 като измерили скорост 121 км./ч.,спрели жалбоподателя и след като демонстрирали показанията на превозното средство съставили АУАН № 578/30.07.2010г.,с който на ***Д.Г. било вменено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДВП. Въз основа на съставения АУАН Началник сектор “ПП”  при ОД на ОДМВР-гр.Плевен издал оспореното НП.

            Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от събраните по делото доказателства – показанията на свидетелите К.П. и И.Д. които съдът кредитира напълно като обективни и кореспондиращи с възприетата от него доказателствена основа и от приложеното към делото писмено ДС – АУАН № 578/30.07.2010г.,разпечатка на показанията на радарното устройство от процесната дата и протокол за метрологична изправност на ползваното средство за измерване на скоростта.Свидетелите П. и Д. са посочили,че измерването на скоростта е извършено по време на предприета и неприключила маневра изпреварване като са приели за по-висока скорост тази на изпреварващото моторно превозно средство.При съобразяване на изложените в жалбата доводи и приложеното техническо описание и инструкция за експлоатация на трафик радар TR4 е видно,че радарното устройство регистрира грешка при измерване на скоростта от +/- 1 км/ч. като селективността на радара  се променя в зависимост от скоростния диапазон в границите 5 - 19 км/ч. – при измерената скорост на движение – 9 км/ч.Горното възражение е развито от жалбоподателя ***Д.Г.  като съда намира,че допустимите отклонения на фона на предпоставките които ги обуславят от техническа страна определят колебания в точността на измерване на скоростта на жалбоподателя.Тези колебания са съществени понеже влияят върху основанието на което е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя и възможността неправилно да е индивидуализирано неговото наказание.Поради отсъствието на изискуемата доказателствена категоричност при установяване на нарушението съдът намери,че атакуваното постановление следва да се отмени като незаконосъобразно.

           

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.І от ЗАНН,съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ОТМЕНЯ НП №578/11.08.2010г. на Началник сектор “ПП”  при ОД на ОДМВР-гр.Плевен с което на ***Д. ***, ЕГН ********** за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДВП и на осн. чл.53 от ЗАНН и по чл.182, ал.2, т.4 от ЗДВП са наложени административни наказания: глоба в размер на 100,00 лв. и лишаване от  право да управлява МПС за срок от един месец като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва по реда на АК пред Административен съд – гр.Плевен в 14-дневен срок от получаване на съобщенията за постановяването му от страните.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: