р  е  ш  е  н  и  е

 

гр. Плевен, 09.02.2011 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛЕВЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, VІІ – ми наказателен състав, в публичното заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и единадесета  година в състав:

                                                                  

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА

 

и при секретаря Д.Т.                   и в присъствието на Прокурора                                                         като разгледа докладваното от съдията              ЦОНЕВА         НАХдело № 3712 по описа за 2010 година, и за да се произнесе съобрази следното:

ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА чл. 59 от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 8491-0125309 от 27.09.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, с което на основание чл. 47 ал. 3 от Закона за счетоводството на “ Елфитрон – Д.С.”***, представлявано от Д.С. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева за извършено нарушение по чл. 40 ал. 1 т. 1 от Закона за счетоводството.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ редовно призован се явява лично в съдебно заседание. Представлява се от младши адвокат ***.  Последната навежда доводи за материална незаконосъобразност на наказателното постановление, произтичаща от факта, че годишния финансов отчет на дружеството за 2008 година е приет на ОС на 31.12.2009 година, поради което за доверителят и възниква задължението да впише същия в срока по чл. 40 от Закона на счетоводството – до 30 .06. на следващата година. На второ място намира, че конкретния случай представлява маловажен по смисъла на чл. 28 ЗАНН, поради което моли съда да постанови решение, с което да отвени изцяло наказателното постановление като незаконосъобразно.

ОТВЕТНИКЪТ - редовно призован   се представлява в  съдебно заседание от юрисконсулт Върбанова с нарочно пълномощно. Последната взема становище, че наказателното постановление е законосъобразно и обосновано, поради което и следва да бъде потвърдено като такова.  

СЪДЪТ, като съобрази събраните по делото доказателства - поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид изложеното в жалбата и становището на жалбоподателят,   намира за установено следното:

ЖАЛБАТА  е подадена в рамките на преклузивният срок по чл. 59 ал. 2 от ЗАНН, в този смисъл се явява ДОПУСТИМА и следва да бъде разгледана.

По ОСНОВАТЕЛНОСТТА на жалбата съдът съобрази следното:

Наказателното постановление е издадено от компетентен по степен, място и материя орган. Видно от представената по делото в заверено копие Заповед № ЗМФ-101 от 01.02.2010 година на Министъра на финансите е, че директорите на ТД на НАП са овластени да издават наказателни постановления за извършени нарушения по чл. 46 и чл. 47 от Закона за счетоводството.

“ Елфитрон – Д.С.”*** е юридическо лице, регистрирано по Закона за търговския регистър.

С писмо на Агенцията по вписванията вх. № 12 -00- 388/21.05.2010 година на ТД на НАП Велико Търново офис Плевен били предоставени данни за констатирано неподаване на заявления за обявяване на ГФО за 2008 година от редица регистрирани лица. В това число било посочено и дружеството, представлявано от жалбоподателя.

По повод горните обстоятелства, през месец юни на 2010 година служител на ТД на НАП Велико Търново офис Плевен извършил проверка. След като установил, че заявление за обявяване на ГФО / образец Г1/ от юридическото лице за 2008 година и към тази дата не е подаден пристъпил към съставяне на акт за административно нарушение.

На 17.06.2010 година, в присъствието на представляващият дружеството бил съставен акт за извършено административно нарушение по чл. 40 ал. 1 т .1 от Закона за счетоводството, а именно за неподаване на заявление за обявяване на ГФО за 2008 година в рамките на законоустановения срок – до 30.06. 2009 година.   Актът бил връчен на представляващия дружеството по надлежният ред. Жалбоподателят подписал акта без каквито и да е възражения.  Впоследствие е издадено и атакуваното наказателно постановление, което санкционира дружеството с имуществена санкция  в размер на  2000 лв.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от представените по делото писмени доказателства – Наказателно постановление № 8491-0125309 от 27.09.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново; Акт за установяване на административно нарушение № 0125309 от 17.06.2010 година на инспектор по приходите в сектор „Услуги за клиента” в офис Плевен, ТД на НАП – Велико Търново; Заповед № ЗМФ-101 от 01.02.2010 година на Министъра на финансите; писмо с изходящ № 12-00-388 от 02.06.2010 година на НАП; писмо с изходящ № 13-00-483 от 18.05.2010 година на Агенция по вписванията; известие за доставяне от 12.11.2010 година; заверено ксерокопие от Заповед № ЗЦУ – 28 от 06.01.2010 година на изпълнителния Директор на НАП.

          В горната насока са и събраните гласни доказателства посредством показанията на свидетелите Т.Й. и Д.Л..

   При така приетото за установено от фактическа страна СЪДЪТ счита, че жалбата е  НЕОСНОВАТЕЛНА.

Санкционираното дружество  е търговец, регистрирано по Закона за търговския регистър на 05.06.2008 година.

Съгласно разпоредбата на чл. 40 ал. 1 т. 1 от  Закона за счетоводството търговците по смисъла на Търговския закон са длъжни в  срок до 30 юни на следващата година да публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган чрез заявяване и представяне за обявяването им в Търговския регистър  Същото действие се извършва посредством подаване на образец  Г1, което за 2008 година е следвало да бъде сторено в срок до 30.06.2009 година.

Доказателствата по делото установяват по категоричен начин, че обявяване на ГФО за 2008 година е извършено посредством заявление, подадено в търговския регистър на 13.07.2010 година – далеч след изтичането на срока по чл. 40 от Закона за счетоводството.

Предвид изложеното СЪДЪТ прие за установено по несъмнен начин,   осъществяването на всички признаци от състава на нарушение по чл. 40 ал. 1 т. 1 от Закона за счетоводството, което и такова на формално извършване. Неизпълнението на същото задължение се санкционира от разпоредбата на чл. 47 ал. 3 от същия закон с имуществена санкция в размер от 2000 – 5 000 лева. Съдът намери, че така наложеното от наказващият орган  конкретно административно наказание е законосъобразно определено като вид  и в съответствие с разпоредбата на чл. 83 ал.І ЗАНН. Наложената имуществена санкция е в минимален размер и съответства на характера и тежестта на конкретното административно нарушение.          

 При така изложените правни и фактически съображения СЪДЪТ счита, че Наказателно постановление № 8491-0125309 от 27.09.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, с което на основание чл. 47 ал. 3 от Закона за счетоводството на “ Елфитрон – Д.С.”***, представлявано от Д.С. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева за извършено нарушение по чл. 40 ал. 1 т. 1 от Закона за счетоводството е ЗАКОНОСЪОБРАЗНО  и  ОБОСНОВАНО. Същото е издадено от компетентен по материя , място и степен орган, в съответствие както с материалният, така и с процесуалният закон, поради което и следва да бъде потвърдено изцяло.

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал.І от ЗАНН, СЪДЪТ

 

                                          

 

Р  Е  Ш  И  :

         

 

 ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 8491-0125309 от 27.09.2010 година на Директора на ТД на НАП – Велико Търново, с което на основание чл. 47 ал. 3 от Закона за счетоводството на “ Елфитрон – Д.С.”***, представлявано от Д.С. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева за извършено нарушение по чл. 40 ал. 1 т. 1 от Закона за счетоводството.

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Административен съд - Плевен.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: