Р Е Ш Е Н И Е

№ .............

   07.02.2011 г., гр. Плевен

 

                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Плевенски районен съд, ­­ІІІ наказателен състав в публичното заседание на двадесет и седми януари  две хиляди и  десета  година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДАРИЯ МИТЕВА

при секретаря Б.М.  като разгледа докладваното от съдията МИТЕВА НАХ дело № 3709 по описа за 2010 година на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.

 

В   Плевенски   Районен   Съд е   постъпила   жалба от В.А.И. *** срещу Наказателно постановление № 8652-0127238/29.09.2010 г. на Директор на ТД на НАП – Велико Търново, с което  на  И. на основание чл. 104, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване във вр. с чл. 3, ал. 1  от ЗАНН е наложено административно санкция – глоба  в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

         За въззиваемата страна  ТД на НАП - Плевен редовно призовани се представляват и вземат   становище по жалбата.

Явяват се  актосъставителят  на констатираното нарушение –  В.Г.Й. и свидетелите Т.Д.Й. и М.В.К..

В хода на съдебното следствие жалбоподателят се явява лично и моли НП да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН,  поради което съдът счита, че същата е  допустима и  следва да бъде разгледана.

Съдът като взе предвид  събраните по делото доказателства  намира за установено следното:

 

 

Видно от акт № 0127238/25.06.2010 г., жалбоподателят като самоосигуряващо се лице ЕТ не е внесъл дължимите здравни осигуровки за период по-дълъг от три месеца – от месец 01 до месец 12.2009 г. /вкл./ в законоустановения срок до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За периода месец 01 до месец 12.2009 г. /вкл./ здравните осигуровки са внесени на 16.03.2010 г. Нарушението извършено от жалбоподателя е установено при приемане на декларация обр. 1 за периода. Същата е подадена по пощата с дата на пощенско клеймо от 17.03.2010 г. На лицето е изпратена покана с изх. № 6079/15.06.2010 г. за съставяне на АУАН.

Изложената   в акта фактическа обстановка   се подкрепя напълно от актосъставитетеля В.Г.Й., който в хода на съдебното следствие преповтаря написаното в АУАН и в издаденото въз основа на него НП.

В тази насока са и показанията на свидетелите на АУАН Т.Д.Й. и М.В.К..

Съдът кредитира напълно показанията дадени в хода на съдебното следствие както на актосъставителя, така и на свидетелите

  В хода на съдебното следствие жалбоподателят редовно призован   се явява лично, не отрича извършеното нарушение визирано в АУАН, но моли да бъде намален размерът на наложената глоба.

Съдът счита, че както акта така и НП са законосъобразни и са съставени съобразно разпоредбите на ЗАНН  и няма пропуски включително и формални  при описване на фактическата обстановка  и доказателствата.

За нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване законодателят е предвидил глоба от 500 до 1000 лева.

         При определяне размера на глобата административно наказващият орган се е съобразил с тежестта на нарушението и е наложил  такава  към минимума предвиден в закона - в размер на 500 лв.

         Предвид горното съдът намира, че следва да бъде потвърдено Наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

 

          Водим от горното, съдът

 

                          Р  Е  Ш  И:

ПОТВЪРЖДАВА  на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН Наказателно постановление № 8652-0127238/29.09.2010 г. на Директор на ТД на НАП – Велико Търново, с което  на  В.А.И. *** на основание чл. 104, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване във вр. с чл. 3, ал. 1  от ЗАНН е наложено административно санкция – глоба  в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните пред Регионален административен съд – гр. Плевен.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: